УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою                                                 Наказ Управління освіти,

Відділу освіти                                                         сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від 26.04.2017 р.                             Подільської  міської ради

                                                                                  від 22.05.2017 р. № 200

Голова ради          В.С.Воронкова

Навчальна програма з позашкільної освіти

«Юний дослідник»

 

 

 ОБГОВОРЕНО

На засіданні педагогічної ради

Подільської міської станції юних техніків

Протокол № 01  від 14.04.2017 р.

Директор СЮТ

_____________О.В.Гульманова

 

 

 

м. Подільськ, 2017

Автор:

Гульманова Олена Володимирівна -  керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

Рецензент:

Воронкова Валерія Сергіївна_ завідуюча ММК, керівник гуртків

Подільської міської станції юних техніків

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціальні та економічні умови в мінливому сучасному світі вимагають, щоб нинішні випускники отримали цілісну компетентнісний освіту. Успішне формування компетенцій може відбуватися тільки в особистісно-орієнтованому освітньому процесі на засадах особистісно-діяльнісного підходу, коли дитина виступає як суб'єкт діяльності, суб'єкт розвитку.

Формування компетенцій базується на досвіді діяльності учнів і залежить від їх активності. Найвищий рівень активності - творча активність - передбачає прагнення учня до творчого осмислення знань, самостійного пошуку вирішення проблем. Саме компетентнісно - діяльнісний підхід може підготувати людину умілу, мобільну, яка володіє не набором фактів, а способами і технологіями їх отримання, легко адаптується до різних життєвих ситуацій.

У сучасній школі розвиток дослідницької пізнавальної активності є пріоритетним напрямком навчальної та виховної роботи з молодшими школярами. Важливою умовою розвитку дитячої допитливості, потреби самостійного пізнання навколишнього світу, пізнавальної активності та ініціативності у початковій школі є створення розвивального освітнього середовища, стимулюючої активні форми пізнання: спостереження, досліди, навчальний діалог та інш.

«Може дитина повторює те, що було вже зроблено, створене іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних розумових зусиль, вона – творець, її розумова діяльність – творчість» (В.Сухомлинський).

Здатність дитини до саморозвитку, її творча активність – головні умови успішності у подальшому житті. Якщо дитина не навчиться творити, то у майбутньому вона буде безініціативною, пасивною.

Актуальність навчальної програми гуртка «Юний дослідник» пов’язана з необхідністю залучення дітей до пізнання і розуміння світу науки і  техніки, спроби її власної творчої діяльності, створення умов для формування основ цілісного світогляду дитини молодшого шкільного віку засобами фізичного експерименту.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців молодшого шкільного віку (6-10 років).

Навчальна програма розрахована на 1 рік за початковим рівнем навчання – 144 год. (4 год. на тиждень).

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі дослідницько – експериментальної  діяльності.

Основними завданнями навчальної програми є набуття учнями наступних компетентностей:

         - пізнавальної – виховання переконаності в можливості пізнання законів природи; розвиток умінь проводити спостереження, планувати і виконувати експерименти, формувати вміння застосовувати основні прийоми розумової діяльності - виділення головного; аналіз і синтез; порівняння; конкретизація; визначення та пояснення поняття; узагальнення і систематизація; моделювання; пояснення результатів експерименту. Знайомство дітей з фізичними явищами, зі способами проведення експерименту, що розкриває приховані властивості предметів і явищ, з правилами безпеки. .Формування вміння на практиці використовувати фізичні знання, засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом науки і техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною і грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням і конструюванням;

         - практичної – формування умінь проводити спостереження, планувати і виконувати досліди ; формування  вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

- творчої – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до науки і техніки;

        - соціальної – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, необхідності співпраці в процесі спільного виконання завдань; шанобливого ставлення до думки іншого під час обговорення проблем природничо змісту.

Програма орієнтована на формування та розвиток у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу; включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики. Але, слід зауважити, що дана програма не націлена на засвоєння учнями шкільного курсу фізики. Теоретичний матеріал повинен викладатися швидше в ознайомчому плані. Учні більше знайомляться з практичним застосуванням фізичних явищ. І в той же час не треба забувати нагадувати дітям, що більш детально вони вивчатимуть це на уроках фізики. Це викликає додатковий інтерес учнів до предмету.

На заняттях гуртка учні беруть активну участь в обговоренні принципів дії іграшок. Адже з самого народження людина вважає себе «фахівцем» з іграшок, що надає заняттям захоплюючий характер.

Основна ідея гуртка полягає в поєднанні досить серйозною фізики і ... гри, іграшок, які відомі дитини з найперших років його життя.

Іграшка - це перше, що бере в руки маленька людина, намагаючись збагнути навколишній світ. Тому вона повинна бути цікавою і нескладної. З іншого боку, щоб здивувати, потрібно бути привабливішим та цікавішим містити «секрет»,  подарувати дитині радість відкриття. «З'єднати» ці два суперечливих питання в одному предметі під силу тільки серйозній людині, для якого іграшка - вже не іграшка, а об'єкт досить серйозних досліджень.

Процес організації роботи у гуртку можна сформулювати наступним чином:

$1-         демонстрація фізичного явища, - секрет,  - пояснення,  - фізичні основи дії,  - можливі варіанти застосування, - конструювання іграшки.

Основне місце займає самостійна і творча робота учнів - індивідуальна і групова, рефлексія.

Слід зауважити, що однією з форм організації пізнавальної діяльності учнів на заняттях гуртка є активне залучення батьків до організації роботи  у гуртку. Це і «здивування батьків» наприкінці заняття цікавою «науковою іграшкою», яку сконструювала дитина на занятті, це і роль «глядача» під час демонстрацій або відтворення дитиною досліду, з яким познайомився на занятті, і сумісне проведення дослідів, перегляд навчальних мультфільмів про «цікаву науку» вдома, а також знайомство батьків із літературою, інтернет – джерелами, де висвітлюються питання організації дослідницької роботи з дітьми, і сумісна участь у різноманітних масових заходах, конкурсах,  виставках, майстер – класах.

 Важлива роль надається вихованню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

 На кожному занятті поєднується теоретичний матеріал і практична робота. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.

