Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

На сторожі захисту дітей !

Одним з найважливіших елементів системи сімейних правовідносин є захист прав дітей. Конвенція ООН про захист прав дітей 1989 року стала першим в історії людства міжнародним документом , який стосується дітей і містить такий широкий каталог прав. Конвенція про права дитини є обов'язковою для виконання державами, які її ратифікували .

Згідно Конвенції дитиною є будь-яка особа, яка не досягла 18-річного віку.

Законодавство України про охорону дитинства ґрунтується на Конституції УкраїниКонвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з Закону України про охорону дитинства, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи.

Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:

визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій сфері;

забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності;

проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства;

встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди. 

Права та свободи дитини

Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя.

Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та громадянство. Місце і порядок реєстрації народження дитини визначаються сімейним законодавством, реєстрацію актів цивільного стану, а підстави і порядок набуття та зміни громадянства визначаються Законом України "Про громадянство України", іншими нормативно-правовими актами.

Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.

Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю.

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.

Держава здійснює захист дитини від:

усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;

втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;

залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється.

Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над ними в сім’ї та поза її межами встановлюється законодавством.

У нашому місті існує розгалужена система захисту прав дітей, координація захисту прав дітей відповідно до закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»  покладена на відділ-службу у справах дітей, який було створено рішенням Котовської міської ради від 25.12.2013 р. № 499/VI. До складу служби входить: начальник, головний спеціаліст, який займається профілактикою правопорушень серед дітей, та дітьми які виховуються в сім’ях які опинились в складних життєвих обставинах та сектору усиновлення, опіки та піклування.

Відділ-служба у справах дітей Котовської міської ради забезпечує:  реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми на території міста; - визначає пріоритетні напрямки поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному, інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед них на території міста; 

- здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей в сім’ях, організацією роботи в навчальних виховних та позашкільних закладах за місцем проживання дітей усіх форм власності; 

- контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності. Сприяння спільно з центром зайнятості першочерговому працевлаштуванню, професійній підготовці та перепідготовці дітей; 

- підтримка громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян, діяльність яких спрямована на поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; 

- забезпечення розгляду в установленому порядку звернень громадян, вжиття заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують. 

Відділ-служба у справах дітей Котовськоїї міської ради вживає заходів щодо захисту особистих, житлових, майнових прав та інтересів дітей. У випадках порушення прав дітей служба спрямовує зусилля всіх причетних структур на поновлення прав дітей, при необхідності звертається з позовом до суду. 

Крім цього служба представляє інтереси дітей в суді за позовами інших осіб. У випадках вчинення дітьми злочинів при розгляді кримінальних справ служба у справах дітей висловлює свою думку стосовно покарання дітей та можливість застосування до них примусових заходів виховного характеру покарання, не пов’язаного з позбавленням волі з іспитовим терміном. 

Відділ-служба у справах дітей проводить прийом громадян, надає громадянам практичну допомогу, консультації з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей. 

Ми знаходимося за адресою:

м. Котовськ, бул. Бірзульський (Заслонова), 6, каб. № 6,7

тел.. 2-24-06,

час роботи: понеділок-четвер з 8.00-17.15

п’ятниця з 8.00-16.00, обідня перерва 12.00-13.00

Начальник відділу-служби у справах дітей

Котовської міської ради

Самборський В.П.