Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА  МІСЬКА  СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ

 

 

 

 

 

             «ПОГОДЖЕНО»                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою                                                                         Наказ Управління освіти,

відділу освіти                                                                                   сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від  26.04.2017р.                                                     Подільської міської ради

                                                                                                            від  22.05.2017р.  № 200                                     

Голова ради             / Воронкова В.С.                                          

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

еколого-біологічний профіль

«Природа рідного краю»

 

на літній період

 

 

 

                 СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

станції юних натуралістів

Протокол №3  від  14.03.2017р.

 

Директор                   / Гінкул М.В.

 

 

 

 

м. Подільськ

 

2017

Автори:

Гінкул Марина Василівна, директор Подільської міської станції юних натуралістів, керівник гуртків.

Бєлова Віта Аркадіївна, керівник гуртків - методист Подільської міської станції юних натуралістів.

Захарченко Олена Валерівна, керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

Антонова Ольга Семенівна, керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

Білоусова Валентина Сергіївна, керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

Роскола Ніна Федорівна, керівник гуртків Подільської міської станції юних натуралістів.

Рецензент:

Воронкова Валерія Сергіївна, завідувач ММК відділу освіти.

ПРОГРАМА ГУРТКА                                                                                                       «ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ»

 

(ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД)

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

          Літо для дітей – це час для реалізації мрій, активних ігор, появи нових друзів, нових яскравих вражень, а ще – дізнатися багато нового. Тому програма гуртка «Основи екологічних знань» на літній період спрямована на організацію змістовного, різноманітного буття з метою забезпечення активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань через різні види дитячої діяльності.

          Програма гуртка передбачає пізнання дітьми  навколишнього середовища свого міста, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого біорегіону.

          Навчальна програма«Природа рідного краю», реалізується в гуртках еколого-натуралістичного напряму і спрямованана дітей віком від 7 до 10 років, зі змінним складом гуртка. Програма розрахована на 28 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години. Кількість гуртківців – 15 - 20 осіб.

          Мета програми –  розширення, систематизація і поглиблення знань про  природу рідного краю, перспективи використання місцевих ресурсів в інтересах краю і країни, розкритті закономірностей природних процесів і  явищ, що відбуваються у регіоні; засвоєнні основ екологічних знань, перетворенні теоретичних знань у стійкі переконання, формуванні у вихованців активної життєвої позиції та морально-етичних правил поведінки в природному  і соціальному оточенні.  

      

          Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

     набуття досвіду навчально-пізнавальної природничої діяльності;

     розвиток дослідницьких умінь, спостережливості за явищами природи;

     виховання любові до рідної природи на основі пізнання її цінності;

     формування екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення цілей сталого розвитку суспільства;

     формування практичних умінь поліпшення стану природного середовища своєї місцевості, оздоровлення довкілля, навичок  екологічно доцільної поведінки.

          Навчальна програма побудована за  лінійно-концентричним принципом. Вона  передбачає вивчення компонентів неживої і живої природи, роботу над екологічними, дослідницькими, творчими, інформаційними, прикладними проектами, проведення фенологічних спостережень. 

Зміст навчальної програми реалізується за допомогою таких методів навчання: аудіальних, візуальних, методів евристичного навчання (евристичного спостереження, прогнозування, образного бачення), методу проектів тощо та форм: вікторин, екскурсій, практичних робіт тощо. Кожне заняття передбачає завдання для індивідуального , групового і колективного виконання.

     

          Крім того, всю програму пронизує тема краси природи, її охорони, утверджується думка: через прекрасне в природі до прекрасного в людині. Бо ж не можуть люди щасливо жити без любові до пісні і струмка, до сонця й вітру і дивосвіту рідної землі.

          Методи контролю за отриманими результатами:наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація виконаних робіт, їх аналіз.

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу

Кількість годин

теоретичні

практичні

разом

$11.   

Вступ.

1

1

2

2.

Ґрунти у природі рідного краю

2

2

4

3.

Вода у природі нашого краю

2

2

4

4.

Повітря

2

2

4

5.

Рослини нашого краю

2

2

4

6.

Гриби нашого краю

2

2

4

7.

Тварини нашого краю

2

2

4

8.

Підсумкове занят­тя.

1

1

2

 

Всього

14

14

28

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1.  Вступ (2 год.)

Теоретична частина.

          Ознайомлення вихованців з планом і програмою роботи гуртка. Людина – частина природи. Значення природи у житті людини. Вплив людини на природу.

Екскурсія

          Екскурсія на міні-екологічну стежку станції юннатів. Екологічна гра «Збережи красу природи».

2.  Ґрунти у природі рідного краю (4 год.)

Теоретична частина.

          Ґрунти, їх склад та властивості, значення ґрунту. Раціональне використання і охорона земельних ресурсів.

Практична частина.

          Складання схеми «Шари ґрунту». Робота над інформаційним проектом «Складання правил сортування твердих побутових відходів».

3.  Вода у природі нашого краю (4 год.)

Теоретична частина.

          Вода, її склад та властивості, значення води. Охорона і збереження водних ресурсів краю.

Практична частина.

          Робота над прикладними проектами «Джерела забруднення водойми краю».

 

4.  Повітря (4 год.)

Теоретична частина.

          Повітря, його значення, склад та властивості. Життя в повітрі. Вплив забрудненого повітря на  живі організми і здоров'я людини. Охорона атмосферного повітря.

