Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ПОГОДЖЕНО                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою                                                                                                   Наказ Управління освіти,

Відділу освіти                                                                                                            сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від 26.04.2017 р.                                                                                Подільської  міської ради

                                                                                                                                     від 22.05.2017 р. № 200Голова ради          В.С.Воронкова

                           

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

«Випилюємо з фанери»

(початково - технічний профіль)

 ОБГОВОРЕНО

На засіданні педагогічної ради

Подільської міської станції юних техніків

Протокол № 01  від 14.04.2017 р.

Директор СЮТ

_____________О.В.Гульманова

 

 

 м. Подільськ, 2017

Автор:

Вінницька Валентина Борисівна  -  керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

Рецензент:

Гульманова Олена Володимирівна - директор Подільської міської станції юних техніків

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Заняття технічною творчістю є однією з найцікавіших форм дозвілля учнів, сприяє розвитку творчих здібностей, підвищує якість трудової підготовки дітей різного шкільного віку.

Випилювання є одним з розповсюджених видів технічної творчості, який не вимагає досить складної матеріально-технічної бази, є доступним для учнів різного шкільного віку, тому користується у них заслуженою популярністю.

      Метою програми гуртка «Випилюємо з фанери» є формування творчої особистості в процесі опанування технікою випилювання по фанері. Основні завдання полягають у формуванні:

-         пізнавальної компетентності щодо оволодіння знаннями в галузі обробки деревини, конструювання та моделювання різноманітних об'єктів праці;

-         практичної компетентності щодо формування умінь і навичок конструювання та виготовлення різноманітних моделей, макетів, іграшок, корисних саморобок з фанери шляхом випилювання та їх оздоблення;

-         творчої компетентності щодо набуття досвіду власної творчої діяльності, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

-         соціальної компетентності, яка виражається у вихованні культури праці,   бережливого   відношення   до   природних   ресурсів, розвитку цілеспрямованості, працелюбства, уміння працювати в колективі.              

        Програма   гуртка   реалізується   шляхом   послідовного   навчання на початковому та основному рівнях.

Програму гуртка початкового рівня розраховано на 216 годин упродовж навчального року   Для роботи гуртка цього рівня залучаються учні молодшого шкільного віку Заняття гуртка проводиться 2 рази на тиждень по 3 години на кожне заняття або 3 рази на тиждень по 2 години.

Гурток основного рівня розраховано на 216 годин у навчальному році.

        Відвідують заняття учні середнього шкільного віку. Заняття проводиться за вибором керівника гуртка, враховуючи можливості дітей, 2 рази на тиждень по 3 години, або 3 рази на тиждень по 2 години на кожне заняття. Наповнюваність груп початкового та основного рівнів складає від 10 до 15 учнів.

     Навчально-виховний процес у гуртку організується на принципах добровільності, доступності, науковості, носить індивідуально - груповий характер. Це передбачає вільний вибір тематики для роботи в залежності від рівня підготовки та інтересів учнів.

        На початковому рівні застосовуються в основному групові форми навчання. Перевага надається бесідам, розповідям, ігровим хвилинкам, екскурсіям на профільні виробництва для ознайомлення з професіями деревообробників, технологіями деревообробної промисловості.

         Програма передбачає послідовне розширення знань, умінь та навичок і опирається на базові знання з трудового навчання, природознавства, математики. Спрямована на здобуття початкових професійних знань, умінь і навичок.

             На основному рівні застосовуються групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні і практичні заняття (складання ескізів, нескладних креслень, виготовлення шаблонів деталей, дослідження фізичних принципів роботи рухомих моделей, іграшок); практичні роботи з виготовлення макетів, рухомих моделей, іграшок, корисних саморобок з фанери; робота над індивідуальними проектами; екскурсії на підприємства, виставки технічної творчості учнів.

Контроль знань, умінь, навичок вихованців гуртка здійснюється під час проведення вікторин, нескладних тестів, рішення завдань проблемного характеру, опитування в парах, участі в конкурсах-змаганнях, захисті творчих робіт при підведенні підсумків роботи гуртка.

