Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

М І С Ь К И Й    В І Д Д І Л    О С В І Т И

КОТОВСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

 

  «ПОГОДЖЕНО»                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою                                                           Наказ відділу освіти

відділу освіти                                                                     від 11.05.2016р.  №233

Протокол №2   від  27.04.2016р.                                      Начальник відділу освіти    

 

Голова ради             / Воронкова В.С.                            ______________  / Кіряк А.Л.

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Природотерапія»

 

на літній період

 

                 СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

станції юних натуралістів

Протокол №3  від 11.04.2016р.

 

Директор                   / Гінкул М.В.

 

 

м. Котовськ

2016

 

Автор програми гуртка «Природотерапія»:

 

Руссол Світлана Андріївна – керівник гуртків Котовської міської станції юних натуралістів.

Рецензенти:

 

Гінкул Марина Василівна – директор Котовської міської станції юних натуралістів.

Бєлова Віта Аркадіївна – керівник гуртків-методист Котовської міської станції юних натуралістів.

ПРОГРАМА ГУРТКА

«Природотерапія»

 

(для організації роботи з дітьми в літній період)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Лікарські рослини містять цілий комплекс біологічноактивних компонентів, що сприятливо впливають на обмін речовин, покращують

функціональний стан серцево-судинної, легеневої та інших систем організму і підвищують їх опірність.

Україна відчуває гострий дефіцит у лікарській рослинній сировині, однак площі під цінними лікарськими рослинами залишаються дуже

незначними. Основою використання лікарських рослин є визначення їх ресурсів на певній території, дослідження екологічних особливостей видів на рівн іпопуляцій з метою безвиснажливої експлуатації. Охорона лікарських рослин має бути комплексною, складатись з багатьох взаємопов'язаних заходів і буде ефективною не тільки при раціональному веденні заготівель, але й при вирощуванні сировини, зокрема, на навчально-дослідних земельних ділянках.

Навчальна програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного спрямування позашкільного закладу і спрямована на дітей віком від 9 до 12 років зі змінним складом гуртка. Кількісний склад – 15 гуртківців. Програма розрахована на 28 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Мета експериментальної програми – формування компетентної особистості у процесі вивчення, збереження та відтворення флори лікарських рослин.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує оволодіння знаннями, що стосуються еколого-морфологічних особливостей, збалансованого використання і

збереження дикорослих лікарських рослин;

практичної– сприяє оволодінню навичками роботи з визначниками, ведення флористичного зошита; оволодіння прийомами збору лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп, дотримання правил заготівлі, сушіння та зберігання;

творчої– забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі розроблення й реалізації екологічних проектів, проведення творчих конкурсів;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до природи та ресурсів дикорослих лікарських рослин; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Визначення рівня сформованості компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

     Програма передбачає оздоровлення дітей, ведення здорового способу життя при використанні природних засобів оздоровлення, надання знань про світ лікарських рослин.

     Звертається увага на форми і методи занять, що сприяють розвитку творчих здібностей. З огляду на вікові особливості гуртківців програмою запропоновано використання різних ігрових завдань, практичних занять, екскурсій, дослідництва. Використовуються наочні посібники, гербарії, колекції, таблиці. Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується з практичними роботами, екскурсіями. Програмою передбачено застосування пошукових, активних методів навчання. Звертається увага на створення оптимальних умов для задоволення різнобічних інтересів, розвитку природних здібностей, творчого мислення, самореалізації обдарованості.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва теми

Кількість годин

 

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1

Вступ.

2

-

2

2

Основираціональноговикористанняприроднихресурсівдикорослихлікарськихрослин.

1

1

2

3

Культивуваннялікарськихрослин.

1

1

2

4

Отруйні рослини та гриби.

4

2

6

5

Збір лікарської рослинної сировини

2

2

4

6

Сушіння та зберігання лікарської рослинної сировини.

-

2

2

7

Аптека на підвіконні.

4

4

8

8

Підсумкове заняття.

2

-

2

 

 Разом

16

12

28

           

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (2 год.)

Лікарські рослини та їх значення для медицини та ветеринарної

практики. Токсикологічна характеристика рослин. Отруйні рослини в

урочищі «Стражник». Правила техніки безпеки.

