Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

 Регламент виконавчого комітету

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням виконавчого комітету

Котовської міської ради

від 25.02.2016 р. № 46.

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Котовської міської ради VІІ скликання

Регламент виконавчого комітету Котовської міської ради (далі - Регламент) - правовий акт, норми якого покликані регулювати процедуру здійснення виконавчим комітетом Котовської міської ради (далі - виконкомом) своєї компетенції шляхом установлення внутрішньої організаційної структури і порядку роботи, як виконавчого органу міської ради.

Регламент регулює планування роботи виконкому, порядок підготовки і винесення питань на розгляд, проведення засідань, функціонування системи контролю за виконанням рішень виконкому.

Регламент визначає порядок організації діловодства, прийому громадян та розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, проведення нарад і семінарів, інших заходів, а також порядок діяльності апарату виконкому, забезпечення його діяльності, підвищення правової культури працівників виконавчих органів.

 

Розділ 1.

1.1. Діяльність виконкому та його компетенція визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами.

Розділ 2.

2.1. Виконком згідно ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є виконавчим органом міської ради.

2.2. Виконком - юридична особа. Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним Котовській міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

2.3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку та кутовий штамп, рахунок в установах банківської системи України.

2.4. Виконавчий комітет не менше одного разу на рік звітує перед міською радою та постійно інформує населення міста про роботу через місцеві засоби масової інформації та/чи офіційний сайт.

 

Розділ 3.

Порядок утворення виконкому.

3.1. Виконавчий комітет міської ради утворюється за рішенням Котовської міської ради на строк її повноважень у складі міського голови, першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

3.2. Кількісний склад виконкому визначається радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією міського голови.

3.3. Після закінчення повноважень ради, її виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3.4. Порядок утворення виконкому визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і проводиться у відповідності до регламенту міської ради.

 

 

Розділ 4.

Функції та повноваження міськвиконкому.

4.1. Виконавчий комітет міської ради вирішує всі питання, які віднесені до його відома Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” іншими законами та нормативними актами, за виключенням тих, які згідно діючого законодавства вирішуються лише на пленарних засіданнях сесій ради.

4.2. Виконавчий комітет міської ради:

1) попередньо розглядає проекти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

4) ураховує при розробці планів економічного та соціального розвитку і бюджету міста накази виборців;

5) укладає договори на виконання робіт та послуг з підприємствами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

6) сприяє діяльності виборчим комісіям при підготовці та проведенні виборів, референдумів;

7) утворює у межах своєї компетенції колегіальні органи (комісії, робочі групи, координаційні ради тощо), визначає їх повноваження, координує їх діяльність та керує їх роботою.

4.3. Виконавчий комітет міської ради здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через відділи та управління ради, залучає органи самоорганізації населення.

Розділ 5.

Організація роботи виконкому.

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а у разі його відсутності — першим заступником з питань діяльності виконавчих органів ради у міру необхідності чи визначеним міським головою заступником, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо у них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу голови постійних комісій міської ради, депутати міської ради, а також представники трудових колективів, громадських організацій, представники засобів масової інформації.

5.4. У засіданні виконавчого комітету приймають участь начальники відділів та управлінь, інших виконавчих органів міської ради за визначенням міського голови.

5.5. Засіданні виконкому проводяться у кабінеті міського голови, за винятком виїзних засідань.

Розділ 6.

Правові акти виконкому.

6.1. Виконавчий комітет міської ради у межах своїх повноважень приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

6.3. Рішення виконавчого комітету вступають у силу з моменту їх прийняття, якщо не установлено інший термін введення цих рішень у дію.

6.4. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

6.5. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих, органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

6.6. Прийняті рішення оприлюднюються на офіційному сайті протягом п’яти днів з дня прийняття. Прийняте рішення виконавчого комітету з актуальних питань соціального та економічного розвитку міста оприлюднюються через засоби масової інформації.

Огляд та представлення рішень виконкому в засобах масової інформації здійснює один з заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за дорученням міського голови за розподілом обов’язків.