     За структурою заняття в гуртку мають бути комбінованими, тобто складаються з теоретичної та практичної частин. Більше часу відводиться на виконання практичної роботи.

          На заняттях гуртка передбачається використання технологічних карток, схем, роздаткового матеріалу в обсязі, достатньому для вибору учнями завдань за рівнем складності та інтересами.

           Під час виготовлення практичних робіт учні здійснюють поетапну розробку ескізів, рисунків, креслень, виготовлення шаблонів, випилювання деталей до збирання, налагоджування та оформлення виробу.

        Особливу увагу під час навчально-виховного процесу необхідно приділяти дотриманню технологій обробки матеріалів, безпечному користуванню інструментами, виконанню правил техніки електро-, та протипожежної безпеки, гігієни праці учнів.

      Враховуючи індивідуальні особливості розвитку членів гуртка, їхні інтереси, керівник гуртка може змінювати характер практичних робіт, вносити корективи щодо збільшення або зменшення програмного матеріалу по запропонованим темам.

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання для найбільш здібних, талановитих вихованців, які організуються   відповідно   до   «Положення   про   порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

            Наприкінці навчального року проводяться підсумкові заняття, на яких керівник гуртка оцінює роботу кожного гуртківця, аналізує успіхи та недоліки   в   роботі   групи,   визначає   найкращих   вихованців, надає рекомендації щодо їхнього подальшого навчання в творчих об'єднаннях позашкільного закладу.

 

 

 

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

№№

Розділ, тема

Кількість годин

теорія

практика

всього

1.

Вступне заняття

 

2

1

3

2.

Початкове ознайомлення з графічною документацією та розміткою.

 

2

13

15

3.

Матеріали, інструменти та приладдя

 

 

4

17

21

4.

Декорування виробів з фанери

 

 

4

26

30

5.

Художнє випалювання по фанері

 

 

4

32

36

6.

Випилювання лобзиком по зовнішньому та внутрішньому контурам

 

6

30

36

7.

Корисні саморобки з фанери

 

 

4

32

36

8.

Конструювання та макетування з фанери

 

 

6

30

36

9.

Підсумкове заняття

3

 

3

 

Разом

 

35

181

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.                ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (3 год.)

Робоча кімната для занять з  праці.  Обладнання робочої кімнати. Знайомство з програмою, розкладом роботи гуртка. Значення праці в житті людини.

Екскурсія до столярної майстерні. Уявлення про професії деревообробного виробництва.

Практична робота: Виготовлення з різних матеріалів поробок на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.

2.   ПОЧАТКОВЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ГРАФІЧНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ТА РОЗМІТКОЮ (15 год.)

Технічний рисунок, його застосування і будова. Поняття про креслення та ескіз. Основні креслярські інструменти (лінійка, косинець, циркуль, олівець тощо). їх призначення та правила користування. Правила оформлення технічного рисунку.

Поняття про шаблон і трафарет, прийоми роботи з ними. Копіювання рисунків та елементи площинної розмітки.

Практична робота: Зняття розмірів з брусків деревини, графічне зображення деталей. Графічне зображення шкільного пеналу, дошки для хліба, годівниці для птахів.

3.   МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЛАДДЯ (21 год.)

Загальні поняття про матеріали, які використовуються на заняттях гуртка, їх властивості і застосування. Матеріали з деревини (фанера, шпон). Відмінність між деревом і деревиною. Частини і породи дерев. Технічні відомості про деревину (брус, брусок, горбиль, обрізна та необрізана дошка, недоліки деревини). Способи одержання пшону, фанери. Технологічний процес обробки деревини, фанери (стругання, шліфування напилком та наждачною шкуркою).

Знайомство з інструментами ручної праці (молоток, обценьки, плоскогубці, напилок, лобзик), приладдям (струбцина, розпилювальний столик, лещата), їх призначення та прийоми роботи з ними. Правила санітарії, гігієни, безпечної роботи з інструментами.

Екскурсія на природу: Визначення місцевих порід дерев.

