Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

             «ПОГОДЖЕНО»                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою                                                                         Наказ Управління освіти,

відділу освіти                                                                                   сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від  26.04.2017р.                                                     Подільської міської ради

                                                                                                            від  22.05.2017р.  № 200                                     

Голова ради             / Воронкова В.С.                                         

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«ЛІСОВИЧОК»

 

 

                 СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

станції юних натуралістів

Протокол №3  від  14.03.2017р.

 

Директор                   / Гінкул М.В.

 

 

м. Подільськ

2017

 

РЕЦЕНЗІЯ

НА ПРОГРАМУ ГУРТКА «ЛІСОВИЧОК»

                         (для молодших школярів позашкільних закладів)

Автор : Захарченко Олена Валеріївна, керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

         Програма містить початкові знання про ліс, його мешканців, передбачає проведення фенологічних спостережень. У змісті програми закладено розвиток творчих здібностей та самореалізація дітей з надання їм основ екологічних знань.

 Програма навчає дитину орієнтуватись у розмаїтті природного оточення, усвідомити значення  лісу, природи для життя людей і необхідність оберігати її. Гуртківці отримують елементарні знання і навички з ведення лісового господарства та охорони лісу.

Теоретичний матеріал  відповідає сезонним змінам у природі, поєднується з практичними завданнями, фенологічними спостереженнями під час екскурсій, масовою натуралістичною роботою. Заплановано проведення біологічних вікторин, різноманітних ігор, виставок, виробів із природного матеріалу тощо.

Реалізація програми сприятиме розвитку екологічної культури школяра, формуванню трудових навичок, знайомству з професіями фахівців лісу.

         Програма може бути рекомендованою до використання у роботі гуртків екологічного напрямку позашкільних закладів, у дошкільних навчальних закладах, а також у родинному вихованні.

Директор Подільської міської

станції юних натуралістів.

                                                           / Гінкул М.В. /

Керівник гуртків-методист Подільської

міської станції юних натуралістів.

                                                           / Бєлова В.А. /

Анотація

на програму «Лісовичок»

керівника гуртка Захарченко Олени Валеріївни

 

1.     Відомості про автора: Захарченко Олена Валеріївна (1974 рік народження).

2.     Освіта: середня спеціальна, Великоанадольський держлісгосп технікум ім. В.Е. Граффа, технік лісового господарства.

3.     Посада: керівник гуртка.

4.     Місце роботи: станція юних натуралістів

5.     Стаж роботи: 25 років.

За авторською програмою Захарченко О. В. працює 9 років. Програма початкового рівня розрахована на 2 роки навчання:

-       І рік – 1-2 клас

-       ІІ рік – 3-4 клас

Програма «Лісовичок» передбачає використання різноманітних методів, форм, прийомів гурткової роботи, застосування засобів навчання з метою:

-       розширення і поглиблення знань про природу рідного краю; знайомство зі світом рослин;

-       раціональне використання лісу;

-       виховання екологічно грамотної поведінки в лісі, природі.

Програма знайомить гуртківців з історією лісівництва, поповнює різносторонні відомості про навколишній світ природи, екологічний зв’язок в природному середовищі.

Гурток працює 4 години (2 заняття на тиждень) і має такі розділи:

1)    пояснювальна записка

2)    навчально-тематичний план

3)    зміст програми

4)    прогнозований результат

5)    бібліографія

Обсяг навчального матеріалу відповідає нормам навантаження та кількості годин. Теми в програмі розташовані у продуманій послідовності.

На заняттях гуртка керівник передбачає вивчення теоретичного матеріалу з екскурсіями, практичними заняттями в природі.

Програма може бути рекомендована для ознайомлення вчителям початкових класів, вихователям дошкільних закладів, керівникам гуртків позашкільних закладів.

Директор Подільської міської станції юних натуралістів.

Гінкул М.В.

Відомості про автора

програми гуртка «Лісовичок»

 

Захарченко Олена Валеріївнакерівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів

 

 

Робоча адреса:

66300

Одеська область,

м. Подільськ,

вул. Соборна, 198

Подільська міська станція

юних натуралістів

Домашня адреса:

66300

Одеська область,

м. Подільськ,

вул. Мельниченка 109, кв. 20

Захарченко О. В.