6.7. У разі, коли розроблення проекту рішення виконкому доручено кільком структурним підрозділам чи посадовим особам, виконавець, зазначений першим, є головним розробником. Проект рішення вноситься на розгляд виконкому головним розробником після погодження проекту рішення з усіма визначеними заінтересованими органами та організаціями.

6.8. До проекту рішення додається пояснювальна записка, що містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо).

6.9. У разі внесення проекту рішення з розбіжностями, до нього додається протокол розбіжностей, в якому повинна міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований заінтересованим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній участь.

 

Розділ 7.

Розподіл обов’язків між керівним складом виконкому.

7.1. Розподіл обов’язків між керівним складом виконкому встановлюється розпорядженням міського голови.

7.2. Перший заступник, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно розподілу посадових обов’язків):

7.2.1. Здійснюють керівництво підконтрольними відділами та управліннями міської ради, комунальними службами міста.

7.2.2. Організовують виконання та контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, актів вищестоящих органів державної влади.

7.2.3. Очолюють комісії з підготовки проектів рішень, які виносяться на засідання виконавчого комітету.

7.2.4. Здійснює керівництво колегіальними органами, створеними при виконкомі.

7.2.5. Проводять прийом громадян згідно затвердженого графіка.

7.2.6. Виконують інші доручення, покладені на них виконкомом та міським головою.

7.3. Начальник управління  забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради:

7.3.1. Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду виконавчим комітетом міської ради, здійснює контроль за своєчасним доведенням до відома підприємств, організації, громадських об’єднань, трудових колективів і громадян рішень виконавчого комітету.

7.3.2. Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності.

7.3.3. Проводить прийом громадян згідно установленого графіка.

7.3.4. Виконує інші доручення та обов’язки, покладені на нього виконкомом міської ради.

7.4. У випадку відсутності першого заступника, заступників міського голови, їх обов’язки за розпорядженням міського голови виконує один з заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Розділ 8.

Планування роботи виконавчого комітету.

8.1. План роботи виконкому складаються на календарний рік, кожний квартал року і затверджуються на засіданні виконавчого комітету.

8.2. Для підготовки проектів плану роботи виконавчого комітету, відділи та управління міської ради надають пропозиції міському голові, його заступникам у відповідності з розподілом їх обов’язків.

8.3. Розглянуті міським головою, його заступниками пропозиції узагальнюються управлінням забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради. Розроблені плани надаються для попереднього ознайомлення міському голові, його заступникам,  доопрацьовуються з урахуванням зауважень і виносяться на розгляд виконкому.

8.4. Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради до першого числа місяця, передуючому слідуючому кварталу, року, узагальнює зауваження міського голови, пропозиції його заступників по плану роботи і до п’ятнадцятого числа місяця, передуючому слідуючому кварталу, року, надає його на попередній розгляд.

8.5. Контроль за виконанням планів роботи виконкому здійснюється міським головою, його заступниками, начальником управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради згідно розподілу обов’язків.

8.6. У випадку, коли заходи, передбачені планами, з об'єктивних причин не можуть бути виконаними, то заступники міського голови чи начальник управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, які координують ці питання, заздалегідь інформують про це виконком. Пропозиції про зміни у планах вносяться на розгляд виконкому начальником управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

8.7. По закінченні місяця, начальник управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради доповідає міському голові про хід виконання плану, а по закінченню кварталу та року готує звіт про стан виконання заходів, передбачених планом роботи виконавчого комітету.

8.8. Загальний контроль за виконанням плану роботи виконкому покладається на начальника управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, яка при затверджені плану, інформує виконком про виконання плану роботи за минулий період.

8.9. Відділи та управління міської ради, з урахуванням загального плану роботи виконкому, розробляють власні організаційні заходи на квартал, рік.

8.10. План роботи виконкому направляється першому заступнику, заступникам міського голови, секретарю міської ради.

Розділ 9.

Порядок підготовки і проведення засідань виконкому міської ради.

