Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Роз’яснення щодо заповнення державними службовцями “Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік”.

Терміни подання документів фінансового контролю.

       Відповідно до вимог статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції “державні службовці зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до даного Закону.

    Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи дану декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають її за звітний рік до 31 грудня.

     Суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави , подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими  деклараціями. Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

     Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  протоколом засідання комітету від 14 січня 2014 року № 23 надано роз'яснення  порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. У даному роз'ясненні визначено, що суб'єкти декларування, які звільняються з роботи  у: січні-березні — подають декларацію за звітний рік та декларацію за поточний рік; квітні-грудні — подають декларацію за поточний рік, а суб'єкти декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,  через рік після її припинення подають декларацію за рік, що минув, за місцем попередньої роботи.

     Також особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку (пункт 4 статті 11 даного Закону) декларацію про майно, доходи,  витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрового підрозділу територіального органу  державної влади. При цьому, кандидати на заміщення вакантних посад державних службовців, у даній декларації відомості щодо витрат (вкладів, внесків) не зазначають.

     Відповідно до абзацу 2 пункту 2 вимог статті 12 даного Закону   відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації  місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та  оприлюдненню не підлягають.

Примітка: Відповідно до статті 179.11. Податкового кодексу України фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, подають податкову декларацію до 1 травня виключно у випадках, передбачених відповідним  розділом Податкового  кодексу, до податкових органів за своєю податковою адресою. Цей обов’язок наступає при отриманні інших доходів, які не були оподатковані протягом року за місцем виплати доходу (від здійснення операцій з інвестиційними активами, від надання майна в оренду фізичним особам, іноземні доходи, у вигляді спадщини чи подарунків, виграшів та призів тощо).

Порядок заповнення декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї

       Декларація про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру  відповідно  до вимог Закону України “Про засади  запобігання і протидії корупції” складається із шести розділів:

I. Загальні відомості;

II. Відомості про доходи;

III. Відомості про нерухоме майно;

IY. Відомості про транспортні засоби;

Y. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи;

YI. Відомості про фінансові зобов’язання.

Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Розділ I. Загальні відомості.

       Державний службовець відображає загальні відомості щодо себе та членів сім’ї:

у позиції 1 – прізвище, їм’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України.

У разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках – попереднє  прізвище, ім’я, по батькові. Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються тільки  серія та номер паспорта громадянина України.

у позиції 2 - зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року. У разі якщо назва адміністративно – територіальної одиниці ( адреса житла ) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України – декларанта, -  зазначається також назва станом на дату  заповнення декларації. Також, необхідно у позиції 2 зазначати як місце фактичного проживання, так і місце реєстрації.

у позиції 3- зазначається займана  декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

у позиції 4- зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого  частини першої статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”. Членами сім’ї, згідно з вимогами даного Закону є особи, які перебувають у шлюбі, а також  їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи,  які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. При цьому, усі перелічені особи( окрім тих що перебувають у шлюбі, які завжди є членами сім'ї декларанта ) будуть відповідати поняттю “члени сім’ї” за умови наявності сукупності таких обов’язкових ознак: 1) спільне проживання; 2) пов’язаність спільним побутом і 3) наявність взаємних прав та обов’язків із декларантом. Відсутність хоча б однієї із цих ознак свідчить про те, що особа не є членом сім’ї  декларанта і, відповідно, на неї не поширюються положення “Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік”.  Як випливає із  Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, одна і та сама особа може бути одночасно як близькою особою, так і членом сім’ї, у разі відповідності сукупності вищезазначених  обов’язкових ознак, і тоді на неї поширюються положення даної Декларації.

Розділ II. Відомості про доходи.

     У даному розділі декларуванню підлягають відомості про доходи декларанта і членів його сім’ї одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні і за межами України, зокрема: заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)  декларанту та його членам сім’ї відповідно до умов трудового або цивільно – правового договору; дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту; авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності; дивіденди, проценти; матеріальна допомога; дарунки, призи, виграші; допомога по безробіттю; аліменти; спадщина; страхові виплати,  страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені  за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу; дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна; дохід від провадження  підприємницької та незалежної професійної діяльності; дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав; дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або  користування) майна; інші види доходів:

у позиції 5 -  загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його сім’ї, що розраховується як сума значень  позицій 6 – 20;

у позиції 6 -  загальний розмір одержаної декларантом (членами сім’ї декларанта) заробітної плати, інших виплат та винагород, у тому числі оздоровчих та матеріальної допомоги на відпустку, нарахованих  (виплачених) відповідно до умов трудового або цивільно – правового договору за звітний період (крім виплат, зазначених у позиціях  7,8);