На заняттях застосовуються різноманітні методи навчання: дослідницько – експериментальні, пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація; схеми проведення до дослідів, таблиці, ілюстрації фізичних явищ дозволяє спростити розуміння складних явищ); репродуктивні (відтворювальні); проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу), практичні (дії з магнітами, лупою, вимірювальними приладами, переливання рідин, пересипання сипких матеріалів дозволяє самостійно опанувати способами пізнавальної діяльності).

Заняття організовуються на принципах:

• особистісно-орієнтованої взаємодії і творчої співпраці дітей і педагога;

• доступності пропонованого матеріалу;

• послідовності і поступовості пропонованого дітям матеріалу;

• варіативність і проблемність;

• взаємодія з сім'єю.

Засоби навчання:

Устаткування для дитячого експериментування: мікроскоп, компас, магніти, лупи, дзеркала різного розміру, форми; вимірювальні прилади: ваги, лінійки, мірні стаканчики, термометри; - предмети посередники (папір, фарби, кубики, конструктори «Лего»), предмети з різних матеріалів (паперу, деревини, заліза, пластмаси); колекції природних мінералів; обладнання для дослідів: штатив, виделки, ложки, інші «звичайні» знайомі дітям речі, які можна використовувати для дослідів та демонстрацій.

Ілюстративний, наочний матеріал, дитяча картотека дослідів. ТЗН.

Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, на завершальному святі, а також на підсумкових заняттях.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Теми

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Поняття про матеріали та інструменти

2

2

4

3.

Рівновага. Центр ваги.

2

10

12

4.

Поняття про рух. Динамічні іграшки

2

14

16

5.

Літаючі моделі. 

2

14

16

6.

Пружність.

2

6

8

7.

В'язкість рідин.

1

3

4

8.

Світло.

2

6

8

9.

Оптичні ілюзії.

2

14

16

10.

Звук.

2

6

8

11.

Властивості магніту

2

16

18

12.

Електричний струм. Електричне коло.

3

17

20

13.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

-

10

10

14.

Підсумок

2

-

2

 

 Разом

25

119

144

 

1.                Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Бесіда «Хочу все знати». Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі, навчальному кабінеті, закладі.

Загальні правила безпеки праці. Правила дорожнього руху. Значення техніки в житті людини. Екскурсія на виставку.

 Практична частина. Виготовлення з паперу, картону та інших матеріалів поробок на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки вихованців.

2.                Поняття про матеріали та інструменти (4 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про матеріали та інструменти. Їх перелік і призначення (пластилін, папір, тонкий картон, тканина, природні матеріали, клей, ніж, ножиці, шило, буравчик, голка, лінійка, пензлі, олівці та ін.). Організація робочого місця, правила санітарії, гігієни та безпечної роботи.

Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін.

Ознайомлення з основними інструментами й приладдям для роботи з папером і картоном. Правила безпеки під час роботи з ножицями. Правила та прийоми складання, згинання, різання паперу.

Практична частина. Проведення дослідів і спостережень вивчення властивостей паперу. Виготовлення листівки «Квітка», дія якої зумовлена на ефекті змочування паперу.

3.                Рівновага. Центр ваги. (12 год.)

Теоретична частина. Поняття про рівновагу, центр ваги.

 Практична частина. Проведення дослідів: зважування предметів, дослід на рівновагу («Виделки», «Одяг на вішалці») . Дослід на знаходження центру ваги («Бегемот і пташка», «Чарівний метелик»).

Виготовлення іграшок із використанням рівноваги: з паперу – «Метелик», «Бабка», «Клоун - балансир»; з пластиліну – «Пташка – балансир».

 Виготовлення об’ємної іграшки зі зміщеним центром ваги «Клоун – акробат».

4.                Поняття про рух. Динамічні іграшки (16 год.)

Теоретична частина. Види руху: людина і тварини йдуть, бігають, стрибають; машини, літаки, механізми переміщається в різних просторах (повітряний, водний, земної); планети і супутники обертаються в космосі. Прямолінійний, обертальний, рух по похилій площині, вільне падіння.

Поняття про статичні та динамічні іграшки.

Поняття про важіль.

Практична частина. Проведення дослідів і спостережень – рухомі і не рухомі з’єднання деталей.

Виготовлення іграшок з рухомим з’єднанням деталей («Зайчик»,  «Тигреня»,  «Курчата»,  «Вантажівка», «Космічний політ» тощо.)

Виготовлення контурних моделей машин.

5.                Літаючі моделі. (16 год.)

Теоретична частина. Поняття про реактивний рух.

Чому літак не падає? Основи аеродинаміки.

Чому гвинти гелікоптера знаходяться зверху?

 Практична частина. Проведення дослідів з повітряною кулькою. Виготовлення моделі ракети з двигуном – повітряною кулькою.

Виготовлення моделі орнітоптера(модель, що махає крилами)

Виготовлення моделі повітряного змія.

Виготовлення моделей планерів з паперу.

Виготовлення моделі найпростішого гелікоптера з паперу.

6.                Пружність. (8 год.)

Теоретична частина. Поняття про пружність. Чому стрибає м’ячик? Чому розтягується гумова стрічка?

 Практична частина. Проведення дослідів з кульками з деревини, пластиліну, гуми.

Виготовлення іграшок «Жабка, що стрибає», «Мавпочка на турніку».

Виготовлення моделей техніки на гумомоторі.

7.                В'язкість рідин. (4 год.)

Теоретична частина. Поняття про в’язкість рідин..

 Практична частина. Проведення досліду «Снігопад» у рідинах з різною в’язкістю (воді, гліцерині)

Виготовлення композиції у банці «Снігопад»

8.                Світло. (8 год.)

Теоретична частина. Світло як одна з форм енергії. Сонце-головне джерело світла на Землі. Властивості світла: відображення (від дзеркальної поверхні різної форми - опуклий, увігнутий, плоский), заломлення променів світла від ліхтарика, через плоску пляшечку; збільшення зображень, використання збільшувального скла, лупи; розкладання світла на складові кольору, отримання веселки.

 Практична частина. Проведення досліду – фокусу «Зникаюча рибка», «Зникаюча монета». Проведення досліду «Райдуга».

Виготовлення саморобної лінзи. Виготовлення перископу.

