Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Звернення громадян Створено: Середа, 01 лютого 2017 Останнє оновлення: Вівторок, 30 травня 2017 Опубліковано: Середа, 01 лютого 2017 Автор: Начальник відділу з питань інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Захаров Я.В.

Про звернення громадян

1. У відповідності з Конституцією України (ст.40) усі мають право направляти індивідуальні, колективні письмові або електронні звернення чи особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

2. Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян у відповідності з їх компетенцією, згідно Конституції України та Закону України „Про звернення громадян".

3. Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом громадян проводиться керівництвом згідно затвердженого графіку. Виїзні прийоми громадян за місцем їх роботи і проживання проводяться у зручний час для жителів згідно затвердженого графіку. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян, на підприємствах визначається та затверджується їх керівниками. Особисту відповідальність за організацію прийому і розгляду заяв і скарг громадян у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях несуть їх керівники.

Відповідно до Закону України „Про звернення громадян" кожний вид звернень: пропозиція, заява, скарга суттєво відрізняються одне від одного за своєю спрямованістю та юридичній характеристиці.

У процесі роботи із зверненнями громадян і при їх аналізі ця обставина має важливе значення. Різний і підхід до розгляду пропозицій, заяв, різні терміни розгляду, порядок виконання тощо.

5. У Законі України „Про звернення громадян” розкривається зміст понять „пропозиція", „заява", „скарга". Характеризуючи ці види звернень, слід відмітити, що якщо пропозиція (порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади) і заява (про надання житлової площі, переведення на іншу роботу тощо) як правило, не пов’язані з порушенням прав та інтересів громадян, які охороняються законом, то у скарзі завжди вказується на порушення прав або інтересів громадян, які охороняються законом.

6. У Законі України „Про звернення громадян" є терміни „ право громадян” і „законний інтерес”. Потрібно мати на увазі, що це різні категорії. Право ( на працю, охорону здоров’я тощо) при наявності певних умов має бути задоволеним, бо цим правом громадянин наділений державою у встановленому порядку. Законний інтерес захищається державою, але він не перетворений державою у право за економічними, технічними або іншими причинами (недостатній рівень виробництва, відсутність організаційних можливостей тощо) не завжди дозволяють повністю задовольнити заяви громадян.

При вирішенні звернення щодо задоволення законного інтересу залишається простір для розсуду посадової особи в процесі прийняття рішення, враховуються фактичні можливості, доцільність, сімейний і матеріальний стан громадянина, який звернувся та деякі інші чинники.

7. Слід мати на увазі, що не є скаргою, пропозицією, заявою ділові листи державних органів, громадських організацій або посадових осіб, обумовлені компетенцією. Реєстрація цієї кореспонденції ведеться окремо від реєстрації звернень громадян.

висловлюють думку колективу або групи громадян.

9. Якщо пропозиція, заява розглядаються саме тими державними органами і посадовими особами, які наділені відповідними повноваженням скарги повинні розглядатися органами або посадовими особами вищестоящими по відношенню до органів і осіб, дії яких оскаржуються.

У Законі України „Про звернення громадян" чітко підкреслено статтю 7 „Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії та рішення яких оскаржуються". Оскільки на практиці відомі факти порушення цієї норми, на її чітке виконання слід звернути особливу увагу.

10.Пропозиції, заяви, скарги з питань, вирішення яких не входить до повноважень даного органу, не пізніше як у п’ятиденнийтермін надсилаються за належністю, про що обов'язково повідомляється заявник.

11. Громадянин при розгляді заяви та скарги має право:

-         особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу брати участь у перевірці поданої скарги та заяви;

-         знайомитися з матеріалами перевірки;

-         подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

-         бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

-      користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

-         одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

-         висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень ( стаття 18 Закону України „Про звернення громадян").

12. Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України „Про звернення громадян" встановлені такі терміни: не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;

в інших випадках - невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті;

у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, терміни вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати сорока п’ятиднів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого. Законом України „Про звернення громадян".

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

13 .Пропозиції, заяви і скарги, що надходять з редакцій газет, журналів, телебачення, радіо та інших засобів масової інформації, а також виступи і опубліковані у пресі матеріали, пов’язані з пропозиціями, заявами, скаргами розглядаються державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями в порядку і в терміни, передбачені Законом України „Про звернення громадян".

14.Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов"язані:

-   об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви та скарги;

-   на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

-   відміняти або змінювати оскаржувані рушення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

-   забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язкуіз заявою чи скаргою рішень;

-   письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви  чи скарги і суть прийнятого рішення;

         вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніше як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян  за місцем проживання громадянина;

-   у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою,  роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-   не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

-   особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв та скарг громадян, вживати заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи (стаття 19 Закону України „Про звернення громадян").

15.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст..17 Закону України „Про звернення громадян” та звернення осіб, визнаних судом недієздатними ( ст.8 Закону України „Про звернення громадян").

II. Порядок проходження заяв та скарг громадян.

1. При надходженні заяви чи скарги заявника необхідно присвоїти їй порядковий номер згідно        номенклатури  справ  управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкому   тощо

2. Уважно вичитується лист для визначення його короткого змісту.

3.Відповідно до інструкції з ведення діловодства заповняється контрольно-реєстраційна картка заявника, де визначається порушене питання по класифікатору ведення справ

4. Після   цього  звернення   направляється   на  розгляд   керівництву,   де пишеться доручення для розгляду та вказується, в обов'язковому порядку, повідомити заявника. Якщо звернення потребує контролю, то вказується : повідомити райдержадміністрацію, управління тощо. Якщо звернення може

бути вирішеним без контролю, то воно залишається у виконавця для надання відповіді автору звернення.

5. Після повернення від керівництва готується розсилка даного звернення виконавцям та заявнику згідно з відповідними формами (форма 2 – повідомлення звичайного контролю).

6. Якщо звернення надійшло із вищестоящих інстанцій і взята там на контроль, то надсилається форма 2-6 ( для повідомлення  вищестоящого органу).

7. У вказаний термін  від виконавця  надходить  відповідь заявнику і керівництву органу, де керівництвом готувалося доручення.

 8. Даний документ подається на ознайомлення керівництву, де пишеться резолюція:  „До  справи"  -  якщо  питання  вирішено  або  „На додатковий  контроль" - якщо питання залишається у стадії вирішення або можливо його додатково вирішити. Для розсилки оформляється форма 9- додатковий контроль.