9.1. Засідання виконкому є основною організаційно-правовою формою його діяльності, яка забезпечує колективне обмірковування поставлених перед ним задач та прийняття рішень з їх виконання.

9.2. Скликання і проведення засідань виконкому здійснюється міським головою, а в разі його відсутності – першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради чи визначеним міським головою одним із його заступників.

9.3. Інформація про скликання засідання виконкому готується за дорученням міського голови управлінням забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та направляється керівництву, членам виконкому, іншим зацікавленим відділам, управлінням ради, підприємствам та організаціям.

9.4. Проект порядку денного включає: питання з плану роботи виконкому на квартал; питання, включення яких у порядок денний, визнане необхідністю; поточні питання.

9.5. Відповідальність за підготовку матеріалів на засідання виконкому покладається на першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників відділів та управлінь ради.

9.6. Підготовка засідань виконкому здійснюється управлінням забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради під керівництвом міського голови.

9.7. У підготовці питань на засідання виконкому можуть приймати участь голови постійних комісій міської ради, депутати, відповідні спеціалісти.

9.8. Підготовка обговорюваних питань на засідання виконкому базується на всебічному аналізі і перевірці фактичного стану справ на місцях. З цією метою можуть створюватися комісії з підготовки питань на засідання виконкому, керівництво якими покладається на першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради справами згідно розподілу обов’язків.

9.9. Матеріали, подані на засідання виконкому, повинні бути кваліфіковано підготовленими. Проект рішення містить: констатуючу частину - короткий об'єктивний аналіз стану справ з обговорюваного питання; постановляючу (ухвалюючу) частину - вносяться конкретні пропозиції по усуненню недоліків і удосконаленню роботи із зазначенням виконавців і реальних термінів реалізації. Проект рішення має займати не більш 2-3 аркушів. До проектів рішень з планових питань додаються довідки про стан справ з обговорюваного питання за підписом заступника міського голови за розподілом обов’язків. Об’єм довідки – 3-4 аркуша.

9.10. Проекти рішень, довідки та інші матеріали візуються начальниками відділів та управлінь ради, які їх готували, начальником управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками зацікавлених підприємств та організацій, міським головою, а з питань, які потребують виділення коштів з бюджету – начальником фінансового управління міської ради. Не пізніше, ніж за 2 дні до засідання виконкому матеріали у 16 екземплярах на паперових носіях разом із завізованим екземпляром та екземпляром на електронному носії здаються до відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради міської ради. Відмови від візування і зауваження до проектів рішень направляються у письмовій формі.

9.11. Матеріали на засідання виконкому, підготовлені з порушеннями установленого терміну, приймаються при наявності пояснювальної записки про причини порушення установленого терміну порядку підготовки матеріалів на засідання виконкому від начальника відділу чи управління, який відповідав за підготовку зазначених матеріалів.

9.12. Проект рішення має містити інформацію про виконавця, його службовий номер телефону, дату створення проекту та розрахунок розсилки рішення.

9.13. Начальники відділів та управлінь ради, які готують питання на засідання виконкому забезпечують прибуття доповідачів і співдоповідачів, а також запрошених із зазначенням часу їх прибуття на засідання і знайомлять їх з проектами рішень та довідками.

9.14. Порядок денний засідання виконкому та порядок роботи затверджується виконкомом на початку засідання.

9.15. У процесі обговорення питань на засіданні виконкому, міський голова, перший заступник, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар міської ради, члени виконкому мають право: вносити пропозиції у порядок денний і порядок роботи виконкому; вимагати від доповідачів пояснень по питанням, які розглядаються; приймати участь в обговорюванні питань; вносити пропозиції про зміни і доповнення в проекти рішень чи направляти їх на доопрацювання; вносити пропозиції про перенесення строку обговорення питання.

9.16. Рішення, прийняті виконкомом з доповненнями та зауваженнями до поданого проекту, доробляються відповідним заступником міського голови, узгоджуються з міським головою і не пізніше як на 2-й день після засідання, передаються у відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

9.17. Доопрацьовані рішення не пізніше, чим через 5 днів після засідання виконкому, передаються на підпис міському голові.