9.                Оптичні ілюзії. (16 год.)

Теоретична частина. Око людини  як оптичний прилад. Поняття про оптичні ілюзії. Поняття про анімацію.

Практична частина. Проведення дослідів: саморобний стробоскоп.

Виготовлення іграшки «Чарівна вертушка» (варіанти - «Рибка в акваріумі», «Собачка у будці», «Пташка у клітці», «Квіти у вазі», «Хлопчик і дівчинка» тощо).

Дослід «Оптичні ілюзії». Виготовлення іграшок «Чарівна дзиґа».

Виготовлення листівки – фокусу (чорно – білий малюнок перетворюється на кольоровий)

10.           Звук. (8 год.)

Теоретична частина. Джерела звуків. Способи сприйняття звуків тварин і людей. Будова людського вуха. Гігієнічні правила охорони слуху. Поняття - швидкість звуку. Поширення звуку в повітрі, воді і твердих тілах, відображення звуку (відлуння), гучність.

Практична частина. Проведення досліду з передання  звуків на відстань.

Виготовлення моделі «Саморобний телефон»

11.           Властивості магніту (18 год.)

Теоретична частина. Поняття про магніт, його властивості. Область застосування магнітів. Компас - прилад для визначення сторін світу. Пристрій компаса.

Практична частина. Проведення досліду з полюсами магнітів. Проведення дослідів із компасом.

Виготовлення гри з використанням магніту «Регата»

Виготовлення іграшки «Бджола над квіткою»

Виготовлення іграшки «Балерина».

Виготовлення колективної гри «Магнітна риболовля».

12.           Електричний струм. Електричне коло. (20 год.)

Теоретична частина. Поняття про електричний струм. Електрика як особлива форма енергії. Історія відкриття електрики. Статична електрика: блискавка, іскри на одязі, що виникають при терті. Провідники - матеріали, які проводять електричний струм: метали, вода; матеріали взагалі не проводять електрику: дерево, скло, гума, пластмаса. Будова найпростіших електроприладів; розглядання пристроїв (розетка, вилка, електрична лампочка); правила техніки безпеки в користуванні електроприладами.

Елементи електричного кола.

Практична частина. Проведення дослідів зі статичною електрикою. Чарівна паличка. Дослід із гребінцем. Дослід із янтарними бусами.

Виготовлення іграшки «Веселий восьминіг».

Проведення дослідів з електричним колом.

Збирання найпростішого електричного кола

 Виготовлення моделей «Електричний ліхтарик», «Електровентилятор».

Створення електромагніта за допомогою цвяха, намотаного на нього дроту і батарейки;

13.           Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки (10 год.)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Участь у конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.

14.            Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

-                     правила організації робочого місця для експериментування, вибір необхідного обладнання та правила техніки безпеки;

-                     правила організації робочого місця при виготовленні іграшок та правила техніки безпеки при роботі з інструментами, пристосуваннями ручної праці;

-                     властивості матеріалів, які використовуються на заняттях гуртка, їх застосування;

-                     елементарні фізичні поняття;

-                     терміни, що позначають властивість і якість речовин, назву фізичних і природних явищ;

-                     правила роботи з вимірювальними приладами: лінійка, ваги, мірні ємності та інш.

-                     поняття про конструювання з плоских деталей, з готових об’ємних форм.

Вихованці мають вміти:

-                     організовувати робоче місце, вибирати  необхідне обладнання;

-                     використовувати вимірювальні прилади: лінійка, ваги, мірні ємності;

-                     використовувати в мовленні терміни, що позначають властивість і якість речовин, назви фізичних і природних явищ;

-                     самостійно використовувати методи експериментування у вільній діяльності;

-                      виготовляти моделі із використанням щілинного замка, іграшок на нитковій тязі, нескладних іграшок із використанням важільного механізму;

-                     виготовляти з готових об’ємних форм різні моделі;

-                     визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються, правильно вимовляти їх назви;

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

          Пізнавальна – виховання переконаності в можливості пізнання законів природи; розвиток умінь проводити спостереження, планувати і виконувати експерименти, формувати вміння застосовувати основні прийоми розумової діяльності(виділення головного; аналіз і синтез; порівняння; конкретизація; визначення та пояснення поняття; узагальнення і систематизація; моделювання; пояснення результатів експерименту). Знайомство дітей з фізичними явищами, зі способами проведення експерименту, що розкриває приховані властивості предметів і явищ, з правилами безпеки. .Формування вміння на практиці використовувати фізичні знання, засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом науки і техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною і грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням і конструюванням.

         практична – формування умінь проводити спостереження, планувати і виконувати досліди ; формування  вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до науки і техніки;

             соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, необхідності співпраці в процесі спільного виконання завдань; шанобливого ставлення до думки іншого під час обговорення проблем природничо змісту.

 

.                ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/п

Основне обладнання

Кіл-ть, шт

Обладнання для демонстрування дослідів

1

мікроскоп

3

2

компас

5

3

магніти

15-20

4

лупи

5

5

штатив

5

6

виделки

4

7

ложки

4

8

вимірювальні прилади: ваги, лінійки, мірні стаканчики, термометри

5

9.

предмети з різних матеріалів (паперу, деревини, заліза, пластмаси)

 

10.

предмети посередники (папір, фарби, кубики, конструктори «Лего»)

 

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

1

Ножиці

15

2

Шило

15

3

Молоток (0,2 кг)

5

4

Плоскогубці

3

5

Круглогубці

3

6

Ніж

3

7

Викрутка

5

8

Лінійка

15

9

Косинець

10

10

Циркуль

10

11

Лекала

5

12

Пензлики

15

13

Щітки для клею

15

14

Олівці кольорові

15

15

Олівці графітові 

15

Матеріали

1.

Плівка лавсанова

5 м2

2.

Пінопласт

0,5 м2

3.

Набір шпильок

2 набори

4.

Фольга

3 рулони

5.

Жерсть

2 м2

6.

Дріт кольорових металів

10 м

8.

Гума авіамодельна

500 м

9.

