Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

                                                                                                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Подільської міської ради

від “29” листопада 2017 року  №374-VIІ

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економічного розвитку

Подільської міської ради

 

 

І. Загальні засади

1. Загальні положення

1.1. Управління економічного розвитку (далі Управління) є виконавчим органом Подільської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Подільської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов'язків.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Подільської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Подільської міської ради, розпорядженнями міського голови та Положенням про управління (далі – Положення).

 

2. Основні  завдання управління

2.1. Основними завданнями управління у межах повноважень є забезпечення реалізації на території міста:

-  державної політики у сфері економічного і соціального розвитку міста;

- державної зовнішньоекономічної, інвестиційної, інноваційної політики та міжнародної технічної допомоги;

- державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства, надання побутових та транспортних послуг;

-  державної цінової політики, здійснення державних закупівель;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-  державної політики з питань встановлення тарифів на житлово-комунальні та інші послуги.

3. Начальник управління

3.1. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов'язків, їм підконтрольний та підзвітний.

3.2. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов’язки між працівниками управління, контролює їх роботу, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи управління.

3.3. Розробляє положення про управління та функціональні обов’язки працівників управління.

3.4. Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до управління.

3.5. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток працівникам управління.

3.6. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

3.7. Представляє інтереси управління в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

3.8. На час відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління.

4.Компетенція управління

4.1. Управління відповідно до повноважень виконує такі завдання:

- аналізує стан, тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні  пріоритетів стратегій розвитку та готує пропозиції з цих питань;

- виконує роботи з прогнозування та підготовки програм з питань соціально-економічного розвитку міста, розвитку малого та середнього підприємництва;

- бере участь у розробленні проектів місцевих та регіональних програм, їх реалізації;

- розробляє та подає до облдержадміністрації пропозиції до проекту програм соціально-економічного, стратегічного розвитку області, підтримки малого та середнього підприємництва в області, забезпечує виконання завдань, визначених цими Програмами на території міста;

- вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету, відповідно до своєї компетенції;

- сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, залучає громадські організації підприємців під час планування соціально-економічного розвитку міста, підтримки підприємництва;

- аналізує стан і надає пропозиції щодо розвитку сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання побутових послуг;

- у межах покладених повноважень здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;

- забезпечує організаційну та консультаційну роботу стосовно захисту прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг, забезпечує діяльність оперативної групи з питань дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів;  

- здійснює видачу Погоджень на діяльність об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста;

- забезпечує діяльність адміністративної комісії виконавчого комітету Подільської міської ради;

- організовує роботу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та контролює дотримання перевізниками Закону України «Про автомобільний транспорт»», відповідно до вимог законодавства виконує функції робочого органу по проведенню конкурсу на визначення автомобільного перевізника;

- забезпечує роботу міського конкурсного комітету з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування;

- забезпечує роботу міської комісії з безпеки дорожнього руху;

- бере участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики, інвестиційної та інноваційної політики на території міста;

- приймає участь у розробці та реалізації заходів спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату у місті, розробляє інвестиційний паспорт міста;

- бере участь у межах компетенції щодо забезпечення реалізації державної цінової політики на соціально значущі види продуктів харчування та хліб, проводить моніторинг цін на основні продукти харчування;

- здійснює організацію та проведення процедур (надпорогових) закупівель виконавчого комітету згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”;

- забезпечує виконання законодавства з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності, організовує роботу комісії з питань реалізації державної регуляторної політики ;

- бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

- готує матеріали  у сфері розрахунку тарифів на  житлово-комунальні та інші  послуги;

- забезпечує разом з іншими структурними підрозділами вирішення питань приватизації та оренди комунального майна;

- організовує разом з іншими структурними підрозділами участь суб'єктів господарювання, установ та організацій міста у бізнес форумах, семінарах, нарадах, “круглих столах”, конкурсах, презентаційних та виставково-ярмаркових заходах у межах своєї компетенції;

- бере участь у здійсненні заходів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у межах компетенції;

- розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та розпорядження міського голови в межах покладених повноважень;

- здійснює надання своєчасної та якісної звітності, інформації в межах покладених обов’язків до підрозділів облдержадміністрації;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- забезпечує виконання вимог законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- виконує інші завдання та функції, покладені на управління.

 

5. Права управління

5.1. Управління має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), суб'єктів підприємницької діяльності для розгляду питань, що належать до компетенції управління;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

- проводити в установленому порядку бізнес форуми, семінари, наради, “круглі столи”, конкурси, презентаційні та виставково-ярмаркові заходи з питань, що належать до компетенції управління;

- вносити пропозиції з питань удосконалення роботи управління;

- здійснювати контроль, проводити перевірки, аналітичну роботу з питань, що належить до його компетенції.

5.2. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, з підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності та об'єднаннями громадян.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів і видатків та штатний розпис затверджує міський голова.

6.2. Основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення працівників управління визначається Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб управлінням

7.1.Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки,  дотримуватись високої культури спілкування, шанобливо ставиться до громадян, керівників та співробітників.

7.2. Не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.3. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності управління здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку встановленим чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку встановленим чинним законодавством.