Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

             «ПОГОДЖЕНО»                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою                                                                         Наказ Управління освіти,

відділу освіти                                                                                   сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від  26.04.2017р.                                                     Подільської міської ради

                                                                                                            від  22.05.2017р.  № 200                                     

Голова ради             / Воронкова В.С.                                          

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Декоративна дендрологія»

 

 

                 СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

станції юних натуралістів

Протокол №3  від  14.03.2017р.

 

Директор                   / Гінкул М.В.

 

 

 

м. Подільськ

 

2017

 

Автор:

Роскола Ніна Федорівна, керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

Рецензенти:

 

Гінкул Марина Василівна  – директор Подільської міської станції юних натуралістів

Бєлова Віта Аркадіївна – керівник гуртків-методист Подільської міської станції юних натуралістів.                                                            

 

Пояснювальна записка

 

Основною метою і завданням  програми гуртка «Декоративна дендрологія» є: поглиблення знань з природничих дисциплін, формування екологічної культури особистості, виховання в учнів любові до праці, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією, знайомство з світом декоративних рослин і зеленою архітектурою

         Програма створена для учнів 6-10 класів, грунтується на освітніх стандартах загальної середньої освіти з урахуванням Концепції екологічної освіти в Україні, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Зміст програми відповідає загальнодидактичним принципам: науковості,  доступності, послідовності,звя’зку навчання з життям.

         Навчальний матеріал доступний для школярів, спрямований на розвиток пізнавальних і творчих здібностей  учнів, відповідає віковим особливостям та нормам навантаження. Впроваджуються різні форми екологічного, естетичного, гуманістичного виховання.  Застосовуються міжпредметні зв’язки, навчальний матеріал носить прикладну спрямованість.

         Звертається увага на форми і методи занять, що сприяють розвитку творчих здібностей.  Передбачено застосування пошукових, навчально-дослідних, активних методів, проектів, профорієнтаційних ігор,ситуацій. З огляду на вікові особливості гуртківців програмою запропоновано використання різних ігрових, творчих завдань, практичних занять, екскурсій, дослідництво. Використовуються наочні посібники, гербарії, колекції,таблиці. Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується      з практичними роботами,  екскурсіями, що дає можливість професійного самовизначення, орієнтації на професії:  ландшафтного архітектора, квітникаря, рослинника, працівника зеленого господарства тощо.

       Програма дає учням початкові знання про дендрологію, пояснює взаємовідносини у рослинному світі, формує уявлення про цілісну картину озеленення населенних пунктів. Учні проводять фенологічні спостереження, набувають навички та уміння по догляду за рослинами, вчаться виконувати робочі операції по посадці дерев, кущів, робити висновки, визначати основних представників дендрології нашої місцевості, залучаються до природоохоронної діяльності.

         Навчально – теоретичний матеріал для вихованців основного рівня подається інформаційно-рецептивним, репродуктивним, пошуковим, навчально-дослідними методами:  бесіда, розповідь, діалог, повторення, Ігрові хвилинки, вікторини, творчі заняття, екскурсії. спостереження, дослідницька робота відповідно віковим особливостям дітей.

          Програма передбачає послідовне розширення знань, умінь та навичок і опирається на базові знання з природознавства, біології, трудового навчання. Спрямована на здобуття  початкових  професійних  знань, умінь і навичок.

Навчально-тематичний план

 

№ з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1

2

3

4

5

1

Вступ.

2

 

2

2

Охорона рослинного світ. Пам’ятки природи. Парки. Лісопарки.

2

2

4

3

Будова дерева. Вегетативні органи

2

2

4

4

Розмноження декоративних рослин

2

4

6

5

Основи декоративної дендрології. Декоративні дерева і кущі.

2

4

6

6

Роль хвойних  в озелененні

2

2

4

7

Підсумкове заняття

2

 

2

 

Всього

14

14

28

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА

 

1.ВСТУП ( 2  год)

Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Правила поведінки в в природі. Екскурсія  до міні-дендропарку, НДД. Роль і значення рослин у природі та в  житті людини.