Наждачний папір

3 м2

10

Цвяхи (1,0х10,0; 2,0х30,0)

0,5 кг

11

Пластилін

15 наборів

12

Фарби акварельні

5 наборів

13

Гуаш плакатна

5 наборів

14

Клей ПВА 250 г

10 банок

15

Калька

2 рулони

16

Папір кольоровий

15 наборів

17

Картон кольоровий

15 наборів

18

Папір цигарковий

2 рулони

19

Папір копіювальний

2 набори

20

Папір креслярський

2 рулони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ - ДЖЕРЕЛА

1. Блудов А.В «Бесіди з фізики» М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

2. Богатеева, Зумела Абдуловна Чудесные поделки из бумаги / З.А.Богатеева. М.: Просвещение, 1992. 208 с. ISBN 5-09-003258-0.

3.Паула Бортон, Викки Кэйв Игрушки: забавные и ужасные / П.Бортон, В.Кэйв. М.: «Росмэн», 1996. – 67 с.

4. Гальперштейн Л.Я. (Переклад з англійської) «Іграшки забавні і жахливі», Москва «РОСМЕН» 1998

5. Журавлева А.П. Начальное техническое моделирование: Пособие для учителей начальных классов по внеклассной работе / А. П. Журавлева,         Л. А. Болотина, М.: Просвещение, 1982. 158 с.

6. Леонтович О. А. Фізика. Дитяча енциклопедія / О.А. Леонтович. К.: Школа, 2002. 432 с.

7. Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1. – 263 с.

8.Падалко, Алексей Егорович Букварь изобретателя / А.Е. Падалко. – М.: Рольф, 2001. – 208 с.

9. Перевертень, Григорий Иванович Техническое творчество в начальных классах: Книга для учителя по внеклассной работе / Г.И. Перевертень. М.: Просвещение, 1988. – 160 с.

10.ПерельманЯ.И. Занимательная физика М.: Просвещение, 1986. – 160 с.

11. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников.- 2-е изд.,испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература»,2007.

arvindguptatoys.com

 

 
 додаток 1.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕНЯ  ДОСЛІДІВ, ЕКСПЕРИМЕНТІВ ЗА ТЕМАМИ ПРОГРАМИ:

 

На сьогоднішній день методика організації дитячого експериментування розроблена неповно. Це обумовлена багатьма причинами: недостатнє теоретичне опрацювання питання, брак методичної літератури, а також відсутність спрямованості педагогів на даний вид діяльності.

Важливою умовою розвитку дитячої допитливості, потреби самостійного пізнання навколишнього світу, пізнавальної активності та ініціативності для учнів молодшого шкільного віку є створення розвивального освітнього середовища, стимулюючої активні форми пізнання: спостереження, досліди, навчальний діалог тощо.

Пояснимо деякі категорії:

Дослід - основний метод дослідження, науковий процес, цілеспрямована дія, при успішній реалізації якого підтверджується або спростовується гіпотеза. Для реалізації завдань може використовуватися спеціальне обладнання, при цьому дослідне простір завжди обмежена.

Експеримент - метод дослідження, що здійснюється в керованих умовах для підтвердження гіпотези. Експериментатор активно взаємодіє з об'єктом і направляє його, що відрізняє даний процес від спостереження.

           Таким чином, відмінності між зазначеними категоріями дійсно незначні. Експеримент проводиться вперше, він покликаний підтвердити гіпотезу, а дослід виконується із заздалегідь визначеним результатом. І той, і інший процес протікає в керованих умовах, при активній взаємодії з об'єктом дослідження.

Експеримент переслідує певну мету, яка є для вченого основною. Це спосіб перевірки ідей, підтвердження гіпотези, яка вже виникла в уяві дослідника. Дослід може виконуватися без якоїсь конкретної мети, а спонтанно, і перед вченим - «вилка» можливих результатів.

Відмінність досвіду від експерименту:

Послідовність. Експеримент покликаний підтвердити гіпотезу, а досвід - закріпити її на практиці.

Множинність. Одиничне дослідження, як правило, називають експеримент, множинним - досвід.

Мета. При проведенні експерименту перед вченим вже виникла певна мета, досвід може здійснюватися спонтанно, навмання.

Втім, позначена різниця несуттєва, і дані категорії цілком можуть використовуватися в якості синонімів. Адже їх головна мета - активна участь в процесі, не просте спостереження, а взаємодія з об'єктом, його спрямування в певному руслі.

Розрізняють досліди по специфіці проведення: демонстраційні, лабораторні (робота дітей);

по пошукової спрямованості: традиційні (мету ставить педагог) і проблемні (експерименти, в ході яких дітьми висувається гіпотеза, намічаються шляхи виконання, підбираються матеріали).

Дослід досягає ефективності при дотриманні певних умов: ретельний аналіз фактів експерименту; правильна постановка питань для дослідження; дослід застосовується тільки в тих випадках, коли експериментатор в змозі підкорити собі явище; наявність попереднього спостереження.

Досліди активізують пізнавальну діяльність учнів, якщо вони:

- поєднуються з проблемними ситуаціями і питаннями, що підводить дітей до думки про дослід;

- відображають життєві ситуації;

- включаються в виклад нового матеріалу;

-проводиться дітьми за творчими завданнями.

 Пізнавальний процес проходить кілька стадій:

- спостереження явища;

- припущення про причини явища;

-перевірка припущення за допомогою досліду;

-аналіз результатів,

 -висновки.

Уміння бачити проблеми і висувати гіпотези для їх рішень, тісно пов'язані з дівергентним (творчим)мисленням. Даний вид мислення тісно пов'язаний з уявою і породжує велику кількість різноманітних ідей. В ході виконання завдань розвиваються найважливіші дослідницькі навички, такі характеристики креативності, як оригінальність, гнучкість, швидкість (продуктивність) мислення.

Вже сьогодні багато хто з нас можуть сказати про себе словами Антуана де Сент-Екзюпері: «Глина, з якої ти зліплений, висохла і затверділа, і вже ніщо і ніхто на світі не зуміє пробудити в тобі заснулого музиканта або поета, або астронома, який, може жив колись в тобі ». У кожної дитини є здібності. Діти від природи допитливі і сповнені бажання вчитися. Треба створювати умови, поки вони найбільш сприйнятливі до багатства і краси навколишнього світу. І тоді кожна дитина зможе реалізувати себе і успішно адаптуватися в житті. Такі можливості дає дослідницька діяльність зокрема, в умовах організації позашкільного навчального процесу.

