Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо порядку залучення, розрахунку розміру і   використання
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м.Котовськ , Одеської області

1. Порядок залучення, розрахунку розміру і   використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлено згідно рішення Котовської міської ради №195-VІ від 25.01.2012 р. «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Котовська» та рішення Котовської міської ради №87-VІ від 25.05.2011 р. «Про встановлення пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Котовська» відповідно ст. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м. Котовськ , зобов'язаний взяти участь   у створенні   і   розвитку   інженерно-транспортної   та соціальної інфраструктури населеного пункту.

 

3. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Котовська замовники у разі будівництва на земельній ділянці на території міста Котовська:

3.1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

3.2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3.3) будинків житлового фонду соціального   призначення   та доступного житла;

3.4) індивідуальних   (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих на відповідних земельних ділянках (присадибна земельна ділянка);

3.5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

3.6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

3.7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані   внаслідок   надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

3.8)об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

3.9)    об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

4. Рішенням Котовської міської ради звільняються від сплати коштів пайової участі замовники об’єктів будівництва, які одночасно з будівництвом об’єкта споруджують на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону чи кварталу м. Котовська – дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із Котовською міською радою в рамках планового забезпечення відповідної території (мікрорайону, кварталу) необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план міста, план зонування території, детальний план території).

5. Якщо технічними   умовами   передбачається   необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Котовська зменшується рішенням Котовської міської ради на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади міста.

     У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Котовська, Котовська міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.

6. Замовник будівництва, який набув право власності чи користування земельною ділянкою за результатами земельних торгів (аукціон) не звільняється від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Котовська.            

ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

1. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Котовська здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва на спеціальний рахунок Котовської міської ради „На створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Котовська”.

2. Перерахування коштів пайової участі здійснюється відповідно до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Котовська, укладеного не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

3.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі   до   прийняття   об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

 

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ.

 

1.Розмір пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури міста Котовська визначається у гривнях, шляхом розрахунку встановленого рішенням Котовської міської ради відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

3. Визначений розмір пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Котовська.

4. Котовській міській раді та виконавчому комітету міської ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої чинним законодавством.

5. Розрахунок розміру пайової участі здійснюється управлінням архітектури та земельних відносин Котовської міської ради та погоджується управлінням фінансів Котовської міської ради.

6. Контроль за виконанням фінансових зобов’язань замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Котовська покладається на управління архітектури та земельних відносин Котовської міської ради.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

1.Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, використовуються відповідно до рішень Котовської міської ради виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Котовська.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Котовська, міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

3. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Котовська вирішуються у судовому порядку.

 

    

ДОГОВІР

про пайову участь забудовників об’єкту містобудування

у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Котовськ

  

«    »       20     року                                 №_____                                     м. Котовськ

 

Котовська міська рада в особі міського голови Іванова А.П., що діє на підставі Закону                                                                  / прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи/

України «Про місцеве самоврядування в Україні», (надалі – Рада), з однієї сторони та ФОП

________________________________ , (надалі – Забудовник), паспорт серії _____________, виданий _________________________, зареєстрований за адресою: ______________________, разом пойменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього Договору є пайова участь Забудовника об’єкту містобудування в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Котовська при здійсненні Забудовником будівництва (реконструкції) _____________________________________________     за адресою ______________у м. Котовськ Одеської області.

 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Забудовник зобов’язується:

- надати Раді затверджену кошторисну документацію вартості будівництва (реконструкції) об’єкта _________________________________________за адресою вул. __________     у м. Котовськ Одеської області зокрема зведений кошторисний розрахунок, виконаний відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» з підписами та печаткою генерального проектувальника та Забудовника, або завірену в установленому порядку копію цього документу, який залишається в подальшому у Раді;

- перерахувати кошти пайової участі на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста в сумі 10% від загальної кошторисної вартості будівництва єдиним платежем (або з розстрочкою платежу в період з _______ по _______):

а) граничний термін сплати коштів пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію (якщо введення об’єкта в експлуатацію буде здійснюватись до 1 січня 2013 року);

б) граничний термін сплати коштів пайової участі   (для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію

- звернутися з клопотанням до Ради про внесення до цього Договору у випадку, якщо в ході будівництва внесені зміни до робочого проекту, які спричиняють зміни основних техніко-економічних показників та збільшення вартості будівництва;

- передати Раді право володіння, користування та розпорядження грошовими коштами, які перераховані до Цільового фонду, відповідно до цільового призначення та в порядку, передбаченого чинним законодавством. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади м. Котовська.