 

2.ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ.ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ. ПАРКИ. ЛІСОПАРКИ. ( 4 год.)

 

Парки нашої місцевості. Міський парк, дитячі парки в мікрорайонах, Декоративні властивості паркової рослинності. Рослини – поглиначі пилу та шуму. Рідкісні та зникаючі рослини.

Екскурсії: екскурсія до парку.

Дослід: виявлення ступеня забрудненості повітря пилом на прикладі листків.

Проекти:«Дерева - символи нашої держави»,«Дерева і чагарники, які занесені до Червоної книги України».

 

3.БУДОВА ДЕРЕВА. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ( 4 год.)

Складові частини дерева і його будова. Галуження гілок. Форми крони дерев: пірамідальна, плакуча, куляста, конусовидна, колоновидна.

 Творчі заняття: «Побудуй модель живого дерева».

Практичні роботи:догляд за деревами на навчально – дослідній ділянці.

4.РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВ І КУЩІВ. ( 6 год.)

Вегетативне і насіннєве розмноження деревних рослин. Насіннєве розмноження дерев і чагарників.Штучне вегетативне розмноження. Живці: стеблові, кореневі,  листкові. Техніка живцювання.

Ігрові заняття: гра – подорож «Буду я природі другом

Практичні заняття: Спостереження та догляд за сіянцями, живцями.

Виготовлення проекту: «Вегетативне розмноження дерев і чагарників»

5.ОСНОВИ ДЕКОРАТИВНОЇ ДЕНДРОЛОГІЇ. ДЕКОРАТИВНІ ДЕРЕВА І КУЩІ. ( 6год.)

 

Санітарно - гігієнічні і захисні особливості дерев, чагарників. Найпоширеніші дерева та кущі, що використовуються в озелененні. Їх біологічні особливості. Культурні форми дерев, чагарників. Довговічність і декоративність рослин в умовах  урбанізації.

Визначення рослин деревних порід місцевої флори в природі. Замальовування і виготовлення ескізів деревних рослин. Фотографування та складання ботанічних фотоальбомів.

Практичні роботи: проведення  фенологічних спостереженнь, складання таблиці сезонної декоративності дерев, кущів.                   

Екскурсії: в парк з метою  знайомства з парковою рослинністю.

Ігрові заняття: заняття–подорож «Логічний ланцюжок».

6.РОЛЬ ХВОЙНИХ ПОРІД  В ОЗЕЛЕНЕННІ ( 4 год.)

Хвойні  дерева і чагарники, які використовуються в озелененні населених пунктів Півдня України. Декоративність хвойних за формою крони.

Екскурсії: до парку для ознайомлення із хвойними рослинами.

 

7. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ   ( 2 год.)

 

Прогнозований результат після закінчення реалізації програми

    Під час підбору  вихованців у гурток проводиться  анкетування учнів з метою виявлення  інтересів дітей.  Анкетування  допомагає  розкрити особистість, а учням  пізнавати самих себе.

       В ході  реалізації  програми  вихованці засвоюють певну суму знань з ботаніки,біології, географії, трудового навчання, дендрології. Реалізуються принципи трудового, екологічного виховання, професійного самовизначення, свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією. Вихованці  знайомляться  із  сучасними досягненнями  декоративної  дендрології,  зеленої  архітектури, ландшафтного дизайну.  Значно  розширюється  світогляд  школярів,  підвищується екологічна культура, естетично - художній смак.

        Під час організації  навчально-виховного  процесу використовуються оптимальні  форми і  методи  навчання: дискусія,  розповідь, пояснення, ігри, творчі  завдання, вікторини, самоаналіз, проведення практичних, дослідницьких робіт, розробка  проектів – що  сприяє  розвитку  творчих здібностей учнів.