 

ОПИС ДОСЛІДІВ, ЕКСПЕРИМЕНТІВ ЗА ТЕМАМИ ПРОГРАМИ:

Поняття про матеріали та інструменти

Проведення дослідів і спостережень вивчення властивостей паперу:

Виріжить квітку з паперу. Зігніть пелюстки квітів.

Зробить такі квітки з різних видів паперу (картон, газета)

Помістіть квітки в посуд з  водою.

 Що відбувається?

Ви помітите, що наші квіти розкриваються, причому деякі раніше, ніж інші, в залежності від паперу.

Пояснення. Вся справа в волокнах з яких складається папір. Паперові волокна поглинають воду, вони набухають і прагнуть випрямиться, при цьому пелюстки відкриваються.

 

Рівновага. Центр ваги.

Проведення дослідів:

Зважування предметів за допомогою вагів.

«Одяг на вішалці»  - розташування одягу на вішалці. Результат отримаємо тільки тоді, коли досягнемо рівноваги у розташуванні одягу на вішалці.

дослід на рівновагу»,) . Дослід на знаходження центру ваги,)

«Виделки»: Потрібно: порожня скляна пляшка, морквина, голка, тарілка, 4 виделки. Розріжте моркву вздовж, а потім кожну половину поперек. У кожній з чотирьох половинок застроміть по виделці під гострим кутом. Розташуйте виделки з морквинами на тарілці на рівних відстанях одна від одної. Для більшої стійкості зуби виделок повинні торкатися краю тарілки. В інший кусочок моркви вставте голку. Цю конструкцію розташуйте на горличку пляшки. Тепер тарілку вдасться урівноважити на вістрі голки, устромлений в моркві. Це неможливо, але тарілка стоїть.  Можна спробувати мусити тарілку обертатися на вістрі голки.

 Пояснення. Нам вдалося без особливих зусиль виконати цей досвід, тому що центр ваги тарілки знаходиться в її центрі.

«Чарівний метелик»: Намалюйте контур метелика на папері. Зверніть увагу, що кінці крил повинні знаходитися вище рівня голови. Виріжте по контуру. До країв крилець прикріпіть кнопки або скріпки. Зігніть крильця трохи вниз. Спробуйте втримати метелика на кінчику пальця, а потім можна встановити і на шпажку або зубочистку.

Пояснення. Коли до ваги метелика додається вага кнопок або скріпок, центр ваги  зміщається – він опиняється між крилами метелика, в тому місці,  де знаходиться центр  шпажки. Це і дозволяє метелику балансувати.

«Бегемот і пташка»:Для цього нам знадобиться лінійка, олівець і пара маленьких іграшок, але обов'язково різну вагу ( у нашому випадку бегемотик і пташка). Закріплюємо наших бегемота і пташку на різних кінцях лінійки за допомогою пластиліну, двосторонній скотчу. Тепер, якщо покласти лінійку середньою частиною на олівець, то перетягне, звичайно ж, бегемот, адже він важче. А ось якщо змістити олівець в сторону бегемота, то пташка запросто переважить його.

Пояснення. Ось в цьому і полягає принцип важеля. Лінійка (важіль) спирається на олівець - це місце є точкою опори. Далі учням слід розповісти, що цей принцип використовується повсюдно, він закладений  в основі роботи крана, гойдалки і навіть ножиць.

«Коробок із сюрпризом». Потрібно покласти сірникову коробок на край столу і повільно рухати його. У той момент, коли він пройде свою середню відмітку, відбудеться падіння. Тобто маса частини,  висунутої за край стільниці перевищить вагу частини, що залишилися, і коробок перекинеться. Тепер змістить центр маси, наприклад, покладіть всередину (як можна ближче до краю) металеву гайку. Залишилося помістити коробок таким чином, щоб мала її частина залишалася на столі, а велика висіла в повітрі. Падіння не станеться.

Пояснення. Суть цього експерименту полягає у тому, що вся маса знаходиться вище точки опори. Цей принцип також використовується всюди. Саме завдяки йому в стійкому положенні знаходяться меблі, пам'ятники, транспорт, підйомні крани та багато іншого. До речі, дитяча іграшка  «неваляшка» теж побудована на принципі зміщення центру маси.

 

Поняття про рух. Динамічні іграшки

Проведення дослідів і спостережень: – рухомі і не рухомі з’єднання деталей іграшок, робота різних механізмів.

Різні види руху. Рух машин і механізмів  в різних просторах (повітряний, водний, земної) Прямолінійний, обертальний, рух по похилій площині, вільне падіння.

«Як найдальше кинути м’ячик»:Цей експеримент необхідно проводити на вулиці.      Киньте м'яч паралельно землі так далеко, як ви можете. Позначте, де він приземлився. Тепер, з такою ж силою, киньте м'яч трохи вгору і вдалину, наскільки це можливо. Ви побачите, що: м'яч, кинутий трохи вгору приземлився далі.

 Пояснення: коли м'яч буде летіти вгору, а потім падати вниз, він в цей же час буде віддалятися від вас .  Час у нього більше, ніж у мечика, що летить прямо, і відстань за цей час він подолає більше, перш ніж впаде на землю.

«Падаючі олівці»: Візьміть у руку олівці. Розтисніть руку і подивіться, що станеться з цими олівцями. Олівці впали. Всім відомо, що якщо будь-який предмет впустити - він впаде. А чому все падає вниз, а скажемо не відлітає вгору або не залишається висіти в повітрі?

Пояснення. Цей експеримент дуже важливий, з його допомогою кожен може переконатися, що закон всесвітнього тяжіння не вигадка якийсь, а цілком реальний діючий закон. Олівці впали, тому що їх притягує до себе Земля.

«Літаюча тарілка»: Знадобиться: тарілка (з паперу, пінопласт або пластик) 4 трубочки для коктейлю скотч ножиці. З'єднайте 4 трубочки разом скотчем таким чином, щоб короткі їх частини залишалися вільними. Розправте 4 вільні коротких кінця в різні боки під прямим кутом один до одного. Тепер цю «парасольку» приклейте скотчем до денця тарілки. Наш апарат готовий до польоту. Переверніть його «ніжкою» з трубочок вниз і візьміть так, щоб він  опинився між вашими долонями. Крутніть «ніжку», трохи натиснувши на неї. Якщо все зробите правильно, ваша конструкція не впаде, а плавно спуститися вниз!