Тел.: 0666417225

                          

                         пояснювальна записка

 

Програма гуртка «Лісовичок» розроблена для організації роботи з дітьми, яка реалізується в гуртках еколого-натуралістичного напряму та спрямована на вихованців віком 6-10 років на 2 роки навчання. Кожне заняття триває 2 години. Наповнюваність групи – 15 гуртківців. Для учнів середнього шкільного віку є програма гуртка «Юні-лісівники», затверджена Міністерством освіти і науки України.

     Метою програми є:

-         виховання в учнів любові і бережливого ставлення до природи, лісу.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

 - розширення і поглиблення знань про ліс, профорієнтацію, про значення дерев, кущів в житті людини. Сприяти екологічному вихованню, дати поняття про лісівництво, як науку, поповнювати  різносторонні відомості про навколишній світ природи, тісний екологічний зв’язок в природному середовищі, активізувати пізнавальну та творчу діяльність дітей. Розвивати знання, що сформувалися у школі під час вивчення природознавства та з життєвого досвіду.

До змісту занять входять питання охорони і раціонального використання лісу, виховання екологічно грамотної поведінки в лісі. При проведенні занять потрібно використовувати наочні посібники, колекції, гербарії, таблиці, схеми, технічні засоби: фільмоскоп, кінокамеру тощо.

Рекомендовано такі навчальні фільми: «Бережіть рідну природу», «Охорона повітря від забруднення», «Зелена аптека».

Програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу з екскурсіями, практичними роботами, заняттями в природі. Кожний розділ програми передбачає зв’язок теоретичних знань з безпосереднім спілкуванням з лісом. Практичні заняття в природі сприяють розвитку в юннатів практичних природоохоронних умінь. Перед виконанням практичних робіт юннатів необхідно ознайомити з правилами поведінки в лісі, парку, правилами техніки безпеки, та нормами навантаження вихованців. Застосовують між предметні зв’язки, навчальний матеріал носить прикладну спрямованість. Звертається увага на форми, методи занять, що сприяють розвитку творчих здібностей. Програмою передбачено застосування пошукових, навчально-дослідних, активних методів навчання; орієнтація на вибір професії фахівців лісового господарства.

Програма передбачає послідовне розширення знань, умінь та навичок і опирається на базові знання природознавства, «Я і Україна».

 

                            Основні вимоги до знань та вмінь

 

Учні повинні знати:

     правила поведінки в лісі;

     рослинний і тваринний світ наших лісів;

     представників рослин, занесених до Червоної книги України;

     отруйні гриби і рослини своєї місцевості та запобіжні заходи проти отруєння;

     лікарські рослини своєї місцевості;

     головні й супутні дерева;

     лісові багатства нашої країни.

Учні повинні вміти:

     проводити прості спостереження в лісі та оформляти результати;

     розпізнавати рослини і тварини своєї місцевості;

     збирати природний, колекційний, гербарний матеріал та формувати колекції, гербарії;

     брати посильну участь у відновленні природного ландшафту, висаджуванні дерев, кущів;

     раціонально користуватися дарами лісу.

Учні повинні мати уявлення про:

     лісівництво як науку про ліс;

     типи лісів, взаємозв’язки, які існують в лісі;

     єдність людини і навколишнього середовища;

     основні шляхи охорони природи;

     правові основи природокористування;

     навчальну лісову стежину;

     рослини і тварини, які потребують охорони.

 

Учні повинні засвоїти такі терміни:

Акліматизація

Гербарій

Дендропарк

Екзоти

Екологічна стежка

Екологія

Заказник

Заповідник

Зміни пір року

Зрідження лісу

Ландшафт

Ланцюг живлення

Ліс

Моніторинг

Навколишнє середовище

Обробка і переробка деревини

Пам’ятка природи

Раціональне використання лісів

Релікти

Рослинні угруповання

Стратифікація

Умови життя

Фауна

Фенологія

Флора

Фотосинтез

Холодостійкість

Царство

Червона книга України

Ярусність

П о ч а т к о в и й   р і в е н ь ,  п е р ш и й  р і к  н а в ч а н н я

Навчально-тематичний план

 

з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні

заняття

 Практичні

заняття

Разом

1

Вступ. Державні постанови про охорону природи і лісове господарство. Правила поведінки в природі. Історія лісівництва.