9.18. Відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради забезпечує розсилку прийнятих рішень за розрахунком розсилкою в термін до 7 днів після засідання виконкому.

9.19. На кожному засіданні виконкому ведеться протокол встановленої форми. Протокол виконкому веде відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, підписується міським головою (у випадку його відсутності - першим заступником міського голови чи іншим заступником міського голови, який вів засідання виконкому).

9.20. Протокол засідання виконкому формується в термін до 5 днів після засідання виконкому в одному екземплярі і зберігається у відділі діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради протягом 5 років, після чого передається до міського архіву.

9.21. Копії протоколів можуть направлятися в інші організації за дорученням міського голови.

9.22. Начальник відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради забезпечує зберігання протоколів засідань виконкому та забезпечує доступ до них іншим особам, яким це право надано у встановленому порядку.

9.23. Оригінали проектів рішень зберігаються у відділі відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради протягом 5 років, після чого передається до міського архіву.

 

Розділ 10.

Контрольна робота.

10.1. У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет здійснює контроль за виконанням своїх рішень, правових актів вищестоящих органів державної влади, координує діяльність підприємств комунальної власності, та в сферах визначених чинним законодавством.

10.2. Контроль за виконанням рішень виконкому, вищестоящих органів державної влади, а також за діяльністю відділів та управлінь міської ради здійснюється міським головою, його заступниками згідно розподілу обов’язків.

Перший заступник, заступники міського голови визначають конкретних осіб, які здійснюють контроль за ходом виконання рішень і терміни надання звітів про їх виконання, затверджують плани організаційних заходів щодо виконання рішень, реалізація яких передбачає довгий період.

10.3. Основними завданнями при контролюванні виконання рішень виконкому є: постійний контроль за дотриманням термінів виконання, передбачених у рішенні заходів; періодичне проведення на місцях перевірок стану організації виконання рішень і інформування про це міського голову; аналіз інформації про хід реалізації рішень і підготовку заходів по їх виконанню; підготовка матеріалів про стан виконання рішень для розгляду їх у порядку контролю на нарадах у заступників міського голови відповідно до плану роботи або за дорученням міського голови; надання практичної допомоги виконавцям у виконанні запланованих заходів; підготовка матеріалів для зняття рішень з контролю.

10.4. Роботу з організації обліку рішень виконкому, взятих на контроль, здійснює управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради згідно окремої методи.

10.5. Рішення виконкому знімаються з контролю на засіданні виконкому його рішенням на основі узагальненої інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

Після зняття рішення виконкому з контролю, всі матеріали здаються у відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

10.6. Технічний контроль з виконання контрольних документів, які надійшли до виконкому, здійснюється відділом діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради за окремою методою.

10.7. Розпорядчі документи вищестоящих органів влади повинні виконуватися упродовж календарного місяця або у терміни, визначені у самих документах чи керівництвом виконкому. Зазначені документи знімаються з контролю міським головою.

10.8. Оперативний контроль за дотриманням виконавцями зазначених строків виконання контрольних документів здійснює відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

10.9. Щоквартальний моніторинг роботи з контрольними документами здійснює відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, який до 1-го числа другого у кварталі місяця надає керівництву виконкому доповідну записку про дотримання виконавцями встановлених строків їх виконання.

10.10. По кожному випадку порушень дотримання строкового режиму виконання документів та підготовки рішень, розпоряджень, довідок, відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради доповідає міському голові, його заступникам та начальнику управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, для прийняття необхідних заходів.

 

Розділ 11.

Взаємодія виконкому з міською радою, її постійними комісіями, базуються на нормах Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також даного регламенту, виходячи з принципу розподілу функцій між органами влади.

 

Розділ 12.

Проведення семінарів та нарад у виконкомі.

12.1. Семінари з керівництвом відділів, управлінь та інших виконавчих органів проводяться у відповідності до планів навчання, який розробляється виконкомом.

