Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: Четвер, 29 травня 2014 Останнє оновлення: Четвер, 29 травня 2014 Опубліковано: Четвер, 29 травня 2014 Автор: Управління архітектури та земельних відносин Котовської міської ради

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Котовської міської ради «Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області» в частині затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області

Регуляторний орган: Котовська міська рада

Розробник документа: Управління архітектури та земельних відносин Котовської міської ради

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту “Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання

Стаття 18 Закону України «Про оцінку земель» визначає, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок у межах населеного пункту незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

В м. Котовськ така оцінка розроблена ОРФ ДП «Центр ДЗК» та затверджена рішенням Котовської міської ради № 246 – УІ від 19.03.2008 з введенням в дію з 1 квітня 2008 року.

Враховуючи те, що завершився термін дії попередньої грошової оцінки земель міста Котовськ Котовською міської радою укладено договір з Державним підприємством «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо розробки нової нормативної грошової оцінки земель нашого міста. Робота виконана. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення нормативно-грошової оцінки земель міста Котовськ пройшла експертизу в Державному комітеті України із земельних ресурсів, про що є відповідний висновок.

Статтею 13 Закону України „Про оцінку земель“ передбачено обов’язкове проведення нормативної грошової оцінки у випадках визначення розмірів податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні чи даруванні земельних ділянок та інше, згідно із законом. За наслідками проведення нормативної грошової оцінки складається технічна документація, яка відповідно до статті 23 Закону України „Про оцінку земель“ затверджується міською радою.

Розробка й запровадження проекту регуляторного акту “Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Котовськ”, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує збиткової або неефективної експлуатації земель комунальної власності.

Таким чином, необхідність приведення у відповідність до Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, виконання Закону України «Про оцінку земель» і захист законних прав та інтересів держави, Котовської міської ради як органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель стало причиною розробки проекту рішення Котовської міської ради «Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області».

2. Визначення цілей регулювання

Метою ухвалення рішення міської ради «Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області» є:

  1. Оновлення нормативної грошової оцінки земель Котовської міської ради;
  2. Затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Котовськ;
  3. Врегулювання відносин, пов’язаних з платою за землю, визначення державного мита при міні, спадку і даруванні земельних ділянок згідно із законом та економічне стимулювання раціонального використання земель;
  4. Створення прозорої системи у сфері земельних відносин на території міської ради;
  5. Створення сучасного правового поля, яке відповідатиме потребам територіальної громади.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

3.1.Збереження існуючого стану. Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні ділянки, згідно грошової оцінки затвердженої рішенням Котовської міської ради № 246 – УІ від 19.03.2008 . Однак, з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни, в результаті - недоотримаємо додаткові надходження від плати за землю, не можливо направити додаткові кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, на збільшення фінансування соціальної сфери, також будуть порушуватись вимоги чинного законодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему.

3.2. Прийняття проекту регуляторного акту “Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області”забезпечить виконання вимог чинного законодавства України та застосування оновленої нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку та орендної плати за землю, розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Така альтернатива є прийнятною.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Затверджується порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у місті Котовську з встановленням та забезпеченням:

- соціально – справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для більшості видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

- більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливісті вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом:

  1. Оприлюднення проекту рішення Котовської міської ради «Про затвердження       оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області» з метою одержання зауважень і пропозицій.
  2. Затвердження технічної документації       з нормативно-грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області.
  3. Введення в дію оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області з 01.01.2015 року.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

  • введення в дію оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області;
  • практичне застосування оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;
  • направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.

Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Основними групами впливу даного регуляторного акту слід вважати:

- орган місцевого самоврядування;

- територіальну громаду міста Котовськ;

- громадян та суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться у власності або у користуванні.

Аналіз вигод і витрат

Група впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.

Визначення ринкової вартості земельних ділянок дає можливість економічно, ефективно, раціонально використовувати земельні ділянки.

Залучення інвестицій для поліпшення благоустрою території міста у зв’язку з більш ефективним та раціональним використанням земельних ділянок.

Розширення бази оподаткування за рахунок надходжень до бюджету та державних цільових фондів, їх регулювання й планування.

Зростання надходжень до місцевого бюджету.

Можливість спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства.

Створення позитивного іміджу влади

Державний, самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території міста.

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Котовськ.

Процедура розробки регуляторного акту

Територіальна громада міста Котовськ

Регулювання та планування надходжннь до міського бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціаль-но-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери місько-го господарства.

Відсутні

Громадяни та

суб’єкти господарювання, земельні ділянки яких

знаходяться у власності або у користуванні

Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у їх власності або у користуванні, для визначення розміру

земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Витрати на виготовлення витягів з технічної документації

про нормативну грошову оцінку

земельних ділянок.

Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний

податок або орендна плата за землю).

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін не більше ніж 5–7 років відповідно до Закону України «Про оцінку земель» або до прийняття нових нормативних актів, що регламентують проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження результативності, до нього вноситимуться зміни.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

-        кількість зареєстрованих платників за землю (орендарів, власників, землекористувачів) в розрізі юридичних і фізичних осіб;

-         обсяг надходжень до місцевого бюджету від плати за землю (земельний податок, орендна плата) в розрізі юридичних і фізичних осіб.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися через рік, після набуття чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після проведення базового відстеження, але не пізніше двох років з дня набрання чинності, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснити один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, якщо не буде прийнято відповідного акту на законодавчому рівні.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності буде здійснюватися управлінням архітектури та земельних відносин Котовської міської ради.

Перегляди: 1988