Пояснення: Обертаючи «ніжку» з трубочок для коктейлю, ми задаємо їй швидкість. Оскільки «ніжка» прикріплена до тарілки, швидкість передається і їй теж, але діаметр тарілки набагато більше діаметру «ніжки», тому один поворот «ніжки» задає кілька поворотів тарілки, тим самим збільшуючи швидкість її руху. Те ж саме відбувається між педалями велосипеда і колесами.

 

Літаючі моделі.

Проведення дослідів:

 «Ракета з повітряної кулі»: потрібно нитка, 4-5 м в довжину, трубочка для коктейлю,  повітряна кулька, скотч. Прив'яжіть один кінець нитки до стільця. Пропустіть вільний кінець нитки через трубочку, а потім пріявяжіте цей кінець до іншого стільця, переконавшись, що нитка натягнута. Перемістіть трубочку на один з кінців нитки. Надуйте повітряну куля і затисніть отвір пальців для утримання повітря. Використовуйте скотч для приклеювання повітряної кулі з трубочкою, так щоб повітряна кулька була розташована паралельно трубочці і отвір повітряної кулі розташовувався в напрямку найближчого стільця. Відпустіть кульку. Що відбувається? Повітряна куля буде рухатися вздовж, поки куля повністю не здується.

Пояснення: Це - реактивний рух. Так називають рух тіла, що виникає, коли від нього з якоюсь швидкістю відділяється його частина. Коли ми відпустили кульку, його стінки виштовхнули повітря назовні. Повітря вирвалося з кульки назад, а сама кулька рухається вперед і тягне за собою соломинку. Соломинка і мотузка утримують «ракету» на прямому курсі. Основний принцип, що лежить в основі нашого досвіду такої ж як і при запуску космічної ракети в космос. Коли паливо згорає, витоку газу з сопла ракети, штовхає ракету вгору.

 «Парашут»: Діти розглядають модель парашута, перевіряють її в дії. Дорослий пропонує дітям опустити іграшкового чоловічка на парашуті і без нього. Діти опускають зі стільця чоловічка на підлогу, а потім - в пісок, звертаючи увагу на вм'ятину в піску після спуску чоловічка. Роблять висновок про силу удару в обох випадках. З'ясовують, чому з парашутом зниження повільніше, а удар слабкіше (повітряний тиск стримує падіння); що треба зробити, щоб парашут знижувався повільніше (треба збільшити купол парашута).

Пояснення: при збільшенні купола опору повітря парашут буде великим падіння - більш повільне; при зменшенні купола опору повітря парашут буде менше, а падіння більш швидке.

«Літаючі кільця»: Знадобиться: дві смужки паперу розміром 10 Х 2 см і 16 Х 2 см дерев'яна паличка (шпажка) або пластмасова паличка 15 см скотч ножиці Склейте смужки паперу скотчем так, щоб вийшло два кільця. Приклейте кільця до палички таким чином, щоб вони були на її кінцях, а склеєні боку стосувалися самої палички. Планер ГОТОВИЙ! Запустіть його, вперед кільцем за меншими діаметром. Завдання: Експериментуйте спочатку з товщиною кілець (ширина смужка), потім їх діаметр (довжина смужка). Який варіант найдовше тримається в повітрі і чому?

Пояснення: Принцип дії літаючих кілець такий же, як і у планера (безмоторний літальний апарат важчий за повітря), вони тримаються в польоті за рахунок аеродинамічній підйомної сили, яка створюється на кільцях потоком, що набігає повітря.

«Паперовий вертоліт»:  потрібно аркуш паперу, ножиці, лінійка, олівець

дві скріпки.  Складіть лист навпіл уздовж.

Від підстави аркуша відміряйте 10 і 15 см і намалюйте дві лінії по всій ширині паперу. На лінії, проведені на 10 см, відміряйте 2,5 см від відкритого краю складеного паперу. Намалюйте діагональну лінію від цієї точки до точки, де лінія на 15 см стосується відкритого краю складеного паперу.

Складіть крила в протилежних напрямках уздовж лінії, проведені на 15 см. Виріжте трикутник, що проходить через обидва шари паперу.

Відкрийте папір і разріжте її від верхнього краю до лінії на 15 см.

Складіть вкладки в нижній частині листа до центру і закріпіть на них дві скріпки. Тримайте вертоліт над головою і опустіть його.

Що відбувається? При роботі наш виріб обертається як вертоліт, і чим більше скріпок ви додаєте, тим швидше обертається вертоліт.

Пояснення:  Коли ви відпускаєте вертоліт крила тисне на повітря змушуючи його переміщатися і в свою чергу тиснути на нижню частину вертольота. Наша конструкція влаштована так, що на нижню вертикальну частину повітря тисне з обох сторін зліва, змушуючи її обертатися навколо центральної точки. Додавання більшої кількості скріпок збільшує вагу і зменшує опір повітря, але збільшує кількість повітря, вдаряє по крилах.

 

Пружність.

Проведення дослідів:

Візьміть в одну руку невеликий гумовий м'ячик, а в іншу - таку ж за розміром кульку з пластиліну. Киньте їх на підлогу з однакової висоти. Як поводилися м'ячик і кулька, які зміни з ними відбулися після падіння? Чому пластилін НЕ підстрибує, а м'ячик підстрибує, - може бути, тому, що він круглий, або тому, що він червоний, або тому, що він гумовий?

Пояснення:  М'яч пружний. А пластиліновий або дерев'яна кулька не пружні.

Дерев'яна кулька, коли падає на підлогу, не вдавлюється, а значить, не розпрямляється, тому вона і не підстрибує. Вона не пружна.

 

Світло.

Проведення дослідів:

«Тіньовий театр»:  розглядати проекції пласких та  об'ємних предметів, наприклад, тінь конусу може бути трикутник і коло. Можна спостерігати за довжиною тіні вранці, вдень і ввечері.