4

6

10

2

Що таке ліс? Ліс починається з насіння. Короткі відомості про дерева, кущі, трави.

16

10

26

3

Ліс і тваринний світ. Найголовніші представники лісу.

18

8

26

4

Охорона зелених насаджень.

12

8

20

5

Лікарські рослини лісу.

10

8

18

6

Ліс і здоров’я людини.

10

10

20

7

Ліс і гриби.

8

6

14

8

Лісові професії.

4

6

10

 

Всього

82

62

144

програма

 

$11.    Вступ (10 год.)

Теоретичні заняття. Державні постанови про охорону природи і лісове господарство. Ознайомлення учнів із планом роботи гуртка, натуралістичними заходами. Значення лісу. Знайомство з малюнками, гербаріями, колекціями. Правила поведінки в лісі. Історія лісівництва.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія в ліс з метою спостереження сезонних змін у природі. Складання гербаріїв з осінніх листків. Лісовий карнавал «З якої гілки ці дітки?»

2. Що таке ліс? (26 год.)

Теоретичні заняття. Поняття про ліс. Ліс починається з насіння. Дерево лісових таємниць (що дає нам ліс). Значення дуплистих дерев. Поради лісовода. Лісові етажі. Під гіллястим пологом (про трави). Вісті з галявинки: як рослини готуються до зими. Гороскоп друїдів.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія до лісу з метою визначення дерев та кущів. Малювання дерев. Проведення вікторин «Твій зелений друг», «Лісовою стежкою». Зимовий та новорічні букети.

$13.    Ліс і тваринний світ. (26 год.)

Теоретичні заняття. Значення тварин у житті людини. Лісове царство тварин. У лісовій музичній школі. Лісові сигнали – передбачають, нагадують, орієнтують. Корисні птахи у лісівництві. Автографи птахів на снігові. Їдальні для пташок. Значення комах.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія в ліс «Здрастуйте, звірі, малі та великі», «Сліди тварин на білій стежці». Проведення свята «День зустрічі птахів». Вікторина «Чи знаєте ви птахів?», «Ці кумедні тваринки».

4. Охорона зелених насаджень. (20 год.)

Теоретичні заняття. Раціональне використання лісів. Ліс – зелена скарбниця. Ліс як місце відпочинку. Охорона природи – справа кожного. Вісті з лісу. Дерева-легенди.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсії до лісу для ознайомлення з основними породами дерев та кущів. Операція «Дбаймо про нашого зеленого друга». Участь у створенні міні-дендрологічної ділянки. Вікторина «Що ви знаєте про ліс?» Операція «Мурашка».

5. Лікарські рослини лісу. (18 год.)

Теоретичні заняття. Ліс – зелений цех здоров’я. Легенди, міфи про цілющі властивості дерев. Дерева, які потребують охорони. Лікарські рослини, які ростуть у лісі. Меню тайгового Робінзона.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія до лісу з метою збирання лікарських рослин. Участь у операції «Первоцвіт». Вікторини «Таємниця лісовичка», «Азбука природи».

 

6. Ліс і здоров’я людини. (20 год.)

Теоретичні заняття. Ліс – захисник землі та здоров’я людини. Людина – дитина природи. Ліс як місце відпочинку. Сніг зимового лісу. Стежка довголіття.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсії до лісу, зимові прогулянки «Про що зимовий ліс шумів» (митці про ліс). Ігри в зимовому лісі. Операція «Посади дерево». Природа та творчість – друге життя дерева.

 

7. Ліс і гриби. (14 год.)

Теоретичні заняття. Лісовий кошик. Грибна грамота. Не кожен грибок клади у кошик. Корисні поради лісовичка.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія в ліс для ознайомлення з грибами нашого лісу. Виготовлення альбому «Їстівні та отруйні гриби». Вікторина «Дари лісу». Гра «Що в моїй корзинці?»

 

8. Лісові професії. (10 год.)

Теоретичні заняття. Головні робітники лісу. Хто керує в лісі. На лісовій галявинці.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія до лісівництва з метою ознайомлення з професіями. Конкурс малюнків «Хто що робить в лісі». Екскурсія на меблеву фабрику з метою знайомства з професіями деревопереробної промисловості. Загадки «Лісові таємниці».