Практична робота:Експериментальна перевірка властивостей деревини.

Підготовка заготовки до безпосередньої обробки фанери. Шліфування

поверхні заготовки шліфком. Обробка торців, кромок, ребер заготовок

напилком. Різноманітні прийоми з'єднання деталей.

4. ДЕКОРУВАННЯ ВИРОБІВ З ФАНЕРИ (30 год.)

З історії декорування виробів з деревини в Україні. Петриківський розпис. Фарбування поверхні виробів з деревини різноманітними фарбами (акварель, гуаш, олійні, анілінові фарби). Поняття про холодні та теплі кольори. Розпис за трафаретом. Елементи аплікації різноманітними матеріалами (папером, тканиною, тасьмою, мереживом тощо).

Лакування поверхні виробів з деревини різноманітними інструментами та способами (пензлем, тампоном, занурювання в лак тощо). Поліровка лакового покриття.

Практична робота:Декорування виробів різноманітними способами.

5. ХУДОЖНЕ ВИПАЛЮВАННЯ ПО ФАНЕРІ (36 год.)

Художнє випалювання як один з способів художнього зображення малюнків та оздоблення виробів з фанери. Нанесення рисунка на фанеру перед випалюванням.

Випалювач та його будова. Техніка випалювання. Правила користування

випалювачем та техніка безпеки при роботі з ним.

Практична робота:  випалювання орнаменту з геометричних фігур (квадрат, трикутник, коло, зірочка тощо). Силуети тварин, птахів. Силуети транспортної техніки. Нескладні тематичні малюнки.

6. ВИПИЛЮВАННЯ ЛОБЗИКОМ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ КОНТУРАМ (36 год.)

Прийоми випилювання прямих, кривих, ламаних ліній. Послідовність випилювання внутрішнього контуру. Інструменти для отримання отвору при випилюванні по внутрішньому контуру (шило, коловорот, дриль). Прийоми роботи, техніка безпеки при роботі з інструментами та пристосуваннями.

Практична робота:Підготовка основи для випилювання геометричних фігур. Виготовлення нескладної рамки Монтессорі з геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник).

Силуети тварин, птахів.

Контурні моделі техніки на підставках.

7. КОРИСНІ САМОРОБКИ З ФАНЕРИ (36 год.)

Речі, що полегшують наше життя. Корисні побутові дрібнички з фанери, які виготовлено власними руками (плечики для одягу, котушки для в'язальних ниток, дошки для хліба тощо). Естетичне оформлення готових виробів.

Практична робота:Виготовлення корисних речей для дому: підставки під гаряче, дошки для хліба, плечиків для одягу, котушки для в'язальних ниток.

Екскурсія на виставку творчих робіт гуртківців позашкільного закладу.

8.         КОНСТРУЮВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ З ФАНЕРИ (36 год.)
Поняття про моделі і макети. Особливості створення макетів. 

Поняття про композицію. Розташування елементів композиції, їхні розміри та пропорції. Нескладні макети, панорами. Розвиток просторової уяви при
виготовленні макетів з фанери. Техніка безпеки при обробці деревини.

Практична робота:Вибір, обговорення та виготовлення макетів за мотивами відомих українських казок («Рукавичка», «Колобок» тощо). Прийоми з'єднання деталей, (склеювання, за допомогою цвяхів, саморізних шурупів, шипів, пазів тощо).

9. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (3 год.)

Виставка робіт гуртківців. Підсумки роботи гуртка за рік. Проведення загальних зборів гуртківців. Визначення кращих гуртківців. Завдання на літо.

 

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

№№

Розділ, тема

Кількість годин

теорія

практика

всього

1.

Вступне заняття

 

1

5

6

2.

Матеріали, інструменти та приладдя

 

1

8

9

3.

Технічне конструювання та моделювання

 

3

54

57

4.

Рухомі іграшки з фанери та деревини

 

3

51

54

5.

Ігри та атракціони

 

3

24

27

6.

Художнє випилювання

 

3

39

42

7.

Виготовлення виставкових робіт

 

2

13

15

8.