Пояснення:  Одна з властивостей світла - це прямолінійність його поширення. Тільки в цьому випадку можливе утворення тіні.

Ще одна властивість - це здатність світла відбиватися від перешкод. Якщо промені падають на дзеркало, вони відображаються так, що ми бачимо предмет у натуральну величину.

Досліди з сонячними зайчиками. Світло має властивість відбиватися від перешкод. Промінь світла змінює напрямок зустрівшись з дзеркалом. Використовуючи кілька дзеркал, можна перенаправляти сонячний зайчик за складною схемою.

Багато відображень в дзеркалах Використовуючи два дзеркала і маленький предмет можна провести такий простий дослід. Зазвичай коли ми виглядаємо в дзеркало, то бачимо себе в однині, якщо подивимося разом з мамою, то з дзеркала будуть дивитися малюк і мама, але ніяк не дві чи три мами. Все вірно? А якщо використовувати два дзеркало, то можна побачити два, три, п'ять і більше відбитий в дзеркалі предметів. Ми взяли два дзеркальце і черепашка. Дзеркала мали під певним кутом один до одного (120, 90, 72). Або поставити дзеркала один на проти одного, а між ними покласти мушлю, то можна буде спостерігати нескінченну низку черепашок.

«Веселка»: 1. Устаткування: тригранна прозора призма.

Якщо розглядати крізь призму предмети білого кольору, вони будуть виглядати кольоровий. За допомогою призми можна отримати зображення веселки на стіні.

2.Знадобиться: Ємність з водою (тазик, наприклад), ліхтарик, дзеркало, білий аркуш. Потрібно робити: На дні посуду покладіть дзеркало. Налийте воду. Світло ліхтарика спрямуйте на дзеркало. Віддзеркалення світла лови на папері. Там з'явиться веселка.

Пояснення:   Світловий промінь складається з декількох кольорів. Коли промінчик проходить крізь воду, то розколюється на складові частини, і виходить веселка.

«Природна лупа»: Якщо вам знадобилося розглядати будь-яку маленьку істоту, наприклад павука, комара або муху, зробити це дуже просто.

Посадіть комаху в трилітрову банку. Зверху затягніть горлечко харчовою плівкою, але не натягуйте її, а, навпаки, продавите її так, щоб утворилася невелика ємність. Тепер зав'яжіть плівку мотузкою або гумкою, а в поглиблення налийте води. У вас вийде чудова лупа, крізь яку чудово можна розглянути найдрібніші деталі.

Той же ефект вийде, якщо дивитися на предмет крізь банку з водою, закріпивши його на задній стінці банки прозорим скотчем.

«Зламаний олівець»: реквізит:- стакан, водопровідна вода, олівець.

Наповни склянку приблизно на 2/3 водопровідною водою. Розмісти стакан з водою і олівець на столі.

Починає наукове диво: Тримайте олівець перед собою. Оголоси глядачам: "Зараз я зламаю олівець, просто опустивши його в склянку з водою".

Опусти олівець вертикально в воду, щоб його кінчик виявився приблизно посередині між дном склянки і поверхнею води.

Тримайте олівець в задній частині склянки, далі від глядачів. Веди олівцем туди-сюди в воді, тримаючи його вертикально. Запитайте у глядачів, що вони бачать. Дістаньте олівець з води.

результат: Глядачам здається, що олівець зламався. З їх точки зору, та частина олівця, що знаходиться під водою, злегка зміщена щодо тієї частини, що знаходиться під водою.

Пояснення:Світло, відбите від олівця, проходячи крізь повітря, здається що знаходиться в одному місці, а крізь воду - в іншому.

 

Оптичні ілюзії.

Проведення дослідів:

«Удвох веселіше» : Вирізати з щільного картону коло. На одній стороні в лівій половинці кола намалюйте фігурку хлопчика, а на іншій стороні - фігурка дівчинки, яка повинна бути розташована по відношенню до хлопчика вгору ноги. Ліворуч і праворуч картонки зробіть невеликий отвір, вставте гумки петлями. А тепер розтягніть гумки в різні боки. Картонне коло буде швидко крутитися, картинки з різних сторін з’єднаються, і ви побачите дві фігурки, які стоять поруч.

«Пташка в клітці»: Вирізаємо з картону коло будь-якого діаметру. Голкою проколюємо на колі по дві дірки. Крізь дірки з кожного боку протягнемо по нитці довжиною приблизно 50 см На лицьовій стороні кола намалюємо клітку для птахів, а на зворотному - маленьку пташку.  Обертаємо коло, тримаючи його за кінці ниток. Нитки закрутиться. Тепер потягнемо їх кінці в різні боки. Нитки будуть розкручуватися і обертати коло у зворотний бік. Здається, що пташка сидить в клітці.

Пояснення:   Створюється ефект мультиплікації, обертання кола стає невидимим, а пташка "виявляється" в клітці.

«Зникаюча монетка» : Ось ще один дослід, в якому вода і світло виробляють загадковий ефект. Реквізит: - скляна банка з кришкою ємністю 1 літр, - водопровідна вода, - монетка.

1. Налий в банку води і закрий кришку.

2. Поставте на монеті банки з водою.

3. Подивиться крізь воду збоку банки, чи бачите ви монетку тепер?

4. Тепер приберіть банку, і монета знову опиниться на місці.

Пояснення:  Коли ставимо на монетку банку з водою, здається, що монетка зникла. Цей фокус вдається завдяки відображенню світла від стінки банки. Відображення - це відкидання світла від поверхні назад.

 

Звук.

«Музичний келих»:  Келих необхідно наповнити водою, а потім можна змоченим у воді пальцем потерти в будь-якому місці келиха, наприклад,  водити по краю. Потрібно трохи пристосуватися, відрегулювати силу натискання пальця і ​​виходить відмінний спів келиха! Якщо наповнювати келихи різною кількістю води, одні келихи співають високо, інші низько.

«Підсилювач звуку з повітряної кулі»: Тихий звук може наробити багато шуму, якщо ви скористаєтеся хорошим провідником звуку. Проведіть експеримент з повітряною кулькою і своїми власними вухами, щоб дізнатися, як це працює і причому тут фізика. Що вам знадобиться: повітряна куля

1.Надуйте повітряну кулю.