П о ч а т к о в и й   р і в е н ь ,  д р у г и й  р і к  н а в ч а н н я

 

Навчально-тематичний план

 

з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Разом

1

Вступ.

4

4

8

2

Що таке ліс? Рослини лісу.

14

16

30

3

Охорона зелених насаджень.

8

10

18

4

Ліс і тваринний світ.

12

10

22

5

Ліс і здоров’я людини. Лікарські рослини.

8

10

18

6

Ліс і гриби.

6

8

14

7

Фахівці лісу.

2

10

12

8

Фенологічні спостереження в природі.

8

12

20

9

Підсумкове заняття

2

2

 

Всього

64

80

144

програма

 

$11.     Вступ (18 год.)

Теоретичні заняття. Ознайомлення гуртківців із планом роботи на навчальний рік. Історія лісівництва. Екскурсія по станції натуралістів, території, по екологічній стежці. Правила поведінки на заняттях в природі, екскурсії, на екологічній стежці. Спілкування в колі «Краса і багатство наших лісів».

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія в парк, ліс з метою знайомства з природою. Виготовлення аплікації з осіннього листя. Екологічна гра «Збережи красу лісу». Конкурс-змагання «Лісове асорті».

2. Що таке ліс? Рослини лісу. (30 год.)

Теоретичні заняття. Поняття про ліс та лісові насадження. Типи лісів. Основні породи дерев, що їх утворюють. У затінку дерев. Будова рослин. Основні органи рослини:   корінь, стебло, листок, квітка.     Природне зрідження лісу. Роль зелених насаджень в житті людини. Розвиток деревних рослин.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія з метою спостереження за лісовими рослинами у різні пори року, ознайомлення з різноманіттям форм рослин. Творчі заняття «Ліс – світ добра і чудес», «З якої гілки ці дітки?». Практична робота «Виготовлення колекції насіння найпоширеніших деревних і кущових порід нашої місцевості». Вікторина «Що ти знаєш про ліс?». Ігрове заняття «Лісові рослини – герої дитячих оповідань». Майстерня лісовичка. Участь в акціях «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Ліси для нащадків». Ведення словничка термінів.

3. Охорона зелених насаджень. (18 год.)

Теоретичні заняття. Закон охороняє ліс. Раціональне використання лісів. Побічне використання: бджільництво, збирання лікарських рослин, ягід, плодів, грибів. Охорона лісів від пожеж та пошкоджень. Перлини лісу: бережіть їх! Червона книга України. Що потрібно для життя рослин. Як рослини захищаються.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсії до лісу для ознайомлення з рідкісними рослинами нашої місцевості. Операція «Посади дерево». Конкурс малюнка «Дбаймо про нашого зеленого друга». Практична робота «Заготівля насіння лісових культур». Майстерня лісовичка. Вікторина-гра «Лісові таємниці». Гра-подорож «Буду я природі другом». Ігрове заняття «Заповідними стежками».

4. Ліс і тваринний світ.  (22 год.)

Теоретичні заняття. Ліс як місце існування тварин. Різноманітність тварин у лісі. Живлення тварин. Взаємозв’язки рослинного і тваринного світу. Розмноження тварин. У пташиному багатоголоссі. Приваблювання корисних птахів у лісі. Звірі, їх охорона. Червона книга України.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії.

Екскурсія до лісу: спостереження за птахами, тваринами. Практична робота «Виготовлення та розвішування годівниць», «Збирання кормів для підгодівлі птахів узимку». Акція «Годівничка». Проведення свята «День зустрічі птахів». Валеологічна гра «Звуки лісу». Вікторини «Казковий сон лісу», «У світі тварин». Брейн - ринг «Зоологічна абетка». Гра «Пригадай тварину за ознаками».

         5. Ліс і здоров’я людини. Лікарські рослини. (18 год.)

Теоретичні заняття. Значення лісу в природі та житті людини. Людина – частина природи. Зелена аптека в лісі: лікарські дерева та кущі. У царстві хвойних дерев. Цілющі кладові лісу. Правила збирання та зберігання лікарської сировини. Обережно: вони отруйні! Гороскоп і людина.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Заняття в природі «Лікувальні дерева та кущі в лісі». Творче заняття: виготовлення картотеки лікарських рослин, гербарію. Приготування цілющих чаїв. Майстерня Лісовичка. Ведення словничка термінів. Вікторина на упізнання рослин. Конкурс малюнків «Рослини-символи».