Підсумкове заняття

 

6

 

6

 

Разом

 

22

194

216

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ   (6 год.)

Аналіз робіт, виготовлених вихованцями влітку. Ознайомлення з планом роботи гуртка на рік. Організаційні питання.

Вступний інструктаж з правил техніки безпеки, санітарії. Правила поведінки в навчальному кабінеті, позашкільному закладі.

Правила дорожнього руху.

Інструктаж «Твій безпечний маршрут до позашкільного закладу».

Екскурсія до меблевої фабрики.

2. МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЛАДДЯ   (9 год.)

Інструменти ручної праці, приладдя, які використовуються під час обробки деревини, фанери, їх призначення.

Особливості фанери, її обробки під час випилювання, випалювання, шліфування, декоративного оформлення.

Практична робота: Виготовлення підставки для настільного календаря.

3. ТЕХНІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ (57 год.)

Технічні об'єкти. Поняття про моделювання та конструювання різноманітних технічних об'єктів та їх значення у розвитку дитячого технічного мислення. Моделі контурні та об'ємні. Принципи, які забезпечують рухомість моделей. Простіші механізми. Збірно-розбірні моделі, виготовлені з фанери.

Практична робота: Виготовлення ескізів, шаблонів окремих елементів та збирання моделей транспортних засобів з самостійно виготовлених деталей (вітряка, автомашини, літака, пароплава тощо).

Оздоблення та оформлення робіт.

 

4. РУХОМІ ІГРАШКИ З ФАНЕРИ ТА ДЕРЕВИНИ (54 год.)

Механізми, за допомогою яких іграшки проводяться в дію. Шарнірні з'єднання деталей іграшок з фанери і деревини. Передача руху за допомогою важелів, шатуна, колінчастого валу.

Випробування іграшок в дії та усунення виявлених недоліків.

Практична робота:Виготовлення іграшок з використанням важелів, шарнірів «Штангіст», «Вершник на коні», «Велосипедист», «Гімнаст», «Метелики» тощо.

 

5. ІГРИ ТА АТРАКЦІОНИ (27 год.)

Значення ігор та атракціонів в організації дозвілля дітей. Пізнавальний характер ігор. Різновиди ігор та атракціонів: настільні, індивідуальні, колективні. Ігровий інвентар. Правила гри та користування обладнанням та інвентарем. Вимоги до проведення змагань.

Вибір матеріалів, інструментів для виготовлення ігор та атракціонів.

Практична робота:Шнурові ломиголовки, настільні ігри: «Рибалки», «Влуч у мішень», «Хрестики - нулики», інвентар для атракціону «Поле чудес».

Проведення змагань з виготовленими іграми і атракціонами.

6. ХУДОЖНЄ ВИПИЛЮВАННЯ (42 год.)

Художнє випилювання - один з способів виготовлення ажурних виробів з фанери (полочок, підставок тощо) Особливості випилювання ажурних виробів. Використання надфілів в обробці випиляних елементів. Оздоблення виробів випалюванням, лакуванням.

Практична робота:Декоративні полочки, підставки, стаканчик для олівців.

7. ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСТАВКОВИХ РОБІТ (15 год.)

Виготовлення тематичних індивідуальних та колективних виставкових робіт за власним задумом гуртківців. Творчий звіт вихованців гуртка в позашкільному закладі, на міських виставках технічної та декоративно-прикладної творчості.

8. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (6 год.)

Підсумок роботи гуртка за навчальний рік: успіхи, недоліки в роботі гуртка, визначення вихованців гуртка в конкурсах, виставках, які проводились в позашкільному закладі, у місті. Визначення найкращих гуртківців, їх нагородження різноманітними відзнаками. Завдання на літо.

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

основні вимоги до знань та умінь

Гуртківці повинні знати:

         будову дерева;

         будову фанери, її властивості;

         види з'єднань деталей з фанери;

         основні інструменти та пристосування для обробки деревини;

         правила випилювання по зовнішньому та внутрішньому контурам;

         правила користування лобзиком, випалювачем;

         технологію підготовки фанери до випилювання;

         основні прийоми декорування виробів з фанери;

         основні лінії креслення та їх позначки;

         основні геометричні фігури, тіла;

         основи конструювання та моделювання моделей та макетів з фанери;

         правила техніки безпеки, електробезпеки, протипожежної безпеки, гігієни праці.