2. Основи раціонального використання природних ресурсів

дикорослих лікарських рослин (2 год.)

 Лікарські рослини та їх поширення відповідно до

адміністративного та ботаніко-географічного поділу України. Збалансоване

використання і збереження лікарських рослин. Чинники впливу на стан і

динаміку ресурсів в умовах трансформованого природного середовища.

Червона книга України.

Практична робота. Визначення лікарських рослин в урочищі «Стражник»

та дикорослих лікарських рослин, що підлягають охороні.

3. Культивування лікарських рослин (2 год.)

 Інтродукція та акліматизація.

Практична робота. Вирощування лікарських культур. Технологія вирощування однорічних, дворічних і багаторічних лікарських рослин.

4. Отруйні рослини та гриби (6 год.)

Ознайомлення з отруйними рослинами та грибами. Правила застереження.

Практична робота. Вікторина «Впізнай рослину». Надання допомоги при отруєнні рослинами або грибами. Творче заняття: виготовлення карток з отруйними рослинами та грибами. Ведення словничка термінів. Перегляд та обговорення навчального фільму.

5. Збір лікарської рослинної сировини (4 год.)

 Настанова ВООЗ з належної практикивирощування та збору лікарських рослин. Основні правила збору лікарськоїсировини різних морфологічних груп.

Практична робота. Складання календаря збору лікарських рослин

відповідно до умов регіону. Визначення біологічного запасу сировини

дикорослих видів лікарських рослин. Обробка сировини.

6. Сушіння та зберігання лікарської рослинної сировини (2 год.)

Практична робота. Сушіння рослинної сировини. Пакування висушеної сировини.Маркування. Зберігання висушеної рослинної сировини.

Контроль якості лікарської рослинної сировини.

 

7. Аптека на підвіконні ( 8 год.)

Ознайомлення з лікарськими кімнатними рослинами. Лікарські кімнатні рослини нашого кабінету: алое, каланхое, агава… Вирощування кімнатних рослин та догляд за ними. Значення кімнатних рослин для здоров’я людини.

Практична робота.Свято «Вальс квітів». Вирощування квітів на підвіконні. Творче заняття: квіти в подарунок, компонування квітів у букети. Догляд за кімнатними рослинами.

 

8. Підсумкове заняття (2 год.)

Охорона та відтворення природних запасів лікарських рослин.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

- правила поведінки в природі;

- рідкісні та ендемічні види місцевої флори;

- отруйні рослини місцевої флори;

- техніку збору і сушіння лікарської рослинної сировини.

Вихованці мають вміти:

- працювати з визначниками місцевої флори;

- складати календар збору лікарських рослин відповідно до умов

регіону;

- проводити морфологічний опис рослин;

- визначати запаси окремих видів лікарських рослин;

- проводити заготівлю лікарської рослинної сировини відповідно до

правових засад раціонального використання природних ресурсів;

- дотримуватись технології вирощування окремих видів лікарських

рослин;

- проводити заходи з оздоровлення довкілля та збереження

біорізноманіття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / під ред.

А. М. Гродзінського. – К.: УРЕ, 1990. – 544 с.

2. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних

територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.

Л. Андрієнко, канд. біол. наук М. М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. –

148 с.

3. Червона книга України. Рослинний світ. / Міністерство охорони

навколишнього природного середовища України, Інститут ботаніки ім.

М. Г. Холодного/. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

4. Мінарченко В. М., Махиня Л. М., Середа П. І. Медична ботаніка.

Підручник /Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київський

медичний університет/. – К.: Медицина, 2009. – 328 с.

5. Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та

ресурсне значення). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

6.Мінарченко В. М., Середа П. І. Ресурсознавство. Лікарські рослини.

Навчально-методичний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

6. Мінарченко В .М., Тимченко I . A . Атлас лікарських рослин України,

(хорологія, ресурси та охорона). — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 172 с.

7. Морозюк С. С., Протопопова В. В. Трав'янисті рослини України

(Навчальний посібник) / Національний педагогічний університет ім. М. П.

Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. –

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 216 с.