 

6. Ліс і гриби. (14 год.)

Теоретичні заняття. Дарунок осені – гриби. Заповіді тим, хто йде в ліс по гриби. Їстівні та отруйні гриби. Пам’ятка для грибників. Гриб – смачний, але життя дорожче. Лікарські речовини, властиві грибам.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Творче заняття: ознайомлення з грибами. Виготовлення альбому «Гриби наших лісів». Заняття-прогулянка «В гості до Лісовичка». Валеологічний турнір «Про гриби, що ростуть у лісах». Вікторина «Чи знаєте ви гриби?».

 

7. Фахівці лісу. (12 год.)

Теоретичні заняття. Знайомство з працівниками лісництва, лісгоспу. Довідник лісовичка.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Екскурсія до лісівництва, лісгоспу з метою ознайомлення з професіями. Практична робота на екологічній стежці у лісі. Ознайомлення з обробкою та переробкою деревини на меблевій фабриці. Заняття-зустріч з працівником лісгоспу «Лісовою стежиною». Творче заняття «Що дає нам ліс?» Майстерня Лісовичка. Ведення словничка термінів.

 

8. Фенологічні спостереження в природі. (20 год.)

Теоретичні заняття. Значення фенологічних спостережень. Основні правила ведення фенологічних спостережень. Рослини восени. Зміна забарвлення листків. Листопад та його значення. Пристосування рослин до зими. Рослини навесні. Розпускання бруньок та цвітіння дерев і кущів. Рослини влітку.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії. Зимова екскурсія на екологічну стежку з метою вивчення пристосувань рослин до зими. Весняна екскурсія до лісу, пробудження дерев і кущів. Практична робота: оформлення папки «Пори року». Ведення календаря погоди. Майстерня Лісовичка. Аукціон прикмет та приказок про ліс. Вибір ділянок і об’єктів для фенологічних спостережень.

9. Підсумкове заняття. (2 год.)

Підведення підсумків участі гуртківців у виставках, конкурсах. Виставка робіт гуртківців за навчальний рік. Підсумкова гра «Всі рослини і тварини вкрай потрібні для людини».

Прогнозований результат

 і методи його діагностики по закінченню

реалізації програми «Лісовичок»

 

 

Після завершення реалізації цієї програми гуртківці отримають ґрунтовні знання з природознавства, валеології, ботаніки; дізнаються про рослини рідного краю, здобудуть знання про цілющі властивості лікарських рослин. Програма сприяє розвиткові фенологічних спостережень у природі, вихованню дбайливого ставлення до лісу, екологічної культури і свідомості гуртківців.

Заняття в природі розвивають практичні уміння, пізнавальні інтереси, знайомить їх з методами застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Зміст програми сприятиме розвитку здібностей гуртківців, розкриттю індивідуальних можливостей, виробленню вмінь використовувати вивчений матеріал у конкретних умовах і за нових ситуацій.

Реалізація виховної мети: свідоме ставлення до природи, формування екологічної культури школяра, розвиток інтелектуальних

здібностей, створення свідомої мотивації здорового способу життя.

Наприкінці реалізації програми – участь гуртківців у природоохоронних акціях, виставках, конкурсах, у виконанні дослідницьких робіт відповідно віковим особливостям.

Перелік використаної літератури:

 

1.     Альбом з завданнями „Ми йдемо до лісу” Київ, 1987

2.     Бобров Р. В. „Любите лес” М.; Лесная промышленность, 1972

3.     Вакулюк П. Г. „Ліс – багатство країни” Київ, Радянська школа, 1984

4.     Вакулюк П. Г., Горянський М. І. „Наш друг ліс” Київ, Реклама, 1983

5.     Журнали „Розкажіть онуку” 1999, 2000, 2001, 2002 рр.