Гуртківці повинні мати уявлення про:

         основні професії в деревообробній промисловості;

         основні механізми, що забезпечують рух моделей, іграшок, та принцип їх дії;

         правила організації робочого місця;

         ескіз, малюнок, та креслення технічних об’єктів праці;

         утворення та складання панорамних макетів;

         технологічні картки та правила роботи з ними;

         творчий аналіз об’єктів праці;

         правила організації змагань, виставок, конкурсів, ігор.

Гуртківці повинні вміти:

         читати креслення та виконувати за ними вироби різних ступенів складності;

         робити ескізи, рисунки майбутніх виробів;

         складати алгоритм роботи над виробом;

         виготовляти шаблони деталей виробу;

         користуватися лобзиком при виконанні контурного випилювання різного рівня складності;

         оформлювати вироби різними декоративними способами: фарбуванням, лакуванням, аплікацією різними матеріалами;

         оформлювати вироби способом випалювання;

         виготовляти моделі і макети транспортної техніки;

         економно втрачати матеріал;

         дотримуватись правил безпечної експлуатації та зберігання інструментів та  обладнання.

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

Обладнання для організації роботи гуртка «Випилюємо з фанери»

прилади, інструменти, матеріали

кількість

1. лобзик

15

2. лінійка 30 см

15

3. косинець

15

4. шило

15

5. дриль

1-2

6. набір свердел

3

7. набір надфілів

3

8. столики для випилювання

15

9. струбцини

15

10. пилочки для лобзиків

200-300

11. круглогубці

5

12. плоскогубці

5

13. циркулі

5

14. випалювачі

5-10

15. ножиці

5-10

16. пензлі для клею

5-7

17. пензлі для лакування

5-7

18. олівці графічні

15

19. ластики

5

20. набори фарби гуашевої, акварельної з 6-ти кольорів

5-7

21. папір для ескізів

100 арк.

22. дріт різний

15 м

23. папір копіювальний

50

24. клей ПВА

 

25. лак олійний

26. морилка по дереву

200 мл

27. ДВП

 

28. фанера 3-шарова, 5-ти шарова

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1.    Закон України «Про позашкільну освіту». - // Урядовий кур'єр, 2000, № 25

2.    Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651

3.    Альбом для умілих рук: випилювання, технічне моделювання, випалювання. - К.: Державне видавництво технічної літератури, 1958

4.    Глущенко А.Г. Трудовое воспитание школьников во внеклассной роботе.-М., 1985

5.    Данькевич Е. Поляков В. Вьшиливаем из фанерьі. - Кристалл, 1998

6.    Делік М.Н. Технічне моделювання у восьмирічній школі. - К., 1969

7.  Качнев В.И. Обучение конструированию на уроках труда. - М., 1976

8.    Киричук О.І. Навчальні інтереси молодших школярів - К: Радянська школа, 1982

9.    Коваленко В.И., Кулененок В.В. Обьектьі труда.- М.: Просвещение, 1990

10.Печкуренко А.И., Куцанов В.Е.Демидов ДЕ. Руководство по техническому труду в школьньїх мастерских.- Минск: Народная асвета, 1974

П.Рнхвк З.В. Обработка древесиньї в школьньїх мастерских. - М.:

Просвещение, 1984 П.Рожнев Я.А. Методика трудового обучения.- М.: Просвещение, 1988

13.Розанов И.Г., Завитаев II.А. Уроки ручного труда.- М.: Учпедгиз, 1959

14.Скотинянський П.Т., Корнійчук ОД., Білаш П.К. Методика трудового навчання в початкових класах. - К.: Радянська школа, 1972

15.Соколов Ю. Художественное вьшиливание.- М., 1997

16.Соколов Ю.В. Альбом по вьшиливанию. - М., 1991