Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Нормативно-правові засади діяльності

відділу освіти Котовської міської ради

Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ освіти.

Відділ освіти   міської ради є структурним підрозділом міської ради, який утворюється міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки   Одеської державної обласної адміністрації.

Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами міської ради та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території міста , одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з директором департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

            Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти створено міський методичний кабінет , який діє відповідно до Статуту .

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Структура і штатний розпис відділу освіти складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника відділу освіти.

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Відділ освіти має право:

1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетентності, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

3. Скликати міські, в тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти.

8. Укладати договори про співробітництво та встановлювати прямі зв′язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.