Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: Середа, 29 квітня 2015 Останнє оновлення: Середа, 29 квітня 2015 Опубліковано: Середа, 29 квітня 2015 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Котовської міської ради О.В. Музичук

АНАЛІЗ

ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення Котовської міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-VІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Котовської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-VІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)» (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації цього проекту.

1.Визначення та аналіз проблеми,

яку буде розв’язано шляхом регулювання, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цього рішення, полягаєу вдосконаленні плати за землю та приведення її до норм чинного законодавства.

Відповідно до статей 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж - плата за землю, ща справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Положення по платі за землю передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку.

Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення міського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.

Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269 – 289 Податкового кодексу України.

Проблема є дуже важливою, тому що від розміру ставок земельного податку залежать надходження до місцевого бюджету, ефективне використання земельних ділянок комунальної власності, а також спрощення процедури нарахування земельного податку.

1.2. Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлено тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа і потребує державного регулювання, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, а Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VIII повноваження щодо встановлення ставок земельного податку покладені на органи місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує року, в якому планується їх застосування.

1.3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, так як Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VIII на органи місцевого самоврядування покладені повноваження щодо встановлення ставок земельного податку та визначено, що такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується їх застосування.

Аналогічні діючі регуляторні акти щодо встановлення ставок земельного податку не приймались та, відповідно, можливість внесення змін до них відсутня, а до прийняття змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VIII, плата за землю належала до загальнодержавних податків та зборів і ставки податку встановлювались виключно Податковим кодексом України.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

ü  дотримання вимог Податкового кодексу України стосовно встановлення ставки земельного податку;

ü  збільшення доходної частини місцевого бюджету за рахунок відповідних надходжень;

ü  створення в місті більш сприятливих і рівних умов для діяльності суб’єктів господарювання, диференціація ставки податку на землю в залежності від напрямків господарського використання земельних ділянок.

 

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.

Під час розробки проекту рішення Котовської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-VІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)» були розглянуті такі альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

ü  залишення існуючої ситуації без змін - від такої альтернативи необхідно відмовитись, тому що це буде суперечити діючому Податковому кодексу України, так як прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VIII визначено, що до прийняття органом місцевого самоврядування рішення про затвердження відповідних ставок земельного податку, плата за землю буде справлятись за ставками, що діяли до 31 грудня, що передує бюджетному періоду, в якому планується її застосування;

ü  прийняття цього регуляторного акту - даний регуляторний акт спрямований на дотримання вимог Податкового кодексу України і забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Крім того, згідно Податкового кодексу України, земельний податок є обов’язковим для встановлення міською радою та таке рішення підлягає офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується його застосування.

 

4. Аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей.

Оцінивши зазначені альтернативні способи досягнення встановлених цілей, перевага була надана другому способу, оскільки проектом рішення запропоновано встановлення, на законних підставах, розмірів ставок земельного податку за земельні ділянки, розташовані в межах міста Котовськ у відповідності до статті 274.1 та статті 274.2 Податкового кодексу України, так як від розміру ставок земельного податку залежать надходження до місцевого бюджету, ефективне використання земельних ділянок, а також спрощення процедури нарахування земельного податку.

5. Механізм, який пропонується застосувати

для вирішення проблеми, і відповідні заходи.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території міста Котовськ відповідно до основних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VIII та зміцнення ресурсної бази міського бюджету.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

ü  оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу в засобах масової інформації (на офіційному сайті Котовської міської ради kotovsk-city.gov.ua), з метою одержання зауважень та пропозицій від територіальної громади м. Котовськ;

ü  розгляд усіх зауважень і пропозицій щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержаних протягом встановленого строку. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково врахує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхилить;

ü  затвердження рішення Котовської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-VІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)»;

ü  оприлюднення прийнятого регуляторного акту в засобах масової інформації (на офіційному сайті Котовської міської ради kotovsk-city.gov.ua).

 

6. Обґрунтування можливостей досягнення мети

у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття Положення по сплаті за землю стимулюватиме землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукатиме до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість міській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку м.Котовськ.

 

7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акту нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.

Але, при виникненні змін у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

Крім того, на дію регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза в країні та значні темпи інфляції, що приведе до зниження платоспроможності землевласників та землекористувачів, що, в свою чергу, в подальшому може привести до заборгованості по платі за землю.

8. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта:

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

  1. Врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин та оподаткування;
  2. Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності;
  3. Чітке встановлення ставок земельного податку на території міста;
  4. Забезпечення надходжень до міського бюджету.

Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту

Суб’єкти господарювання

  1. Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності;
  2. Активізація суб’єктів господарювання, стимулювання ефективності використання земельного фонду.

Витрати, пов’язані зі сплатою земельного податку

Населення

  1. Задоволення потреб територіальної громади міста за рахунок збільшення надходжень до бюджету.

Витрати, пов’язані зі сплатою земельного податку

Запропонований регуляторний акт спрямований на врегулювання питань, пов’язаних з визначенням встановлення фінансових зобов’язань землевласників і землекористувачів перед міським бюджетом та територіальною громадою.

Запропонований механізм плати за землю формує стабільність відносин, зацікавленість користувачів в отриманні земельної ділянки в тому або іншому місці, стає закономірним попит на земельні ділянки зацікавлених осіб, ріст конкуренції щодо отримання земельних ділянок. Таким чином, запропонований регуляторний акт приведе до збалансування відносин між органами місцевого самоврядування та землевласниками і землекористувачами.

Впровадження та виконання вимог акту органами місцевого самоврядування, а також платниками земельного податку передбачається ефективним.

9. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни або доповнення.

10. Визначення показників результативності акта.

Кількісні показники результативності акта:

-        розмір надходжень від сплати до міського бюджету;

-        кількість суб’єктів господарювання та громадян на яких поширюватиметься дія акта;

-        рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Якісні показники результативності акта:

-         збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету міста;

-         покрашення стану земельного фонду міста.

11. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.

Відстеження результативності проекту рішення Котовської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-VІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)» здійснюватиметься фінансовим управлінням у встановленому законодавством

порядку за кількісними і якісними показниками шляхом аналізу статистичної інформації.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

  • виконання заходів з відстеження результативності;
  • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

-         базове відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

-         повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

-         періодичне відстеження планується здійснювати один раз на 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення законодавства в сфері земельних відносин.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління

Котовської міської ради                                                                 О.В. Музичук

Перегляди: 1542