у позиції 7 - платежі одержані декларантом (членами сім’ї декларанта) від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту з зазначенням назви закладу, установи тощо, в яких  одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи;

у позиції 8 – платежі одержані декларантом (членами сім’ї декларанта) у вигляді авторської винагороди (гонорару), інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності;

у позиції 9 -  сукупний розмір дивідендів та процентів отриманих декларантом  (членами сім’ї декларанта) , як платіж частки прибутку власнику корпоративних прав або у вигляді плати за залучені кошти або майно, взяте у користування на визначений термін (оренда). Проценти нараховані  вкладнику на суми коштів, внесені ним на депозитні рахунки банків  враховуються на підставі виписки банку;

у позиції 10 – сукупний розмір одержаної  декларантом (членами сім’ї декларанта) матеріальної допомоги, включаючи допомогу, передбачену законодавством, зокрема: благодійна допомога, пожертвування, безповоротна позика, в тому числі на оплату медичних послуг на лікування або протезування;

у позиції 11 – сукупна вартість одержаних  декларантом (членами сім’ї декларанта) дарунків (пожертв), призів, виграшів (з урахуванням вимог частини 2 статті 8 Закону України  “Про засади  запобігання і протидії корупції” щодо обмежень по одержанню дарунків (пожертв) державними службовцями). Вартість визначається за цінниками, за нотаріально  засвідченими документами, але не нижчими за звичайні ціни;

у позиції 12 – сукупний розмір одержаної  декларантом (членами сім’ї декларанта) відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” допомоги по безробіттю;

у позиції 13 – загальна сума одержаних  декларантом (членами сім’ї декларанта) аліментів;

у позиції 14 - сукупна вартість успадкованих  декларантом (членами сім’ї декларанта) земельних ділянок, житлових будинків чи інших споруд, квартир,  транспортних засобів;

у позиції 15 -  загальна сума страхових внесків, відшкодувань, одержаних  декларантом (членами сім’ї декларанта) внаслідок настання страхового випадку за договорами добровільного та обов’язкового страхування;

у позиції 16 – загальна сума одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) доходів від продажу власного майна (рухомого та нерухомого), включаючи речі особистого вжитку;

у позиції 17 – сукупний розмір оподатковуваного (чистого) доходу одержаного декларантом (членами сім’ї декларанта)  від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності;

у позиції 18 – загальна сума доходів одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (акції, облігації позик та підприємств, майнові сертифікати, право власності на частку (пай);

у позиції 19 -  загальна сума доходів одержаних декларантом ( членами сім’ї декларанта) від передачі в оренду ( строкове володіння та \або користування) майна ( квартири, гаражу, земельних паїв тощо);

у позиції 20 -  інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) - пенсійні виплати отримані декларантом (членами сім’ї декларанта), допомога на поховання (крім пенсіонерів та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві), забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок), надання соціальних послуг (у т.ч. дитячих новорічних подарунків), суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані за рішенням суду, позики (кредити) отримані декларантом (членами сім’ї) від фінансових установ (банку) у звітному періоді;

у позиції 21 – загальна сума доходів одержаних декларантом з джерел за межами України (зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової  операції);

у позиції 22 - загальна сума доходів одержаних членами сім’ї декларантом з джерел за межами України (зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової  операції).

Розділ III. Відомості про нерухоме майно.

       У даному розділі підлягають декларуванню відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта і членів його сім’ї, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним: земельні ділянки, житлові будинки, квартири; садовий (дачний ) будинок; гаражі; інше нерухоме майно:

у позиціях 23-28 – відомості про нерухоме майно, яке перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта внаслідок купівлі (приватизації, успадкування, дарування, міни, розподілу майна підприємства і організації між засновниками та учасниками) із зазначенням місцезнаходження цих об’єктів (країна, адреса), їх загальної площі вираженої в квадратних метрах та суми витрат декларанта на придбання такого майна або на користування ним  в звітному періоді  (по кожній із зазначених позицій окремо з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій). Якщо декларанту належить лише частина житлової площі (земельної ділянки тощо), то в декларації враховується лише належна йому частина та частка на неповнолітніх дітей (у матері або батька за згодою сторін).

у позиціях 29-34 -  відомості про нерухоме майно, яке перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членами сім’ї декларанта із зазначенням місцезнаходження цих об’єктів (країна, адреса), їх загальної площі вираженої в квадратних метрах.

