Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Положення про фінансове управління міської ради

Викачати та переглянути

 

 

У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОТОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету Котовської міської ради від 23.12.2010р.

№ 375 «Про затвердження положень про відділи

та управління міської ради»

 

Відповідно до рішення міської ради №3-У1 від 08.12.2010р. «Про створення відділів та управлінь міської ради», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Котовської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1.        п.п.1.14. п.1. рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 23.12.2010р. № 375 «Про затвердження положень про відділи та управління міської ради» викласти в новій редакції. (додається).

 

2.        Контроль за виконанням рішення покласти на тимчасово виконуючу обов’язки керуючої справами міськвиконкому ЧУПРИНУ О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                     А.П.ІВАНОВ

 

26.03.2015 р.

      № 78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

рішенням Виконавчого комітету

від 26.03.2015 р. № 78.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  фінансове  управління

 

 

1.       Фінансове управління Котовської міської ради (далі - управління) є
виконавчим органом місцевого самоврядування який утворюється міською радою і
є її підзвітним та підконтрольним і підпорядкованим виконавчому комітету міської
ради, міському голові.

2.         Основною метою діяльності управління є проведення державної політики,  спрямованої на стабілізацію економіки і забезпечення незалежності України.

3.         Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами, указами і розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради і міськвиконкому, розпорядженнями міського голови, наказами, інструкціями і вказівками Міністерства фінансів України і департаменту фінансів облдержадміністрації.

4.         Основними завданнями фінансового управління є:

-      реалізація основних напрямків державної, регіональної і місцевої фінансової політики;

-    складання проекту бюджету міста та забезпечення його виконання;

-    концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансове забезпечення регіональних гарантій щодо соціального захисту населення та створення регіональних фінансових резервів;

-    розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої бюджетної політики, спрямованої на створення надійних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і
регулювання фінансового ринку;

-    удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного  планування    та    фінансування   витрат    шляхом    широкого    використання довготермінових фінансових норм і нормативів.

5.     Управління відповідно до покладених на нього завдань:

-     реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів; отримує від усіх суб'єктів .підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, необхідну для складання і виконання бюджету;

-       організує роботу, пов'язану із складанням проекту міського бюджету у терміни визначені бюджетним кодексом України;

-       складає проект міського бюджету і подає на розгляд Котовській міській раді в відповідності до вимог Бюджетного кодексу України та іншим нормативним документам;

- здійснює фінансування підприємств, установ та організацій місцевого господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні міської ради, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони природного середовища та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

-    здійснює контроль за дотриманням УДК у Котовському районі правил касового виконання міського бюджету;

-     разом з виконавчим комітетом забезпечує надходження доходів до бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

 

-     забезпечує захист фінансових інтересів міста та фінансових прав підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

-       здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;

-       здійснює методичне керівництво роботою у галузі територіального фінансово - бюджетного планування;

- складає розпис доходів і видатків, згідно з Бюджетним кодексом України,
           -
забезпечує виконання міського бюджету, затвердженого міською радою, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки з обласним бюджетом;

- складає звіт про виконання міського бюджету, розробляє та вносить на  розгляд міської ради пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних фінансових умов для виробничо - господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;

- готує пропозиції з фінансових питань, пов'язаних із зміною форм державної власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької діяльності в різних галузях економіки міста;

-    розробляє пропозиції про економічне регулювання підприємницької діяльності;

-    аналізує вплив на фінансовий стан галузей народного господарства та бюджет, процесів, пов'язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, готує відповідні пропозиції;

-    бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання, аналізує витрати на утримання органів місцевого самоврядування готує пропозиції про їх оптимізацію;

-    розробляє пропозиції про вдосконалення оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;

-    проводить роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях, які перебувають у сфері впливу управління;

-      бере участь у роботі комісій з приватизації майна, що перебуває у комунальній власності міста;

-      здійснює взаємодію з державною податковою адміністрацією, з питань формування та виконання доходної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, вдосконалення податкового законодавства;

-      забезпечує облік доходів та видатків міського бюджету, затверджених рішенням міської ради "Про бюджет м. Котовська" на відповідний рік; подання зведеної звітності про виконання міського бюджету до Головного фінансового управління облдержадміністрації; проводить роботу по впровадженню єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах міста;

-      спільно з контрольно-ревізійним управлінням міста здійснює перевірки щодо цільового використання коштів місцевих бюджетів, а також розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення контролю за використанням коштів міського бюджету;

-    здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством

6.     Фінансове управління має право:

-    одержувати від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, матеріали для складання проекту міського бюджету, розробки бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням міського бюджету;

-    обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з міського бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше одержаних коштів та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це керівників відповідних управлінь та установ, у межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавством;

 

 

-    брати  у випадку виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджету міста позички, які повинні бути погашені в установлені строки, у межах поточного бюджетного року;

7.      Фінансове управління поряд з правами, зазначеними у пункті 6 цього Положення має також інші права, передбачені чинним законодавством:

7.1.                 При виконанні покладених на нього функцій управління взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

7.2.                 У випадку необхідності управління видає, разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

8.   Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

8.1.  Начальник фінансового управління має заступника, який є начальником бюджетного відділу.

8.2.  Працівники фінансового управління призначається на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника фінансового управління.

8.3.  Начальник фінансового управління:

-  здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;  

- розподіляє обов'язки між начальниками відділів управління;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує ї контролює їх виконання;

-       в установленому порядку здійснює розпорядження майном управління;

-    укладає договори , угоди ,у тому числі кредитні;

-          бере участь у формуванні резерву кадрів;

-          відкриває рахунки в банках.

8.4. Накази начальника управління, у разі порушення прав громадян, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

9.Фінансове управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

10. Фінансове управління є юридичного особою,  реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та з своїм найменуванням.

11. Юридична адреса управління: 66300, м. Котовськ, вулиця Калініна, 5.