12.2. Наради, семінари, інші масові заходи проводяться лише після узгодження з міським головою.

12.3. Відділи та управління, які готують заходи, не пізніше п’яти днів до їх проведення зобов’язані узгодити з міським головою, його заступниками згідно розподілу обов'язків, план проведення, місце, час, кількісний склад учасників, кількість і характер питань, які виносяться на розгляд.

12.4. На нарадах і семінарах ведеться протокол, який зберігається у його організаторів.

 

Розділ 13.

Організація прийому громадян у виконкомі.

13.1. Прийом громадян здійснюється міським головою, його заступниками відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням міського голови.

13.2. Попередня співбесіда з громадянами та запис на прийом міського голови проводиться працівником відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради за участю представника юридичного відділу.

13.3. В особистому прийому міського голови приймають участь: депутати міської ради за затвердженим графіком, керівники житлово-комунальних служб.

13.4. Контроль за виконанням вказівок, які були дані під час прийому здійснюється:

 - у міського голови – відділом діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради;

 - у заступників міського голови -  особисто заступниками міського голови.

І3.5. Виконком здійснює розгляд письмових та усних звернень громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та інструкції з діловодства.

13.6. Прийом та реєстрація листів, контроль за строком розгляду листів у виконкомі, загальний контроль за своєчасним розглядом заяв громадян здійснює відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

13.7. Заяви громадян, які надійшли до виконкому розглядаються у строк до одного місяця з моменту їх надходження, а ті заяви які не потребують довгої перевірки - відразу, але не пізніше 15 днів з часу надходження.

13.8. Відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради щотижня на апаратних нарадах міського голови доповідає про стан роботи із зверненнями громадян, проводить їх щотижневий моніторинг.

 

Розділ 14.

Організація діловодства у виконкомі.

І4.1. Службові документи, які надходять до виконкому, приймаються відділом діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, реєструються і передаються на розгляд міського голови у день їх отримання.

14.2. Службові документи виконуються упродовж терміну, вказаного в резолюції керівництва виконкому. Строк виконання вичислюється з дня надходження документа.

14.3. Контроль за виконанням службових документів покладається на заступників міського голови відповідно до розподілу обов'язків, а також керівників відділів та управлінь міської ради.

14.4. Безпосередній контроль за своєчасним і якісним виконанням документів здійснюється відповідальними працівниками відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

14.5. Оперативний контроль за строками виконання документів доручається начальнику відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

14.6. Службові документи знімаються з контролю міським головою, його заступниками відповідно розподілу обов'язків.

14.7. Службові документи від виконкому, які направляють у вищестоящі органи влади, на ім’я голів обласної ради та обласної державної адміністрації підписуються виключно міським головою, а у його відсутність - його першим заступником; за дорученням міського голови інші службові документи підписуються заступниками міського голови чи секретарем ради.

 

Розділ 15.

Відділи та управління міської ради.

15.1. Міська рада у межах затвердженої нею структури і штатів створює відділи та управління для здійснення повноважень, що належать до виконавчих органів міської ради.

15.2. Відділи та управління є підзвітними та підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

15.3.Керівників відділів та управлінь призначає на посаду та звільняє з посади міський голова одноособово.

15.4. Положення про відділи та управління затверджуються міською радою.

 

 

Розділ 16

Набір, друк та розмноження документів.

16.1. Набір, друк та розмноження документів здійснюється засобами комп’ютерної та оргтехніки у відділах та управліннях міської ради, комунальних підприємствах, інших організаціях та підприємствах.

16.2. Відділ діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради набирає, друкує та розмножує документи, прийняті у роботу виключно від першого заступника міського голови, заступників міського голови, начальника свого управління, секретаря міської ради.

Рукописні варіанти чи проекти документів, які здаються в роботу відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, повинні бути розбірливими, з повним вказанням адресату, розрахунком розсилкою, завізовані міським головою.