       Записи про відомості зазначені у позиціях 23-34 здійснюються на підставі відповідних правовстановлюючих документів у відповідних рядках позицій, площа земельних ділянок – документів (актів) про їх відведення, площа житлових будинків – даних бюро технічної інвентаризації.

Розділ IY. Відомості про транспортні засоби.

         У даному розділі підлягають декларуванню відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта і членів його сім’ї, та витрати декларанта на їх придбання  (користування) у звітному періоді: автомобілі легкові, автомобілі вантажні (спеціальні), водні засоби, повітряні судна, інші засоби;

у позиціях 35-39 - відомості про транспортні засоби, які перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта внаслідок купівлі (успадкування, дарування, розподілу майна  підприємств і організацій між засновниками та учасниками) із зазначенням марки або моделі кожного транспортного  засобу, об’єму циліндрів двигуна (в кубічних сантиметрах), потужності двигуна (в кВТ),  довжини водних засобів (в сантиметрах), року випуску транспортного засобу та суми витрат декларанта на їх придбання (користування) (по кожній із зазначених позицій окремо з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиціях 40-44 – перелічуються транспортні засоби, що перебувають  у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта. Відомості про транспортні  засоби вказуються на підставі  даних технічних паспортів. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

Розділ Y. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи.

       У даному розділі підлягають декларуванню відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта і членів його сім’ї, та витрати  декларанта на придбання таких активів: сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах; номінальна вартість цінних паперів; розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації. Згідно з вимогами пункту 3 статті 12 даного Закону  у  разі відкриття державним службовцем валютного рахунка   в установі банку – нерезидента  він зобов’язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента:

у позиції 45 – зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках декларанта (ощадних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансових установах (з зазначенням  назв даних установ  і станом на 1 січня, що настає за звітним, (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 46 -  заповнюється, якщо разовий вклад або внесок здійснений декларантом  на рахунок фінансової установи у звітному році дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень;

у позиції 47 – зазначається загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, якими володіє декларант (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції  48 -  заповнюється, якщо разова витрата декларанта на придбання цінних паперів (їх купівлю) у звітному році дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень;

у позиції 49 - зазначається загальний розмір внесків (паїв) здійснених декларантом до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, тобто розмір корпоративних прав декларанта (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 50 – заповнюється якщо розмір разового внеску здійсненого декларантом  до статутного (складеного)  капіталу товариства, підприємства, організації у звітному році дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень;

у позиції  51 - зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках членів сім’ї декларанта (ощадних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансових установах (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 52 -  зазначається загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, якими володіють  члени сім’ї декларанта  (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 53 - зазначається розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, тобто розмір корпоративних прав членів сім’ї декларанта (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій).

РозділYI. Відомості про фінансові зобов’язання.

       У даному розділі підлягають декларуванню відомості про фінансові зобов’язання декларанта і членів його сім’ї на користь інших юридичних і фізичних осіб внаслідок укладання договорів та інші витрати у звітному році: добровільне страхування, недержавне пенсійне забезпечення, утримання зазначеного у декларації нерухомого майна, транспортних засобів й активів, погашення основної суми позики (кредиту ), інші витрати:

у позиції 54 - зазначається  розмір сплачених декларантом внесків (за власні кошти) за договорами добровільного страхування (страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування наземного транспорту, страхування майна, страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту та інші) з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій;

у позиції 55 - зазначається розмір сплачених декларантом внесків, спрямованих у звітному році на додаткове (недержавне) пенсійне забезпечення (платежі на іменні пенсійні рахунки) відповідно до укладених договорів з недержавними пенсійними фондами (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 56 -   зазначається загальна сума всіх платежів (витрат) сплачених декларантом протягом звітного року юридичним  і фізичним особам за зобов’язання щодо утримання нерухомого та рухомого майна, що перебуває у власності декларанта, за договорами найму (оренди) будь – якого майна у юридичних чи у фізичних осіб, за користування нерухомим та рухомим майном  (зазначеного у позиціях 23-28, 35-39), що перебуває на іншому праві користування декларанта (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 57 - зазначаються сплачені декларантом протягом звітного року платежі за договорами позики  (за одержані декларантом кошти або майно у позику), як основної суми позики (кредиту)  (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 58 - зазначаються сплачені декларантом протягом звітного року платежі за договорами позики  (за одержані декларантом кошти або майно у позику), як процентів  на цю позику (кредит) (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 59 - зазначаються інші не зазначені у розділах III – Y декларації витрати (туристичні поїздки за кордон, купівля золота, драг металів та коштовних речей) здійснені декларантом у звітному році (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 60 – зазначається розмір сплачених членами сім декларанта внесків (за власні кошти) за договорами добровільного страхування (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 61 -  зазначається розмір сплачених членами сім’ї декларанта внесків, спрямованих у звітному році на додаткове (недержавне) пенсійне забезпечення (платежі на іменні пенсійні рахунки) відповідно до укладених договорів з недержавними пенсійними фондами (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 62 -  зазначається загальна сума всіх платежів (витрат) сплачених членами сім’ї декларанта протягом звітного року юридичним  і фізичним особам за зобов’язання щодо утримання нерухомого та рухомого майна, що перебуває у власності декларанта, за договорами найму (оренди) будь-якого майна у юридичних чи у фізичних осіб, за користування нерухомим та рухомим майном  (зазначеного у позиціях 23-28, 35-39), що перебуває на іншому праві користування декларанта (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій). На дану позицію при заповненні декларації за 2013 рік обмеження на  суму, що декларується, не встановлено. З 1 січня 2014 року, тобто при заповненні декларації за 2014 рік поле “усього” у позиції 62 заповнюється, якщо внесок по ній буде дорівнювати або перевищувати 80 тисяч гривень;