        Зміст програми сприятиме розвитку вміння вільно оперувати вивченими термінами, поняттями, висловлювати свою думку, аргументовано обговорювати проблему, складати проекти озеленення, здобувати  та використовувати на практиці здобуті знання, уміння. Проводити практичні, дослідницькі роботи, наукові спостереження. Під час вивчення програми вихованці знайомляться з  основами  професійних знаннь та вмінь, виховується дбайливий господар, творча працелюбна особистість.

       Наприкінці  реалізації  програми –  тестування, з метою виявлення набутих знань, умінь,  участь  гуртківців  у природоохоронних   акціях,   виставках,   конкурсах,   у виконанні дослідницьких   робіт,   перевірка   виконання   основних  практичних навичок, виконання елементів озеленення об’єктів, самостійна наукова робота в МАН.

Контроль знань здійснюється за допомогою групових і парних форм взаємоконтролю і взаємоаналізу, самоаналізу і самоконтролю (виправлення дітьми помилок, осмислення їх причин), взаємоі самооцінювання (словесне, рейтингове тощо), розроблення індивідуальних проектів, ведення щоденників фенологічних спостережень.

Основні вимоги до знань та вмінь учнів:

 

Учні повинні знати:

- роль зелених насаджень для здоров’я людини;

- основні заходи з охорони рослин;

- способи розмноження рослин;

- правила техніки безпеки під час практичних робіт;

- життєві форми рослин;

-  найпоширеніші декоративні дерева, кущі нашої місцевості;

- хвойні рослини, які використовуються в озелененні;

- правила поведінки в природі.

Учні повинні вміти:

- проводити фенологічні спостереження за рослинами й оформляти їх результати;

- приймати посильну участь в природоохоронних заходах;

- працювати з гербарним матеріалом, підручниками, науково-популярною літературою;

- проводити прості практичні роботи по догляду за деревами;

- заготовляти насіння деревних культур;

- визначати дерева, кущі;

- розпізнавати декоративні якості деревних рослин;

- заготовляти й укорінювати живці хвойних рослин;

- проводити дослідницьку роботу та оформляти результати дослідницьких робіт;

 

Перелік використаної літератури

 

1. Васильев А.Е Ботаника :Морфология и анатомия растений  М. 2000 – 136

2. Вергунов А.П. Архитектурные композиции садов и парков – М., 1999.- 87с.

3. Гостев В.Ф., Юськевич П.Н.Проектирование садов и парков – М.1991.- 134с.

4. Жирнов А.Д, ГоздогМ.  Рослинні композиції садів та парків-Львів.1968

5. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт – М. 1989 -58,94с

6. Пушкарь В.В. Озеленение и цветочное оформление территорий  К.1998.- 89,105с.

7.Севертака И.И.,Александрова М.С. Декоративные формы хвойных растений для озеленения. Ашгабад 1997 -123,186,234с.

8. Сімкін Б.Ю.  Дерева лісів іпарків – К., 1989 - 54с.

9.Хессайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках  М. 2004.- 12, 67с.                                                                     

11.Журнал «Сад своими руками» №3 2000 – 38с.

 

Перелік рекомендованої літератури для учнів

 

1.     Головкин Б.Н. Рассказы о растениях-переселенцах.-М.1984.-128с.

2.     Заверуха Б.В., Шемшученко Ю.С. Рослини Червоної книги.К.,1985- 136с.

3.     Кохно Н.А. Деревья и кустарники декоративніх городских насаждений, - К.Наук.думка 1991- 234с.

4.     Протопопова В.В. Рослини- мандрівники, - К.,Рад.шк..1989 – 240с. Пушкарь В.В.Озеленение и цветочное оформление территорий. К.1998.89,105с.

5.     Сімкін Б.Ю. Дерева лісів і парків. – К. Рад.шк. 1989- 54с.

6.     Соболев А.И. Цветы в вашем саду.,Симферополь 1988

7.      Пушкарь В.В.Озеленение и цветочное оформление территорий. К.1998.89,105с.

8.     Хессайон Д.Г. Все о декоративных растениях. – М. 2004

9.     Журналы «Сад своими руками» 2000г