16.3. Друкарські роботи виконуються за трьома категоріями: невідкладні, термінові та планові. Невідкладні та термінові роботи виконуються при наявності відповідної візи керівництва виконкому: невідкладні - у строк до 3-х годин; термінові - упродовж дня; планові - упродовж двох днів. Документи, які виконані о 17 годині, реєструються датою слідуючого дня.

 

Розділ 17

Порядок оприлюднення проектів рішень та прийнятих рішень виконкому.

17.1. Начальники відділів та управлінь ради, інші відповідальні особи, які готують проекти рішень на засідання виконкому, є розпорядниками цих проектів до моменту, коли проекти рішень виконкому здаються до відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради згідно п.9.10 Регламенту, та забезпечують їх оприлюднення через відділ з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні виконкому з метою прийняття.

17.2. В процесі проходження проектами рішень виконкому експертизи відповідно до п.9.10 Регламенту начальники відділів та управлінь ради, інші відповідальні особи, які готують питання на засідання виконкому, і є розпорядниками цих проектів рішень, у разі необхідності забезпечують виправлення неточностей, помилок, допущених в оприлюднених проектах рішень, визначення в них змін та (або) доповнень, в тому числі, врахованих пропозицій та (або) зауважень представників громади міста, через відділ з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради.

17.3. Для оприлюднення до відділу з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради надається підготовлений проект рішення у двох екземплярах на паперовому носії підписаного виконавцем та відповідним заступником міського голови і його електронна версія, чи проект рішення на паперовому носії з виправленими неточностями, помилками, допущеними в ньому, визначеними змінами та (або) доповненнями, в тому числі, врахованими пропозиціями та (або) зауваженнями і його електронна версія.

17.4. Відділ з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради забезпечує оприлюднення на офіційному сайті наданих проектів рішень протягом одного робочого дня. Проекти рішень надані до вказаного відділу після 16.00 годин оприлюднюються наступного робочого дня.

17.5. Проект рішення не оприлюднюється, а також не включаються в перелік питань на розгляд виконкому при порушенні вимог встановлених п.17.1-17.3 Регламенту.

17.6. Виконком є розпорядником проектів рішень наданих до відділу діловодства та контролю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради відповідно до п.9.10 Регламенту.

17.7. При оприлюдненні проектів рішень та рішень виконкому їх розпорядники забезпечують захист конфіденційної інформації, персональних даних, інформації про особу, які знаходяться в проектах рішень та рішеннях виконкому.

17.8. Рішення виконкому оприлюднюються відділом з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради не пізніше п’яти днів з дня їх затвердження.

17.9. Пропозиції та (або) зауваження представників громади міста до оприлюднених проектів рішень виконкому надаються безпосередньо начальникам відділів та управлінь ради, іншим відповідальним особам, які їх підготували.

 

Розділ 18

Висвітлення діяльності виконавчого комітету

18.1. Для висвітлення власної діяльності виконавчий комітет запрошує на свої відкриті заходи, засідання представників Котовських міських, регіональних, республіканських ЗМІ, Інтернет-ресурсів.

18.2. Публічна інформація, яка розглядається, приймається чи утворюється під час відкритих заходів, засідань виконкому надається в порядку встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації», поширюється через офіційний сайт, ЗМІ, Інтернет-ресурси або в інший прийнятний спосіб.

18.3. Відділом з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради хід та результати засідання виконкому доводяться до територіальної громади.

Інформація про інші відкриті заходи, які проводить виконком, доводиться до відома громади міста через ЗМІ, офіційний сайт відповідальними за їх організацію відділами, управліннями міської ради, посадовими особами.

 

Розділ 19

Порядок участі представників ЗМІ у засіданнях виконкому.

19.1. Виконком забезпечує виконання Закону України «Про інформацію» щодо безперешкодної участі представників ЗМІ у відкритих заходах виконкому.

19.2. Реєстрація бажаючих прийняти участь у засіданнях виконавчого комітету представників ЗМІ здійснюється відділом з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради. Реєстрація розпочинається за 30 хвилин та закінчується за 5 хвилин до початку засідання виконкому.