у позиції 63 - зазначаються сплачені членами сім’ї декларантом протягом звітного року платежі за договорами позики (кредиту)  (за одержані декларантом кошти або майно у позику), на погашення  основної суми позики (кредиту) (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій);

у позиції 64 - зазначаються сплачені членами сім’ї декларантом протягом звітного року платежі за договорами позики (кредиту) (за одержані декларантом кошти або майно у позику ), на погашення суми процентів  за позикою (кредитом) (з урахуванням загальних вимог до заповнення декларацій).

Загальні вимоги до заповнення декларації.

       Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України,  що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта,  що зазначаються у позиціях 2 та  23-34 декларації, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

       У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

       Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

       У полі “перерахованого у гривні” у позиціях 21- 22 і полі “у тому числі за кордоном” у позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним  банком України  на день проведення фінансової операції.

       При заповненні декларації за 2013 рік поле “сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше  право користування” у позиціях 23- 28 , 35 – 39 і поле “усього” у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень.

       З 1 січня 2014 року, тобто при заповненні декларації за 2014 рік поле “сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування”  у позиціях 23-28, 35-39 і поле “усього” у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 і 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тисяч гривень.

       У полях  “усього” та    “у тому числі за кордоном” у позиціях 45-64 зазначається повне найменування  банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

       Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта  з зазначенням дати її заповнення.

       Форма бланку декларації  надана у додатку до Закону  України “Про засади запобігання і протидії корупції” та встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 року № 64 “Про виготовлення бланків декларацій про майно,  доходи,  витрати і зобов’язання фінансового характеру”. Хоча в 2014 році в питанні щодо зразка форми декларації треба керуватись рішенням комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією від 19 червня 2013 року (протокол засідання № 12) , яким передбачено виготовлення зброшурованих із 6 аркушів (12 сторінок) бланків цих декларацій.

     Порядок поводження з деклараціями державного службовця  визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року № 16 “Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку – нерезидента ”.

       Відповідно до ч. 6 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” встановлено, що не належать до інформації  з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, крім відомостей, зазначених  у  абзаці 2 пункту 2 вимог статті 12  цього Закону.

Правові наслідки.

       Питання правових наслідків подання недостовірних відомостей про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру  при прийнятті на державну службу врегульовано статтею 11 даного Закону. У разі встановлення  за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе  посадова особа, яка здійснює призначення на цю посаду, за певних умов має право відмовити  претенденту у призначенні на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом  порядку.

       У разі неподання або несвоєчасного подання декларації при проходженні служби особа підлягає адміністративній відповідальності за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що не тягне обов’язкового звільнення її з державної служби. Відомості про осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за цією статтею вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Частиною другою зазначеної статті передбачена відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку суб'єктом декларування або членом його сім'ї в установі банку – нерезидента у вигляді накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян.

     Проте відповідальність за подання у декларації недостовірних відомостей на даний час не передбачена. Хоча, слід мати на увазі, що статтею 164-1 Кодексу України  про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, для яких доходів і даних законами України встановлено обов’язкову форму обліку, а статтею 208 Кримінального Кодексу України - кримінальна відповідальність за незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території.

     З 1 січня 2014 року згідно з п.6 статті 12  Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції проводяться:перевірка фактів своєчасності подання декларацій; перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів; логічний та арифметичний контроль.

     Дані перевірки проводяться за відповідною процедурою, що вимагає відповідального ставлення до заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                                           Н.М. Власюк