Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Про фінансове управління міської ради

 

 

Фінансове управління Подільської міської ради має три відділи:
– бюджетний відділ, який очолює заступник начальника управління – начальник відділу Назаренко Ольга Олексіївна;

 – відділ доходів, який очолює – начальник відділу  Устінова Олена Валеріївна;

– відділ бухгалтерського обліку та звітності, який очолює - головний бухгалтер  Карлашевич Андрій Іванович;

Начальник фінансового управління КМР

 

Бюджетний відділ

 

Відділ доходів

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Фінансове управління Подільської міської ради (далі Фінансове управління)   є виконавчим органом Котовської міської ради, підзвітне та підконтрольне  Подільській міській раді, підпорядковане  виконавчому комітету Подільської міської ради,  міському голові. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України, розпорядчими документами Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями Подільської міської ради та її виконавчого комітету, прийнятими в межах їх компетенції, та   Положенням  про Фінансове управління Подільської міської ради.

Фінансове управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та його власною назвою, штамп, рахунки в Управлінні Державного казначейства у Котовському районі,  інші атрибути, необхідні юридичній особі, фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Джерелом формування коштів  є:

-  кошти міського бюджету;

- інші кошти, що передаються Управлінню відповідно до чинного законодавства України.

 Майно Фінансового управління є комунальною власністю і  належить йому на праві  оперативного управління.

  Метою діяльності Фінансового управління є: забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста, здійснення загальної організації та управління щодо виконання міського бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконавчому комітету міської ради та на затвердження міській раді, підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат,  здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів. При виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади,  постійними депутатськими комісіями міської ради, управліннями та відділами Котовської міської ради, підприємствами, установами, організаціях незалежно від форм власності. 

Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні власні та делеговані  повноваження:

а) власні повноваження:

- складає проект міського бюджету;

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

-визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту головних розпорядників бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд  виконавчому комітету міської ради та міській раді;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету;

- організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами міської ради, виконавчими органами міської ради матеріалів  для підготовки  проекту міського бюджету;

-подає проект міського бюджету на розгляд  виконавчому комітету міської ради та на затвердження  міській раді;

- забезпечує виконання бюджету;

- здійснює в установленому  порядку організацію та управління виконання  міського бюджету, здійснює управління коштами міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та  здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність  розпису  міського бюджету  встановленим бюджетним призначенням;

- здійснює в процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить щоденний аналіз доходів до міського бюджету;

- організовує виконання міського бюджету. Разом із іншими  структурними підрозділами міської ради, державною податковою інспекцією, управлінням Державного казначейства вживає заходи по забезпеченню надходжень доходів до міського бюджету та контролює ефективне витрачання бюджетних коштів;

- проводить  на базі статистичної і фінансової звітності  прогнозних розрахунків аналіз економічного  і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, тенденції і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- певіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

- організовує та здійснює фінансовий контроль: проводить перевірки діяльності установ , що фінансуються з міського бюджету, щодо цільового використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; проводить перевірки використання бюджетних коштів установами та підприємствами недержавної форми власності  на виконання окремих заходів;

- здійснює в установленому порядку фінансування видатків з міського бюджету; відкриває рахунки міського бюджету в органах Держказначейства та банківських установах;

- складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції, щодо внесення змін до розпису у межах річних призначень та здійснює  у встановленому порядку взаємні  розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

- здійснює  фінансування підприємств, установ та організацій міської ради, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

- щомісячно подає  письмові звіти про хід і результати виконання бюджету міста виконавчому комітету міської ради та Головному фінансовому управлінню;

- розглядає баланси, звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані Управлінням Державного казначейства у Подільському районі;

- проводить разом з державною податковою інспекцією аналіз стану надходження доходів до міського бюджету. За висновками державної податкової інспекції розглядає і погоджує повернення зайво, або помилково сплачених платежів міського бюджету;

- Проводить в складі комісій створених виконавчим комітетом Подільської міської ради та депутатських комісіях, перевірку та аналіз надходжень доходів до міського бюджету та вжиті заходи та обсяги скорочення податкового боргу по місту Подільськ.

- готує і подає на розгляд виконавчому комітету міської ради офіційні висновки про  перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду   міського бюджету для прийняття діючих заходів по наповненню бюджету та рішення про внесення змін до міського бюджету;

- здійснює контроль за використанням коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та коштів населення, залучених на договірних засадах до спеціального фонду міського бюджету, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і  утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

- об’єднує  на договірних засадах кошти міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

б). делеговані повноваження:

- розглядає у межах  своєї компетенції звернення громадян,  підприємств, установ і організацій;

- здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міського бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

- в установленому порядку одержує від інших структурних підрозділів міста, державної податкової інспекції, інших державних органів, підприємств, установ,  організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання міського бюджету та аналізу його виконання;

- в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняє бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживає заходів до розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

- залучає фахівців інших структурних підрозділів міста, установ та організацій, до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- ініціює, розглядає пропозиції про утворення цільових фондів, про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх  ставок у межах, визначених законом, подає на розгляд виконавчому комітету міської ради та  на затвердження міській раді;

- розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосуються повноважень управління, здійснює відстеження результативності регуляторних актів;

- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.