6.     Журнали „Юний натураліст” № 4, 6, 9 1998

7.     Зорина Т. Г. „Школьникам о лесе” Москва, 1979

8.     Каплуненко М. Ф. „Трудівники лісу” Київ, 1987

9.     Кликов Г. В. „Юному лесоводу” М, 1987

10.           Книга юного натураліста. Київ, „Веселка” 1988

11.           Манорік Л. Г. „Довідник юнната” Хмельницький 1995

12.           Панова Л. С. „Весняні рослини” Київ, 1997

13.           Петров В. В. „Лес и его жизнь” Москва, 1986

14.           Пілат І. Н. „Лісовими стежинами” Київ, 1981

15.           Початкова школа / науково-методичний журнал / 2007

16.           Проценко В. А. „Ядовитые растения» Київ, Радянська школа, 1989

17.           Сімкін Б. Ю. „Дерева лісів і парків” Київ, Радянська школа, 1989

18.           Скаткин М. Н. Природоведение. Учебник для 5 кл. Київ, Рад. школа, 1991

19.           Собко В. Г. „Стежками Червоної книги” Київ, Радянська школа, 1991

20.           Экологические очерки о природе и человеке. М.: Прогресс, 1988

21.           Экскурсии в природу. Лекарственные растения. Комплект открыток. – М.: Планета, 1977

 

Перелік рекомендованої літератури для учнів:

 

1.     Баландин Б. „3000 каверзных вопросов и ответов” Москва, 2006

2.     Еліза Праті. „Пори року” – Київ, 2006

3.     Енциклопедія тварин. – Харків, 2005

4.     Книга знань у запитаннях і відповідях. – Київ, 2006

5.     Лісіцина І. С. „Джерельце” / Хрестоматія.

6.     Савченко А. И. „Маленький исследователь: развитие познавательных способностей для детей” – Ярославль, издательство ООО Академія развития, 2004

7.     Уоллард Кеті. „Чому це так?” – Харківв, 2005

Перелік рекомендованої літератури для педагогів:

 

1.     Вивчаємо природу рідного краю. Для дітей дошкільного віку. Навчальне видання / Укл. Федієнко В. В. – Видавничий дім „Школа”, 2002

2.     Данилко О., Лупійчук А. „Пори року” / Книга для читання у початковій школі. – Тернопіль, 2001

3.     Потапова Т. В., Андрюшкина Л. В, Журавлева Л. С. „Надежда” / Учебная программа підготовки детей дошкольного возраста к обучению основам экологии, природопользования и правам человека. – „Мир психологи”, 1997

4.     Пушкарева Т. О. „Красота природы. 1 класс”. – Суми, 2005

5.     Трайтак Д. І. „Ботанічні вікторини” – видавництво „Радянська школа”, Київ, 1966

6.     Форощук О. О., Форощук Н. Є. ”Природознавство” / Навчальний посібник для початкових класів. – Київ, 2002

7.     Червона книга України. Тваринний світ. Укр. Енциклопедія, 1994

8.     Юшков О. Загадки природи: методичні рекомендації з природознавства. – Ред. Загальнопедагагічна газета, 2004

9.     Яришева Н. Ф. Екологічне виховання дошкільників: Посібник для вихователів дитячих садків / серія „Екологія і здоровя”. – 2001

Самоаналіз

Програма апробована на протязі трьох років. В результаті апробації було виявлено, що потрібно більше уваги приділяти веденню фенологічних спостережень, проводити більше екскурсій, занять у природі, втілювати інтерактивні методи та форми проведення занять.

Під час апробації:

1.    Виготовлено різноманітний наочний матеріал.

2.    Оформлені щоденники фенологічних спостережень.

3.    Проведені відкриті заняття.

4.    Виготовлено різноманітні колекції, гербарії.

5.    Проводяться свята з ухилом про дбайливе ставлення до природи.

6.    Використовуються інтерактивні форми занять (заняття-подорожі, конкурси, розваги, заняття в лісовій школі, години спілкування, ігрові та творчі заняття, круглі столи тощо).

При проведенні активних форм занять гуртківці почали краще засвоювати матеріал. Заняття передбачають як теоретичну частину, так і практичну. Багато уваги приділено практичним заняттям (робота з природним матеріалом, виготовлення годівничок, зимова підгодівля птахів). Проводяться заняття у природу з метою вивчення рослинного світу.

Гуртківці отримують знання та навички про:

     дбайливе ставлення до природи;

     правила поведінки в природі;

     вміння орієнтуватися в лісі;

     проводити прості фенологічні спостереження за змінами у природі та оформляти їх результати;

     збирати природний матеріал.