Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА  МІСЬКА  СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ

 

 

 

 

 

             «ПОГОДЖЕНО»                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою                                                                         Наказ Управління освіти,

відділу освіти                                                                                   сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від  26.04.2017р.                                                     Подільської міської ради

                                                                                                            від  22.05.2017р.  № 200                                     

Голова ради             / Воронкова В.С.                                         

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

еколого-біологічний профіль

«Юні лісівники»

 

на літній період

 

 

 

 

                 СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

станції юних натуралістів

Протокол №3  від  14.03.2017р.

 

Директор                   / Гінкул М.В.

 

 

м. Подільськ

2017

Автор :

Захарченко Олена Валеріївна – керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

 

Рецензенти:

 

Гінкул Марина Василіївна – директор Подільської міської станції юних натуралістів.

Бєлова Віта Аркадіївна – керівник гуртків-методист Подільської міської станції юних натуралістів.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКА

«ЮНІ ЛІСІВНИКИ»

(для організації роботи з дітьми в літній період)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна програма «Юні лісівники» розроблена для організації роботи з дітьми в літній період,  спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об'єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 8–11 класів, зі змінним складом дітей. Кожне заняття триває 3 години. Кількісний склад вихованців  10—12 осіб.

     Метою програми є:

створення умов для творчої самореалізації, духовного самовдосконалення, професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з лісознавства та лісівництва, проведення дослідницько роботи.

Основні завдання:

- поглибити знання з природничих дисциплін;

- ознайомити вихованців з основами лісівництва, сучасними  технологіями  

  вирощування рослин;

- формувати мотивацію до дослідницької діяльності;

- розвивати пізнавальні та творчі здібності;

- формувати екологічну культуру;

- розвивати інтерес до лісогосподарської праці;

- сприяти професійному самовизначенню.

Актуальність навчальної програми пов’язана із зростанням попиту учнівської молоді на позашкільну освіту в галузі лісівництва.

У змісті програми приділена увага вивченню деревних і кущових порід регіональних лісових насаджень, особливостям вирощування садивного матеріалу цих порід. Розглядаються питання відновлення, збереження та охорони лісів.

Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується із практичними роботами, екскурсіями до лісу, парку, полезахисних лісових смуг регіону. Практичні завдання учні виконують у міні дендропарку і лісах місцевогозначення. Робота гуртка планується з урахуванням місцевих умов, а також рівня знаньвихованців.Програма передбачає проведення дослідницької роботи. Досліди, що ви-конуються вихованцями, повинні мати навчально-виховну, наукову та виробничу спрямованість.

Результати дослідницької роботи учні оформляють у вигляді щоденників наочних посібників (гербаріїв, колекцій, таблиць, схем тощо), які в подальшому можна використовувати на заняттях гуртка і уроках біології.

Основні форми і методи реалізації програми: на заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання залежно від віку гуртківців: пояснювально - демонстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові).

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці змагань, конкурсів,виставок та інших масових заходів.

Програмурозроблено на основі типової «Юні лісівники»Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного на- пряму: еколого-біологічний профіль, Київ – 2013 (ст. 60)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.)

 

                 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п\п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього

1.

Вступ

2

1

3

2.

Ліс як природна система

3

3

6

3.

Ліс і фауна

6

3

9

4.

Екологія лісу

 

6

3

9

5.

Охорона лісів та лісонасаджень

6

3

9

6.

Рекреаційний потенціал

6

3

9

7.

Підсумок

2

1

3

 

Разом

 

31

17

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (3год.)

Теоретичнізаняття.Державні постанови про охорону природи та лісове господарство. Поняття про лісівництво. Предмет і методологія лісівництва.

Коротка історія лісівництва. Ліси України. Досягнення вітчизняних лісівників.

Практичнізаняття.Перегляд відеофільмів відповідно до тематики, що вивчається.

Екскурсія до природознавчого музею, лісу, парку.

 

2. Ліс як природна система (6 год.)

Теоретичнізаняття.Основні поняття про ліс і його природу. Ріст дерев улісі та на відкритому просторі. Боротьба за існування в лісі.

Практичнізаняття.Підготовка рефератів на природоохоронну темуДогляд за пам’ятними об’єктами навколишньої місцевості.

Екскурсія до лісу. Класифікація дерев у лісі за їх ростом та розвитком.

 

3. Ліс і фауна (9 год.)

Теоретичнізаняття.Загальні відомості про фауну лісу. Місця мешканнята особливості живлення лісових тварин. Специфічний вплив окремих групплісової фауни на ліс. Мікрофауна, комахи, ссавці.

Екскурсія до лісу, дендропарку, парку, зоопарку, природничого музею з метою ознайомлення з флорою і фауною.

 

4. Екологія лісу (9 год.)

Теоретичнізаняття.Класифікація екологічних факторів. Загальні поняття. Класифікація екологічних факторів місцезростання. Клімат і географія лісів. Природні пояси і зони. Коротка характеристика лісів світу.