2. Тримайте кулю біля вуха і злегка постукайте нігтем з іншого боку.

Що відбувається?

Незважаючи на те, що ви лише злегка торкнувся нігтем кулі, в вухах чути гучний шум.

Пояснення:  Коли ви надули кульку ви змусили молекули повітря всередині притиснутися ближче один до одного. Оскільки молекули повітря всередині балона ближче один до одного, вони стають кращим провідником звукових хвиль, ніж звичайне повітря навколо вас.

Властивості магніту

Проведення дослідів:

 «Сильні і слабкі» магніти. Взяти великий і маленький магніти і чіпляти на них скріпки. Від великого магніту вишикувався ланцюжок з трьох великих скріпок, а від маленького - тільки дві. За кількістю прімагніченних скріпок зробить висновок, що сильнішими виявилися великий магніт.

«Намагнічені скріпки»: Необхідні матеріали: магніт, скріпки

Виготовлення: Примагнітить одну скріпку до магніту і почекати якийсь час.

Після чого піднести скріпку до іншої скріпки - друга скріпка теж підмагнітиться  до першої. Чим сильніше магніт - тим довше ланцюжок з скріпок.

Пояснення: скріпки побувавши в магнітному полі стали тимчасові магніти, тобто стали притягуватися одна до одної просто так без зовнішнього впливу.

«Саморобний компас»: Необхідні матеріали: голка; Магніт; миска або блюдце з водою; папірець; компас (не обов'язково)

Виготовлення: Для початку проведіть магнітом уздовж голки. Робити це слід в одному напрямку.

Налийте в блюдце холодної води.

Заколоти голку на папірці і покладіть папірець на воду.

Голка стала стрілкою компаса, яка плавно повернулася, вказавши одним своїм кінцем на північ. Це можна звірити по справжньому компасу.

Пояснення: Намагнічена голка розгортається під дією магнітного поля Землі.

Проведення дослідів із компасом.

 

Електричний струм. Електричне коло.

Проведення дослідів зі статичною електрикою:

«Дослід із гребінцем» або «Дослід із намистом з бурштину»: Наріжте блискучу обгортку від шоколаду або цукерки на маленькі квадратики. Проведіть гребінцем по своєму волоссю, а потім піднесіть його до шматочків фольги. Фольга притягнеться до гребінця.

Пояснення:Це притягуються один до одного позитивні і негативні електричні заряди.

Дослід із кулькою: Надуйте невеликий повітряну кулю. Потріть куля про шерсть або хутро, і ви побачите, як куля почне прилипати буквально до всіх предметів в кімнаті: до шафи, до стінки та інш.

Пояснення: Це пояснюється тим, що всі предмети мають певний електричний заряд. В результаті контакту між двома різними матеріалами відбувається поділ електричних розрядів.

 «Чарівна паличка»: Приготуйте смужку паперу, голку, ластик.

Виріжте  смужку паперу 2 см шириною, довжиною 10-12 см. Зігніть смужку паперу навпіл і  вигніть краї паперової смужки у вигляді пташки, що махає крилами.

Увіткніть голку в ластик. Врівноважте заготівку на голці. Підготуйте «чарівну паличку»,  потріть о суху ганчірку і піднесіть її до одного з кінців паперової смужки. Смужка буде колихатись вгору-вниз як гойдалка або буде крутитися як карусель.

«Провідники й ізолятори»:  Що потрібно?  Батарейка,  шматки дроту,

 Лампочка від ліхтарика,  дощечка,  пара цвяхів.

Підключіть батарейку до лампочки ліхтарика, залишивши два оголених кінця мідного дроту. З'єднайте кінці дротів разом, щоб переконатися, що лампочка світить. Тепер у вас є тестер за допомогою якого можна дізнатися, які матеріали можуть пропускати електричний струм. Притисніть два оголених кінця проводу до двох точках до будь-якого  з наступних  предметів, які у вас є в наявності: скріпка, виделка, ключ, монета, шматок тканини, дерева, скла, гуми, шкіряний каблук, цвяхи, шпильки, папір, крейда, дроти. Можна спробувати пропустити струм через розчини: підсолену воду, лимонний сік, оцет. Також можна протестувати різні види проводів мідь, залізо, алюміній.

  Ви побачите, що: метали, як правило, хороші провідники, лампочка буде горіти. Неметали не проводитиме електричний струм. (Їх називають "ізолятори"). Розчини з солями, кислотами або лугами проводитимуть. Зверніть увагу, що різні види дроту відрізняються по ефективності - лампа горить яскравим з мідним дротом.

У виробництві статичної електрики, ми використовували ізоляційні матеріали, такі як скло і гума, які не дозволяють електрики вільно рухатися. Ці ізолятори відіграють важливу роль для того, щоб не пускати електрику куди нам не потрібно. Саме тому дроти покриває ізоляційний матеріал.

«Власна електрична лампа»:    два цвяхи,  короткий тонкий залізний дріт,

звичайна банка або пляшка з пробкою, кілька батарейок з'єднаних мідним дротом.

Вставте цвяхи в пробці. З’єднайте  вістря цвяхів залізним дротом. Закрийте пляшку пробкою так, щоб капелюшки цвяхів залишалися зовні. Підключіть капелюшки ізольованим проводом до батареї.

Що відбувається?  Ви побачите, що тонкий залізний дріт розжарилася до того, що став випромінювати світло. Ми зробили електричну лампу з пляшки. Однак залізний дріт стає настільки гарячим, що згорає в повітрі пляшки. Дріт перегорає і лампа гасне.

Пояснення:Дріт перегорає, тому що в пляшці повітря, а в повітрі - кисень. Розпечене залізо вступає в хімічну реакцію з киснем - дріт руйнується. У сучасних електричних лампах повітря замінює на азот (який не підтримує горіння). Замість дроту із заліза використовують вольфрам тому що  цей метал може розжарюватися до величезної температури без плавлення.

«Електромагніт»:Візьміть цвях побільше і намотайте на нього дріт в ізоляції виток до витка. Зніміть ізоляцію з кінців дроту і підключіть його до батарейки (розмір D). Перевірте роботу електромагніта.

Не тримайте довго підключеним щоб уникнути перегріву і швидкої розрядки батареї.