Практична частина.

          Робота над інформаційним проектом «Рослини – індикатори чистоти повітря».

 

  1. 5.  Рослини нашого краю (4 год.)

Теоретична частина.

Різноманітність рослинного світу своєї місцевості. Роль рослин в природі та житті людини. Червона книга України. Охорона рослин.

Практична частина.

          Коментований перегляд відеоматеріалів про роль рослин у природі і господарській діяльності людини. Гра «Поле чудес».

 

$16.       Гриби нашого краю  (4 год.)

Теоретична частина.

         Поняття про гриби як невід’ємну групу живих організмів.  Гриби  їстівні, отруйні та паразитичні. Значення грибів у природі та житті людини. Найпоширеніші гриби своєї місцевості, їх охорона.

Практична частина

     Вікторина «Гриби». Складання правил безпечної поведінки з грибами в природі.

7. Тварини нашого краю (4 год.)

Теоретична частина.

     Різноманітність тварин. Значення тварин у природі і житті людини. Як тварини пристосувалися до життя в природі. Охорона тварин.

Практичнаробота

Виготовлення панно з природного матеріалу. Вікторина «Я у світі не один, що я знаю про тварин».

8. Підсумкове занят­тя (2 год.)

 Теоретична частина.

          Екологічний ранок «Природа наша мати – треба її оберігати».

Практичні роботи

Виготовлення еколистівок на захист природи.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

          Вихованці мають знати:

- природні умови рідного краю;

- об’єкти живої і неживої природи за суттєвими ознаками;

- основні типи ґрунтів своєї місцевості;

- особливості клімату  своєї місцевості;

- склад, властивості повітря;

- основні джерела забруднення атмосферного повітря;

- властивості та значення води;

- основні джерела забруднення водного середовища;

- основні джерела забруднення ґрунтів;

- правила ведення фенологічних спостережень;

- найпоширеніші види рослин  своєї місцевості

- основні рослинні угруповання своєї місцевості;

- види рослин  своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України;

- види найпоширеніших дикорослих, культурних та декоративних культур своєї місцевості.

          Вихованці мають вміти:

- вести фенологічні спостереження;

- визначати види рослин  рідного краю;

- розрізняти їстівні та отруйні гриби;

- прогнозувати наслідки своєї діяльності на довкілля.

          Вихованці мають набути досвід:

- навчальної діяльності в умовах позашкільного навчального закладу;

- ведення фенологічних спостережень;

- природоохоронної діяльності;

- заощадження природних ресурсів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Барна М.М., Похила Л.С., Шевчик Л.О., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. ІІ частина. Царство тварини. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 144 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 2 : Особистісноорієнтований підхід : теоретико-технологічні засади: наук. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

3. Борейко В.Е. Краткий словарь по экологической этике / В.Е. Борейко, Н.В. Морохин. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 31 с.

4. Васютіна Т.М., Золотар О.М. Етноекологічний календар природи: Пос. для вчит. та учня / За ред. І.В.Мороза. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 168 с.

5. Войцехівський М. Ф. Таємниці води: посіб. для вчителів та учнів основної школи загальноосвіт. навч. закл. / М.Ф. Войцехівський, С. В. Василенко. – К. : Навч. книга, 2008. – 32 с.

6. Грущинська І.В. Як спостерігати за природою. Читанка з природознавства: Навчальнийпосібник./ І.В. Грущинська. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 296 с.

7. Данилко О. Будь природі другом: еколог. проекти, сцен. шк. свят: для учнів 1–4 кл. / О. Данилко, П. Вашковська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 96 с.

8. Зелений пакет. Посібник для вчителя. - К. : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2002. – 256 с.

9. Кобеньок Г. В. Веселий мурашник : посібник з екологічного виховання для дітей шкільного віку / Г. В. Кобеньок. – WetlandsInternationalBlackSeaProgramme, 2007. – 50 с.

10. Крюкова О. В.Знай, люби та бережи рідну природу! : Програма і методичні рекомендації щодо формування екологічно доцільної поведінки учнів 4 класів загальноосвітніх шкіл : навчальний посібник для вчителів початкових класів / О. В. Крюкова. – Донецьк : ДонОІППО, 2003. – 43 с.

11. Майхрук М. І. Позакласна робота з природознавства. 1- 4 класи. Посібник для вчителя / М.І. Майхрук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 112 с.

12.Назаренко Л. Догляд за рослинами живого куточка // Біологія і хімія в школі. – 1998. - № 2.

13. Назаренко Л. Догляд за рослинами живого куточка // Біологія і хімія в школі. – 1999. - № 1.

14. Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах. К.: 2002- 270 с.

15. Пономаренко Л. В. Дорога в дивосвіт. Посібник для вчителя / Л. В. Пономаренко. – Харків : Основа, 2012. – 160 с.

16. Червона книга України. Рослинний світ /Під загальною редакцією Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1996. – 608 с.

17. Червона книга України. Тваринний світ. Під ред. М.М. Щербака. – К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1994. – 464 с.

18. Яновский С.А. Организация и ведение фенологических наблюдений // Биология в школе. – 2000. - № 3. – С. 50.

19.Твоя планета Земля: книга для читання про природу для молодших школярів  – К. : Інтерпрес , 2004. – 352 с.

20.http: // mon.gov.ua

21. http: //plants. ru

22. http: //www.flora. rb. ru. / rasteniya

23.https://uk.wikipedia.org/wiki/.