Екскурсії до лісу, природознавчого музею, лісогосподарських установ.

Підготовка рефератів.

 

5. Охорона лісів і лісонасаджень (9 год.)

Теоретичнізаняття.Організація охорони лісів. Структура і завдання державної лісової охорони.Причини виникнення лісових пожеж, їх попередження. Гасіння пожеж.

Правила безпеки. Характеристика порушень лісового законодавства. Порядок притягнення до відповідальності за порушення.

Практичнізаняття.Визначення пожежонебезпечних лісових ділянок.Оформлення результатів спостережень за представниками рослинного і

тваринного світу лісу.

 

6. Рекреаційний потенціал лісу (9 год.)

Теоретичнізаняття.Ліс як фактор розвитку й організації рекреаційної діяльності. Оздоровча й санітарно-гігієнічна функція лісу. Еколого-економічн основи рекреаційного лісокористування. Основні принципи раціональноговикористання лісів з оздоровчою метою.

Практичнізаняття.Лікарські рослини лісу та їх відтворення. Рекреаційний потенціал рівнинних і гірських лісів.

Екскурсія до хвойного лісу для ознайомлення з його оздоровчою дією.

7. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

       Вихованці мають знати:

• основні державні постанови про охорону природи та лісове господарство;

• правила безпеки під час роботи в лісорозсаднику;

• терміни дозрівання насіння цінних деревних і кущових порід;

• правила заготівлі та зберігання насіння лісових порід;

• правила підготовки насіння до висівання;

• склад і структуру лісу;

• головні й супутні деревні породи;

• живий ґрунтовий покрив лісу;

• особливості лісових ґрунтів, які підтримують їхню стабільну родючість;

• фауну лісу;

• правила раціонального природокористування;

• рекреаційний потенціал лісу;

• еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування.

Вихованці мають вміти:

• заготовляти насіння лісових культур;

• готувати насіння до висівання;

• проводити догляд за сіянцями деревних і кущових порід;

• виготовляти гербарій сіянців;

• збирати гриби і лікарські рослини;

• проводити облік корисних птахів;

• вирощувати й відтворювати лікарські рослини;

• правильно організувати відпочинок у лісі;

• оцінювати багатство лісу;

• раціонально користуватися дарами лісу.

Вихованціповинні мати навички:

·  ведення фенологічних спостережень;

·  використання найпростіших таксаційних інструментів з визначення висоти і діаметра насаджень;

·  визначення лікарських рослин лісу;

·  посадка саджанців або живців;

·  визначення порід дерев або кущів за насінням;

·  користування картографічним матеріалом.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вакулюк П. Г., Горянський М. І. „Наш друг ліс” Київ, Реклама, 1995

2. Калініченко О.А Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. – К.: Вищашкола, 2003. – 199 с.

3. Пришвин М.М. Глаза Земли. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с.

4. Свириденко В.Є, Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник / за ред.В.Є. Свириденка. – К: 2004. – 544 с.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ

1. Бондаренко В.Д., Фурдичко О.І. Узлісся. – Львів, 1993. – 60 с.

2. Гойчук А. Ф., Завада М.М., Решетник Л.Л. Технологія інтегрованогзахистулісу. – Ж.: Полісся, 2011. – 272 с.

3. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Голонасінні. Довідник /Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. та ін., за ред. М.А.Кохна, С.І. Кузнецова. – К.: Вища школа, 2001. – 207 с.

4. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина ІІ. Довідник. /Кохно М.А., Трофименко Н.М., Пархоменко Л.І. таін.; За ред. М.А. Кохна та Н.М. Трофименко. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.

5. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні. Навчальний посібник. –Львів:Камула, 2004. – 408 с.

6. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. – К.: Вищашкола, 2003. – 199 с.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

1. Байрак О.М. Сучасний стан та шляхи оптимізації озеленення території навчальних закладів Полтавської області /Сучасний стан і перспективи озеленення навчальних закладів Полтавщини. Матеріали науково-практичного семінару(м. Лубни Полтавської обл. 18 – 19 жовтня 2007 р.). – Полтава, 2008. – с. 6 – 9.

2. Вакалюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П.Г. Вакалюк,В.І. Самоплавський. – Х.: Прапор, 2006. – 384 с.

3. Гойчук А. Ф., Завада М.М., Решетник Л.Л. Технологія інтегрованого захистлісу. – Ж.: Полісся, 2011. – 272 с.

4. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. –Вищашкола, 2003. – 199 с.

5. Лісовими стежками Львівщини. – Л., 1995. – 63 с.

6. Листопадні дерева, кущі та ліани /Балабушка В.К., Балабушка М.П., ІбрагімЛ.В., Ульяненко Л.В., Ульяненко В.Ю. – К., 2006. – 114 с.

7. Міждержавні природно-заповідні території України. – К., 1998. – 129 .

8. Фурдичко О.І., Гладун Г.Б., Лавров В.В. Ліс у степу: основи сталого розвитку. –К.: Основа, 2006. – 496 с.