2.2. Рада зобов’язується:

- при отриманні від Забудовника звернення про укладання Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва, визначити розмір пайової участі Забудовника відповідно рішення Котовської міської ради №________від ____________;

- у разі необхідності, на прохання Забудовника розробити графік перерахування коштів до Цільового фонду на певний період:

а) не пізніше 1 місяця після здачі об’єкту в експлуатацію (якщо введення об’єкту в експлуатацію буде здійснюватись до 1 січня 2013 року

б) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року)

- видати Забудовнику (на його вимогу) довідку про надходження коштів до Цільового фонду при виконанні умов цього Договору.

- приймати рішення про надання дозволу Забудовнику на оформлення права власності на об’єкт будівництва тільки після сплати коштів пайової участі згідно даного Договору.

 

 

 

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Рада має право вимагати від Забудовника надання документів, зазначених у розділі 2 цього Договору.

3.2. Забудовник має право вимагати від Ради надання йому довідки, зазначеної у розділі 2 цього Договору.

3.3. Забудовник має право сплачувати кошти пайової участі частинами за графіком, про що зазначається в особливих умовах договору.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

4.1. Забудовник перераховує розмір пайової участі у грошовій формі на рахунок спеціального фонду бюджету м. Котовська 31513931700019 по коду бюджетної класифікації доходів 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади», МФО 828011, код 23214672, банк одержувача: ГУДК в Одеській області, код податку 50110000 з поміткою:

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

5.2. Всі спірні питання розглядаються у встановленому законом порядку.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Забудовником своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не припустима.

7.3. Цей Договір складено у трьох екземплярах (один – Замовнику, два – Раді), які мають однакову юридичну силу.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  

Рада                                                                         Забудовник

Котовська міська рада в особі міського                   ФОП   _____________________________________       

           (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,                                                 (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

голови Іванова Анатолія Павловича__                 _______________________________________

       паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),                                           паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

діючого на підставі Закону України «Про                ___________________________________________

         найменування юридичної особи, що діє на підставі                                   найменування юридичної особи, що діє на підставі

місцеве самоврядування в Україні та рі-_        

           (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

шення Котовської міської ради №87-VІ від 25.05.08 р.              

   відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Код ЄДРПОУ- 37984302__________________                

р/р 31512921700019, банк ГУДКС в Одеській                    

області, м.Одеса_______________________

МФО 828011

код платежу 24170000

Місце проживання фізичної особи,                             Місце проживання фізичної особи,

місцезнаходження юридичної особи                           місцезнаходження юридичної особи

66300 Одеська обл., м. Котовськ, ______                    _____________________________________________

           (індекс, область, район, місто, село, вулиця,                                                 (індекс, область, район, місто, село, вулиця,

пр-кт Котовського, 2_________________                   _____________________________________________

                       номер будинку та квартири)                                                                               номер будинку та квартири)

  1.      Тел.: ______________________

Ідентифікаційний номер: 04056960____                           Ідентифікаційний номер: ____________________                    

                                                              (юридичної особи)                                                                                          (фізичної особи)

                                                               Підписи сторін

 

      Міський   голова                                                    Забудовник

             ___________________________________           __________________________________

             М.П.   (за наявності печатки)                                   М.П.     (за наявності печатки)

 

Додаток до Договору про пайову участь

у розвитку інфраструктури м. Котовськ

 

Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Котовськ

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури

м. Котовськ від __________20___року №_____

 

       _______________20____року                                                                         м. Котовськ

Розрахунок розміру пайової участі ________________________________________________

                                                                                                              ( П.І.Б.   замовника )                                                                                              

у розвитку інфраструктури м. Котовськ проведено відповідно і на підставі рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від __________ № _______ на об’єкт будівництва (реконструкції) __________________________________________________________________________,

                                                 ( назва   об’єкта   будівництва )

що знаходиться за адресою м. Котовськ , вул. ______________________________________________,

     Розмір пайової участі визначено за формулою:       Пу = Кв х В%, тис.грн.;

     Пу – розмір пайової участі у тис.грн.;

       Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис.грн;

       В   - відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

                                  

________тис.грн.= _________тис.грн. х 10%

При розрахунку розміру пайової участі використано проектну – кошторисну документацію, яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

 

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Котовськ становить _________тис.грн.

       ___________________________________________________________________

                                                          п р о п и с о м

            

Підписи сторін:

 

 

 

 

   Міський   голова                                                             Забудовник

 

  1. __________________________________

М.П.   (за наявності печатки)                                         М.П.     (за наявності печатки)

«ПОГОДЖЕНО»                                                                     Виконавець

Начальник управління фінансів                                Начальник управління архітектури та

Котовськом міської ради                                            земельних відносин

  1. ________________________

(підпис)                                                                                                             (підпис)

М.П.                                                                                    М.П.